Подходи за класификация на методите на обучение

отговорността в учебната дейност: убеждаване в значимостта на ученето, поставяне на изисквания, упражнения за изпълняване на изискванията, поощрения в учебната дейност, порицаване на недостатъците в учебната дейност.

Третата група методи се разделя на три подгрупи: а) методи за устен контрол: индивидуално изпитване, фронтално изпитване, устни зачети, устни изпити, програмирано изпитване; б) методи за писмен контрол: писмени контролни работи, писмени зачети, писмени изпити, програмирано писмено изпитване; в) методи за лабораторно-практически контрол: контролни лабораторни работи, машинен контрол.

Срещат се и много други класификации на методите на обучение, в основата на които се поставят два, три или четири и повече признака: по източниците на знанията и логическите пътища (Н.М.Верзилин); по източниците на знанията и равнището на самостоятелността на учениците (И.Д.Зверев); по източниците на знанията, равнището на самостоятелността на учениците и логическите пътища (В.Ф.Паламарчук и В.И.Паламарчук) по източниците на знанията, логико-съ-държателната, процесуалната и организационно-управленската страни - т.нар. тетраедричен подход (С.Г.Шаповаленко).

Според организацията на дейността на учениците се разграничават: методи за индивидуална работа, методи за работа по двойки, методи за работа по групи, методи за работа с целия клас (колективни), методи за работа с голе-и групи - конференции, обсъждания, дискусии. В зависимост от връзката между учителя и учениците се обособяват: преки методи (разказ, беседа и др.) и •косвени методи (работа с учебника и книгата, наблюдение и др.). Някои автори (С.П.Баранов и др.) разграничават: методи за изучаване на оригинала, методи за изучаване на моделите, методи за изучаване на връзката на моделите с ори-)шнала. Други делят методите на мотивиращи (стимулиращи учебната дейност), експозиционни (комуникативни), диагностични (методи за проверка и оценка), етоди за самостоятелна работа.

М.Андреев се ръководи от следната класификация: 1) методи за изложение (устна комуникация) - изложение на учебния материал от учителя с неговите разновидности: разказ, обяснение, лекция, изложение с опонент; 2) диалогови методи на обучение - диалог; 3) дискусия и обсъждане с неговите разновидности; 4) методи за работа с книгата; 5) методи за изследване на действителността - методи за непосредствено изследване (наблюдение, експеримент, проучване на документи); 6) методи за непосредствено индиректно изследване (демонстрация, моделиране); 7) методи за практическа дейност (упражняване, ситуационен метод, проект и тема, лабораторни и практически работи, инструктаж); 8) подражателни методи (игров метод, учене чрез тренажори (симулато-ри).72


Други реферати:
Определяне съдържанието на пепел
Метали и приложение
Корозия на металите и сплавите
Алкални елементи
Бизнесът и войната


Изтегли рефератаБизнесът и войната - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия