Помощни материали по електрорегулатори.

1. Допира между две тоководещи части през който протича или не протича ел.ток нар.ел.контакт. Съответните елементи нар.кон.тела а-сила Fk-кон. натиск.Основна х-ка на кон.съединения е кон. съпротивление Rk. Той има множество съставящи фактори които групираме в две. Rк=Rповърхностно+Rпреходно. Rпов се определя от замърсяване,окиси,омазняване и др.на кон. повирхност. Rпрех- в средствие на намаленето сечение. ,където к-отразява материала, Fк-силата в нютони,n-типа на кон. съединение(toчкова,линейна,плоскост). Видове кон.съединения

1.неподвижни

2.подвижни-еднополюсно и двуполюсно, х-ка се с следните състояния и видове.

*изкл.състояние-разстоянието да е достатъчно голямо,зада не настъпи пробив от пренапрежение

*процес на вкл.

*вкл.състояние-Rк-min или const.2. Под понятието комутиране на ел.вериги се разбира тяхното вкл.,изкл.прехключване с цел промяна на . Осъществява се с комут.апаратура която може дабъде кон.и без кон. Дълбочината на комутацията се опр.от отношението h=Rизкл/Rвкл. При комутация в областа на кон.тела се развиват динамични процеси в средствие на което възн.ел.пазряд който пък е определящ за изностването на кон.тела. Ел.разряд напичаме претичането на ел.ток през газова среда. За настъпването на ел.разряд е необходимо наличието на токоносители. Паралелно с йон протичат и дейонизационните пр-си. Комутиране на един RL-контур.

Дъгогасителни устройства активизират дейонизашионните пр-си,теса няколко типа:

*дъгогасене без спец.конструктивни мерки,като се разчита само на бързото отдалечаване на кон.тела

*дигоагсителна решетка

*дъгогасителни камери

*гасене на дъгата в магнитното поле

*дъгогасене чрез напречно продухване с течен и газов флуид.


3. ЕМУ се състои от две части - магнитопровод вкл.в променящатасе възд.междина възбуд.намотка . Магнитопровода се изработва от феромагнитен материал като за ЕМг-е плътен а за ЕМг-е набран от мостова техн.ламарина. W-се изразява от изолиран проводник. При подаване на , протича при което се възбужда -работен ман.поток,а друга протича извън -наричан поток на разсейване . Силата с която котвата се привлича към полюса се нап.тягова сила Fем. Fем в ЕМг-това е електромагнитна сила в електромагнитите за постоянен ток.


4. За Fем в ЕМг е характерно че магнитопровода е набран(шихтован). Възбудената Fем при захраване с е променлива,еднопосочно пулсираща. Ако приемем че Ф е синусоидален и приложим формулата на Максуел се получаваВ реалните ЕМг-за пулсациите водят до шум,вибрации и евентуално авариране на механизма-теса недопустими и затова се вземат мерки. Най често срещаната е поставянето на в областа на полюса.

5. ЕА е ел.механично устройство предназначен за управление,защита и регулиране на ел.съоръжения и вериги.Класификашия:делят се на;рично и автоматично. А за управление,защитна и сигнализашия;постоянно или променливо токови;ниско или високо ;контактни или безконтактни.


6. Контактор е двупозишионен комуташионен апарат, с дистаншионно управление предназначен за управляване на ел. веериги под товар. Основни части на контактора са две:задвижващ механизъм и контактна система.контактора се състои от-дъгогасителна камера,контакторна система,задвижващ ЕМг и възвратни пружини.Пускаторите биват:ПВ-виздушен и ПМ-маслен-състоят се от контактор реле термично и бутони за управление монтирани в обща кутия.


7. Автомост.прекъсвачи служат за управление и защита на мощни ел.вериги. Ръчно се вкл.и рично и автомстично се изкл. Изпълнява и роля на пазделител. Има голяма комутац.възможност. Предпазители с стопяща се влошка (бушони)-служат да защитят ел.вериги от големи претоварвания и к.с. Основни части са:Стопяема влошка,носач и основа. Според вида на защитната характеристика биват:*инерционни *бързодействащи *свпъхбирзодействащи. Според защитната мощност биват:*високомощни предпазители *обикновенни *маломощни.

8. Двупозиционни ел.съоръжения които при определено ниво на вх.сигнал скокообразно сменят изходния. Релето осъществява връзката между количество стойности на вх. и изх.сигнал. След физическо явление заложено в принципа на действие множество релета:

а)ел.магнитни-напреженови и токови.

б)термични-вх.сигнал е .

в)монометрични и силфоннитермични релета.


9. Трансформаторът е статично ел.магнитно устройство предназначено да преобразува една система с дадени в друга токова с същата честота.

Основни части: *магнитопровод-служи да усилва и концентрирамагн.потоци,изработвасе от феромагнитен материал.чрез формата те биват;ядрн,магнитен,тороидален. *намотки-изработват се от изулиран проводник-най малко две. *изводно устройство *защитна кутия,казан и др.

При подаване на към протича при което се възбужда потока Ф1 от който пък се индуктират в W2 ЕДН- ,а в W1 ЕДН- . Трафа работи в режим на max. Ако към W2 включим товар Zт протича и на изходите ах се установява . Протичаштия през W2 възбужда Ф2,с посока обратна на Ф1 от което се формира Фрез. Основни параметри на транзистора: S-пълна мощност, Ктр-коеф.на трансформация . Трафа се характеризира с висок КПД и (загуби). Видове:*чрез мощност-високомощни,средномощни,маломощни

*чрез предназначението -обикновенни(понижаващи,повишаващи)

-специални (измервателни,импулсни,заварични,умножителни и др.) *сухи,масленни.


10. ЕДН в намотки на транзистора. Транзистора работи и на празен ход и под товар един и същ. Индуктираните ЕДН в W1 и W2 ще бъдат съответно . ЕДН от Ф:

11. Анализът на един траф може дастане директно и посредством неговият модел,който може да бъде матм.схемен,векторен,на подобие и др. Необходимо е съставянето на две уравнения,две за напреженията в W1 и W2 и едно за магнитодвижещите напрежения. Прилагаме два закона на Кирхоф за W1 и W2.


Протичаштите през намотките токове възбуждат съответно м.д.н.F1 и F2 които определят резултатната17. Служат за създаване и поддипжане на ел.дъта при ел.заварка. Характерно е че трябва да работят в режим на прав ход,товар и к.с. което се постига чрез наличието на силно падаща външна характеристика. Достигането на такава х-ка.става чрез създаване на условия за увеличение на потоците на разсейване. това се постига чрез магнитен шунт или промяна на потокосцеплението начаст от намотките.

18. Нар.се още високочестотни,мащабни и служат за трансформация на кратковременни импулси. Освен за промяна големината на импулса служат за промяна на поларитета,а също при сигласуване на съпротивлението на източника с товара на тояар. Импулсен транзистор при трансформирането на еднополярен импулс.

19. ЕМ са ЕМУ в което се осъществява взаимното преобразуване на ел.и мех.енергия. ЕМ може да паботи като генератор(G) и като двигател(D) ЕМ могат да бъдат класифицирани:*извършваното мех.движение-въртящи се и линейно движещи се

*използваната енергия-(-ЕМ) и (~ЕМ)

*принципът им на действие-постоянно токови мапини,асинхронни,синхронни,стъпкови,хистерезесни и др. *тяхната мощност-микромаашини 500 W, с средна мощност 100 кW, и високомощни 2,3 MW.

В принципът на действие на ЕМ са заложени две вления:

*ЕМУ-индуктирането на ЕДН в проводник който се пресича от магн.силови линии

*Възбуждане на силата Fез(електродинамична) действаща върху проводник намиращ се в магн.поле когато през него протичя ток. Всяка ЕМ носи своите номинални параметри като


20. ПТМ намират приложение главно в случаите когато е необходимо регулиране на плавно и в широки граници. Енергийните показатели на ПТМ са по добри от тези на ЕМ~I. Основен белез на ПТМ спрямо ЕМ~I е наличието на неподвижно магн.поле възбудено от индуктора. Според начина на свързване на намотките биват: с независимо възбубдане,паралелно,последователно,смесено. Принцип на действие в Г-режим на въртяща се рамка в магн.поле.
Индуктурното ЕДН в амотката е променливо,но в външната верига то е постоянно. Когато намотката смени полюса неговата колекторна пластина сменя четката.

21. Основни явления при работата на ЕМ бяха индуктирането на ЕДН в котвената намотка и възбуждането на момент на вала. За N-проводника разпределени в а-брай чифтове паралелни клонове и приета индукция


За голямо ЕДН трябва да има голям магн.поток. Се-const на машината опр.броя на чифтовета,полюси,клонове(паралелни). В системата За опр.факторите влияещи върху момента М използваме зависимостта:Когато работим в товарен режим се увеличава котвения ток. По добър е този Д,който има по голям Ф.

25. *Постояннотокови микро машини: характерно за тях е че имат малък инерционен момент,голямо котвено съпротивление,постоянни магнити,липсват компесационни намотки.

*ПТ микро генератори: известни още като динамо,биват с паралелно и независимо възбуждане. Тук спадат и тохогенераторите които преобразуват ъгловата скорост в U. *ПТ микро гвигатели: биват с паралелно,независимо и последователно възбуждане. Котвеното сипротивление е голямо,пускат се директно. Тук спадат и високомоментните ПТ микро Д.

*Универсални колекторни двигатели(УКД): нар.се така защото работи с променлив и постоянен ток. Посищество това това е ПТД с последоварелно възбуждане. УКД са най често с три изхода т.к, W~<W-. Т.к при ~I освен котвено съпротивление има и индуктивно съпротивление, -I съответно и въртящия момент.

26. АД се състои от: статорно тяло, статорен пакет, статорна намотка, възд.междина, паботна намотка, работен пакет, вал, охлаждащ вентилатор, сачмени лагери. Принцип на действие:основавасе ел.магнитното взаимодействие между протичаштите токове в статорната и роторната намотка. При разглеждане на АД е удобно дасе работи с понятието хлъзгане

32. Установявасе че при n=0, M=0 т.е. при включване АД неможе дасе завърти. Ако бъде изведден от състояниена който в коя да е посока АД се задвижва. В зависимост от "z" и раб.точка се получава елиптично и кригово въртящо магн. полеДруги реферати:
Боговдъхновеност на новозаветните книги
Бог призовава човека към отговорно отношение към живота
Великите личности, възпитани в атмосферата на Исляма
Зараждане на мюсюлманското право
Римската религия


Изтегли рефератаРимската религия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия