Показатели получавани чрез счетоводните сметки

2. Показатели плучавани чрез счетоводните сметки – Чрез всяка счетоводна сметка се получава 4 вида показатели характеризиращи отчитаните чрез нея обекти а именно :

- първият показател за величината на обекта в началото на периода

- вторият показател за всяко отделно увеличение и за общата сума на увеличенията в резултат на извършените стопански операции

- трети за величината на всяко увеличение и за общата сума на намалението на обекта

- за величината на обекта в края на отчетния период или в края на всеки един желан момент

Освен тези групи показатели сметките за разходите дават информация не само за общия размер на разходите но и по видове такива. Някои от сметките за разходи ни дават информация и за незавършеното производство в края на отчетния период. Това са показателите получени чрез счетоводните сметки


3. Строеж и форма на счетоводната сметка – основни понятия, откриване водене и приключване на сметките

По своята външна форма счетоводната сметка се построява във вид на таблица с 2 страни. Възприето е лявата страна да е Дебит, а дясната Кредит. И двете наименования имат латински произход и буквално означават Дебит – Да дава , Кредит – Да взима. В съвременните условия тези значения са изгубили буквалния си смисъл и се използват за означаване на противоположния характер в счетоводните обекти. В съотвествие с двата вида балансови пера активни чрез които се описват средства и пасивни с които се описват източниците. Активните сметки получават началното си салдо от лявата страна на баланса тоест от актива поради което се записва в лявата страна (дебита). При пасивните сметки е обратно, те получават началния си остатък от дясната страна (пасива) поради което се записват отдясно , тоест в кредита. Извършването на първото записване по счетоводните сметки се нарича откривне. За по-голяата част от счетоводните сметки откриването се отразява в отразяване на началното положение на обектите на отчитане въз основа на счетоводния баланс. Началното състояние на обектите на отчитането отразено се нарича начално салдо. Някои сметки нямат начално салдо поради което първото записване извършено по тях се нарича откриване на сметките. При активните счетоводни сметки началното салдо и всички увеличения в резултат на извъшените стопански операции се посочват в дебита на сметката. Всички намаления се посочват в кредита. При пасивните сметки началното салдо и всички увеличения се посочват в кредита, а всички намаления в дебита. Записването на увеличенията и намаленията по една сметка в резултат на извършените стопански операции се нарича завеждане на сметката. Сбора от записването на всички увелиения (намаления) на една сметка формират нейния оборот. Различаваме дебитен и кредитен оборот по сметката. Когато към оборота по една сметка се прибави и началното салдо се получава сборът по същата сметка. При активните счетоводни сметки кредитния сбор е равен на кредитния оборот. При пасивните счетоводни сметки дебитния сбор е равен на дебитния оборот. Разликата между дебитния и кредитния сбор по една сметка формира краиното салдо по същата. При периодичните приключвания (месечни) изчисленото салдо се записва в същата страна на сметката в която е било записано и началното салдо. При годишните приключвания изчисленото крайно салдо се записва в по-слабата страна на сметката, известно е още като салдо за уравнение след което равните сметки по сбора се очертават. При равни кредитни и дебитни сборове по една сметка казваме че същата се балансира и крайно салдо при нея не се изчислява. Известни са следните форми на счетоводна сметка :

  • едностранна форма на счетоводна сметка – При нея графата за съдржанието на стопанската операция е обща както за Д така и за К. За сумите обаче са


Други реферати:
РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ КАТО АКАДЕМИЧНА НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
Уравновесяване на платежния баланс
Първоначално запознаване с теорията на маркетинга
Функция по разпределението на ресурсите за стопанска дейност
Хибридни технологии за индустриално управление


Изтегли рефератаХибридни технологии за индустриално управление - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия