Политическия лидер-нива на лидерстване

организацията или партията, толкова по – значима е дейността на лидера.

3. Политическият лидер е човек, който действа в система от властови отношения, в която лидерството е представено под формата на социално-политически институции, осигуряващи защитата и баланса на интересите на различните социални групи. Личностните характеристики, които имат принципно значение в първия случай, съществено във вториям на третото ниво не оказват твърде голяма роля в дейността на лидера. Тя се осъществява по – скоро в рамките на външни регулатори, характерни за дадената култура.

Влиянието на лидерите от второ и трето ниво се базира на връзката между техните програми с настроенията, свойствени за масовото политическо съзнание, а тя се основава на използваната от съответния лидер информация за основните сфери на социалната практика.

На първо място, това е информацията за действителните параметри на съответната власт в обществото, за нейните функции и за интересите на основните поддръжници. Колкото по – малко е развита политическата култура на обществото, толкова повече тази онформация се съдържа в предрасъдъците и политическите стереотипи, а това я прави много лесно податлива на пряко пропагандно въздействие.

На второ място, това е информацията за личните интереси на хората, подпомагащи лидера в неговата дейност. Чрезнея е възможно да се вземе по – адекватно решение за това, какъв човек в определен момент е подходящ за съответния пост, което да не навреди на обществото като цяло.

На трето място, това е информацията за очакваните бъдещи измениения, включващи ценностите, обществените идеали и т.н.

В крайна сметка, политическото лидерство е начин за осъществяване на власт, основан на ненасилствена интеграция на социално – политическата активност на различни хора и социални групи посредством легитимните механизми за решаване на социалните проблеми и задачите на общественото развитие. Заедно с това обаче, налице е и определена специфика на политическото лидерстване на различните нива.


Други реферати:
Елегия от Христо Ботев
Каравеловата интерпретация на Криворазбраната цивилизация
Една невъзможна любов по време на войната–Крадецът на праскови
Индже-трудният път към нравственото познание
Димчо Дебелянов-Сиротна песен


Изтегли рефератаДимчо Дебелянов-Сиротна песен - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия