Полови процеси при многоклетъчните животни

Полови процеси при многоклетъчните животни

1. Размножаване - Основно свойство на организмите, при което се получават себеподобни

2. Типове размножаване

а) безполово - новия организъм се получава от телесни /суматични/ клетки.

б) полово - характерно е за повечето многоклетъчни животни/гамети/ със сперотозоиди и яйцеклетки.

3. Значение на размножаването - Чрез този процес съхраняваната в клетъчното ядро информация се предава на поколенията и се запазва живота или вида.

4. Сравнение на полово и безполово размножаване

а) при безполовото размножаване не се образуват специализирани клетки.Новите индивиди се получават от телесни клетки на родителя.

б) при половото полученото потомство е напълно еднакво при родителя.

5. Различия между половите и суматичните клетки

а) половите клетки имат хаплоиден хромозомен набор(n), а суматичните/телесни/ клетки имат диплоиден хромозомен набор(2n)

б) при половите клетки съотношението между клетъчното ядро и цитоплазмата е различно.

6. Гаметогенеза - процес на образуване на полови клетки

*м.п.ж – тестиси или семенници

*ж.п.ж. – яйчници

а) сперматогенеза – процес на образуване на сперматозоиди

б) овогенеза – образуване на хаплоидни клетки в яйчниците на жената

7. Фази на развитието на гаметогенезата

а) фаза на размножаване - започва с митотични деления на неспециализирани клетки в половата жлезаи с еобразуват много незрели полови клетки с диплоиден хромозомен набор.

б) фаза на нарастване - половите клетки увеличават размерите си

в) фаза на зреене – извършва се мейотично делене и от незрели полови клетки се получават хаплоидни гамети

г) фаза на формиране - тя е характерна само при сперматогенезата

8. Различия между сперматогенеза и овогенеза

а) фазата на зреене при сперматогенезата е по-продължителна

б) фазата на нарастване при яйцеклетката е по продължителна

в) сперматогенезата има развномерно разпределена цитоплазма и с еполучава 4 сперматозоида

г) при овогенезата разпределението на цитоплазмата е неравномерно и от една незряла полова клетка се образува само една яйцеклетка и е с 3 полярни телца.

9. Оплождане - процес на сливане на яйцеклетката със сперматозоида и се получава оплодена зигота

10. Видове оплождане

а) външно - във водна среда се сливат клетки

б) вътрешно – вътре в половите органи


Други реферати:
Токсоплазмоза при зайци
Транскортикална сензорна афазия
Тъкани. Определение и видове
Тютюнопушене, наркотици, алкохол
Устойчивост на растенията


Изтегли рефератаУстойчивост на растенията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия