Подходи за класификация на методите на обучение

организация на самостоятелната познавателна дейност на учениците тя отнася онези, които включват в себе си въпроси, задачи, упражнения, инструктаж, поръчения. Според нас такова разграничение не е целесъобразно, тъй като в реалния процес на обучение такова деление е практически неприложимо.

А.Н.Алексюк70 смята, че е целесъобразно класификацията на методите на обучение да се извършва не само върху основата на един, а на повече признаци. Той предлага бинарна класификация, която отчита два съществени признака:

1) външна форма на проявление на методите според източника на знанията и

2) вътрешното равнище на познавателната самостоятелност и активност на учениците. Авторът разграничава съответно словесна, нагледна и практическа форма, всяка от които може да има по 5 равнища: информационно (догматическо), обяснително (илюстративно), проблемно, евристично и изследователско.

Ю.К.Бабански71 защитава становището, че броят на методите на обучеше, които се използват в училище, практически е неограничен и могат да се класифицират на основата на различни признаци. Той разграничава три групи методи: 1) за организация и осъществяване на учебно-познавателната дейност; 2) за стимулиране и мотивация на учебно-познавателната дейност; 3) за контрол и самоконтрол на учебно-познавателната дейност.

Първата група методи се разделя на четири подгрупи: а) по източника н« предаване и възприемане на учебната информация (така наречените перцеп тивнй методи): словесни (разказ, беседа, лекция), нагледни (илюстрации, демон страции), практически (опити, упражнения, учебно-производителен труд); б) ш логиката на предаване и възприемане на учебната информация (така нарече ните логически методи): индуктивни, дедуктивни, аналитични, синтетични др.; в) по степента на самостоятелност на мисленето на учениците при овла дяване на знанията (така наречените гностични методи): репродуктивни, теле дователски; г) по степента на управление на учебната работа (така наречени те методи за управление на ученето): учебна работа под ръководството на учителя, включително и работа с обучаващи машини, самостоятелна работа на учениците (работа с книгата, писмени работи, лабораторна работа, изпълнение на трудови задачи).

Втората група методи се разделя на две подгрупи: а) методи за стимулиране на интереса към ученето: познавателни игри, учебни дискусии, създаване на ситуации на емоционално-нравствени преживявания, създаване на ситуации на занимателност, създаване на ситуации на аперцепция (опиране върху жизнения опит), създаване на ситуации на познавателна новост; б) методи за стимулиране на дълга и


Други реферати:
Югозападен регион
Топлинен режим на атмосферата
Свойства на географската карта. Kласификация на картите
Разлика между природни условия и природни ресурси
Средното поречие на река Тунджа


Изтегли рефератаСредното поречие на река Тунджа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия