Подходи за управление на човешките ресурси

Подходи за управление на човешките ресурси


Управлението на човешките ресурси изисква предлагане на обоснования и подходящи към съответния момент подходи. Такива основни подходи са:

  1. Управление на резултати – този подход се откроява с предоставени права от страна на ръководството на дадената структура на по – ниските управленски нива дори и на самите изпълнители. По принцип пред подхода се предлага при силна децентрализация на общото управление на практика главно се акцентира върху засилване на самоинициативата и мотивацията на заетите. Резултатите се оценяват по ефективността на взетите решения и те са основата за по широко прилагане на подхода.

  2. Управление чрез мотивация – този подход е свързан най – напред с проучване на потребностите и цели на персонала. Подходът е ориентиран към въпроси свързани с развити на кариерата, прилагане на социалните програми и провеждане на подходяща политика относно социалния климат в бизнес организацията. В основата на подхода е използването на 3 вида мотивационни модели:

  • рационален мотивационен модел – максимално се използват реалните материални стимули обвързани с резултатите от дейността

  • мотивационен модел за самореализация – в основата му е идеята да се активират специалните мотиви в човека т.е. разширяване на сигурността в работата, убеждаване, че се прилага ефективна система за признаване на заслугите, че се прилага ефективна система от услуги.

  • Съвременен специфичен модел – изразява се в разширяване на съпричастността и участието в мрежи, както и в схеми за придобиване на собственост.

  1. Рамково управление – характеризира се с това, че на отделни групи персонал се дава право самостоятелно да вземат решение, но в рамките на зададените им правомощия. Чрез прохода се цели по – висока организираност, комуникативност и самостоятелност с други думи по – добър корпоративен стил на управление.

  2. Управление чрез делегиране на пълномощия – в случая се делегират задачи и отговорности на най – ниски управленски нива като целта е едностранна. Да се активира целия персонал е двустранна и да се разшири т.нар. вътрешно предприемачество.

  3. Предприемачество управление на човешките ресурси – в основата му е концепцията за развитие на специална предприемаческа култура, както и интегриране на предприемаческата инициатива с корпоративната стратегия на бизнес организацията. При този подход широко се лансира екипната работа и сътрудничеството.


Разработване на стратегия за

Управление на човешките ресурси


Стратегията за управление на човешките ресурси обединява в себе си както и избрания подход в бизнес организацията така и всички дейности свързани с управлението им и намиращи се в подходящо съответствие с общата организационна стратегия. Реално трябва да се разработят в това отношение под стратегии в няколко области:

  1. Стратегии за потребностите от човешките ресурси в бизнес организацията – съществен въпрос тук е представяне на концепция за тенденция в количествените и качествените параметри на необходимите човешки ресурси.


Други реферати:
Практически и икономически проблеми при реализацията
Принципи и критерии при управлението на инвестициите
Регионална икономика
Роля и предназначение на бизнес плана
Публични финанси-икономическа необходимост от съвременна държава


Изтегли рефератаПублични финанси-икономическа необходимост от съвременна държава - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия