Политическите партии

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ ПОЛИТОЛОГИЯ”


ТЕМА НА РЕФЕРАТА” ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ”


Политическите партии в най- новата история на Република България /след 1989 година/Според съвременните науки за държавата и правото, държавата е политическа общност с определено държавно- политическо устройство и система от органи за управление, която притежава вътрешен и външен суверенитет . Тя е основна институция на политическата система на човешкото общество. Чрез държавни органи / институции/ и контролни органи/най- общо казано/,държавата осъществява управлението на обществото и на обществените отношения.

Основните функции на държавата са вътрешни – насочени към населението в пределите на територията , определена от държавните граници, и външни, свързани с отношенията между народите и другите държави.

Държавата не е съпътствала всички исторически етапи от развитието на обществото – тя възниква на определено историческо ниво, в резултат на общественото разделение на труда, появата на частната собственост и на класите.

Държавата, чрез инструментариума на държавните органи и чрез правото / като сбор от правила за задължително поведение, скрепени с държавната принуда/ провежда една или друга обща политика за развитието на обществените отношения.

От дълбока древност до наши дни човечеството не спира да търси формата на най- доброто държавно устройство.

Създаден в началото на ІV век преди Христа , Платоновият модел на „идеалната държава” може да бъде открит/ в една или друга степен/ в управлението на гръцкия полис Спарта , в утопичното общество на несъществуващия остров на Томас Мор и в съвременните опити на Маркс, Ленин или Хитлер да създадат „съвършенни държави устройства”.

В основата почти винаги е била идеята за социалната справедливост , за равенството на човека, независимо от етнически


Други реферати:
Планиране и прогнозиране на фирмени икономически системи
Търговско представителство
Търговски марки
Управление на персонала
Ценообразуване-количествен анализ


Изтегли рефератаЦенообразуване-количествен анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия