Понятия по биология от средното образование

Размножаването е процес на възпроизвеждане на себеподобни, който осигорява непрекъснатост и приемственост на живота.

Гаметогенезата е процес на образуване на полови клетки – сперматозоиди и яйцеклетки, които имат хаплоиден хромозомен набор. Гаметогенезата на многоклетъчните животни и на човека протича в половите желези (семеници и яйчници).

Оплождането е процес насливане на две зрели полови клетки – яйцеклетка и сперматозоиди, в резултат на което се получава нова диплоидна клетка – зигота.

Индивидуално развитие обхваща промените, които се извършват след образуването на зиготата, продължават през целия самостоятелен живот на индивида и завършват с неговата смърт.

Дробенето на оплоденото яйце се състои в последователни митотични деления. Чрез тях в края на дробенето се получава голям борий клетки (бластомери), които изграждат многоклетъчен зародиш, наподобяващ мехурче (бластула).

Гаструлацията е процес, при който се извършва делене, диференциране на клетките и се обособяват зародишните пластове (слоеве).

Пряко развитие е развитието, което се осъществява без резки морфологични и физиологични изменения на организма. Индивидитее, които се излюпват или раждат, са малки по размери, но приличат на възрастните от същия вид, по начин и по устройство на тялото.

Непряко развитие е развитието, което се осъществява с резки изменения на организма. Излюпилият се нов организъм – ларва, съществено се различава от възрастните индивиди от същия вид по начин на живот и по устройство на тялото. Чрез последователни промени ларвата се превръща във възрастен индивид.

Генетиката е наука, която изучава наследствеността и изменчивостта на организмите и закономерностите при унаследяване на белезите.

Наследствеността е свойство на организмите да запазват и да предават в потомството особеностите на вида и своите белези.

Изменчивостта е свойство на организмите да придобиват нови белези, които не са характерни за техните родители.

Генът е най-малката функционална единица на наследственноста. Той е участък от молекулата на ДНК, който съдържа информация за синтезирането на една белтъчна молекула или на една молекула РНК.

Алелите са структурни форми (състояния) на даден ген. Те определят конкретния характер на даден белег.

Съвкупността от всички гени в организма се нарича генотип, а съвкупността от всички проявени белези и свойства на организма се наричат фенотип.

Кръстосване, при което се проследява унаследяването на една двойка алтернативни белези, се нарича монохибридно кръстосване.


Други реферати:
Външни контролно-регулиращи органи на корпоративното управление на търговските банки
За мъжествеността и женствеността в социалните културни роли
Екипна работа-Междурегионално сътрудничество-Съюз на българските градове
Курсова работа за защитаване на задължителна практика
Курсова работа-Проектиране функционална и организационна структура на фирма за цифров кадастър


Изтегли рефератаКурсова работа-Проектиране функционална и организационна структура на фирма за цифров кадастър - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия