Подходи за класификация на методите на обучение

По-голямо внимание заслужават класификациите на методите на обучение, разработени от И.Я.Лернер, от М.И.Махмутов, от А.Н.Алексюк, от Ю.К.Ба-бански и др.

И.Я.Лернер защитава становището, че броят на методите на обучението като дидактическо явление е строго определен, а разнообразието на методите на обучението в училищната практика се дължи на различните форми за реализация на общодидактическите методи, броят на които може да бъде неограничен. Той разграничава 6 общодидактически метода: 1) обяснително-илюстративен или информационно-рецептивен; 2) репродуктивен, 3) проблемно изложение, 4) частично-изследователски или евристичен, 5) изследователски, 6) метод за стимулиране на потребностите и мотивите, на емоционално-ценностното отношение на учениците. Всеки отделен метод изпълнява специфични функции, прилага се при усвояване на различни видове (компоненти) на учебното съдържание и обуславя определен характер на познавателната дейност на учениците. С помощта на обяснително-илюстративния метод те получават предимно готови знания. Чрез репродуктивния метод се формират определени умения и навици чрез едни или други образци. При проблемното изложение учениците се запознават с пътищата за откриването на знанията или със системата от доказателства за истинността им. При частично-изследователския и изследователския метод учениците под ръководството на учителя самостоятелно изследват и решават едни или други части от даден проблем или целия проблем и придобиват опит за творческа, изследователска дейност.

М.И.Махмутов69 наред с общите методи на обучение обосновава бинарна система от методи на преподаване и методи на учене, взаимно съотнасящи се помежду си, а именно: информационно-съобщаващ метод на преподаване - изпълнителски метод на учене; обяснителен метод на преподаване - репродуктивен метод на учене; инструктивно-практически - продуктивнопрактически; обяснителностимулиращ - частичноизследователски; стимулиращ - изследователски.

В зависимост от съотношението между двете основни функции на учителя: а) изложение и обяснение на новия материал и б) организиране и ръководене на самостоятелната работа на учениците в системата на общите методи на обучение авторът разграничава: монологичен, показан и биологичен метод, които характеризират първата функция, и евристичен, изследователски и проблемно-програмиран, които характеризират втората функция.

М.М.Левина също разграничава две групи методи: методи на преподаване и методи на учене. Тя разделя методите на преподаване на информационни и организационни. Според нея информационните методи са целесъобразна система от действия, основаваща се на логическите операции: определение, описание, обяснение, доказателство и др. Към методите за


Други реферати:
Речевите актове като предмет на лексикографско описание
Предмет и задачи на лексикологията
Езикознание
Решение и проективно поведение
Социлна работа със случай


Изтегли рефератаСоцилна работа със случай - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия