Последици от Втората световна война

последиците от втората световна война


Втората световна война вероятно още дълго ще ос­тане в спомените на човечеството като най-големия вое­нен конфликт на всички времена. От завършека є отми­наха вече 60 години, но светът все още продължава да живее в рамките, очертани от тази война. Нещо повече, независимо от последвалите я многобройни регионални войни (заслужава да се споменат Корейската война – 1950–1953 г.; Виетнамската – 1965–1973 г.; няколкото Арабо-израелски от 1948–1949, 1956, 1967, 1973 г. ин­тифадите от 80-те години досега; Иракско-иранската – 1980–1988 г., и много други1) не може да се отрече, че въпреки или може би точно заради невижданите кръвоп­ролития, репресии и жестокости, съпроводили Втората световна война, Европа изживява най-дългия си мирен период. И засега той не може да бъде нарушен дори и от военните конфликти в бивша Югославия от 90-те години на ХХ в., които въпреки ожесточението си не успяха да подпалят нова голяма Балканска война, а оттам и по-ма­щабен регионален конфликт.

И във военно отношение Втората световна война има свои специфики, най-ярката от които е използването за пръв, за щастие за последен, път на атомното оръжие като легитимно военно средство2. Това уникално оръ­жие, отбелязало края на Втората световна война, изку­шава да се направи още един паралел с Първата световна, когато за пръв път като оръжие се използва друго пости­жение на научно-техническия прогрес – бойните отровнигазове. Общото между двата военни феномена – хими­ческото и атомното оръжие, е това, че унищожително­то им въздействие върху хората и трайният им ефектпредизвикват такава политическа, обществена и морална реакция, че прави повторното им използване в бъдеще неприемливо. Това е едно от обясненията защо, независи­мо че е разполагал със значителни количества химически оръжия, фюрерът А. Хитлер не се решава да ги използва, дори и когато е изправен пред неизбежна капитулация. По подобен начин може да се обясни и острата реак­ция на президента на САЩ Х. Труман на предложение­то да се използва атомно оръжие в Корейската война –той просто уволнява направилия предложението глав­нокомандващ далекоизточните войски генерал Дългас Макартър3. А различието е в това, че докато химическо­то оръжие е използвано срещу войските на европейските (западноевропейските) фронтове, то за експеримента с атомното оръжие американските военни избират далечна Япония4.

И след Втората световна война продължава надпре­варата за изобретяването и производството на все по-„съвършени“ и унищожителни оръжия, в която с пълна сила е включена и науката. За изминалите 60 години са произведени много нови видове оръжия, предимството на някои от тях, например т.нар. неутронно оръжие, е в това, че не унищожават материалните ценности, а само противника, сиреч хората. Но както постиженията на на­уката са използвани за усъвършенстването на методите за унищожение на хора, така и двете атомни бомби над Хирошима и Нагасаки на 6 и 9 август 1945 г. помагат на човечеството да запази мира, защото показват колко дъл­готрайни и унищожителни могат да бъдат последиците от радиоактивното замърсяване и колко бързо унищожава­нето на противника може да се превърне в самоунищо­жаване на света, след като атомният монопол на САЩ е нарушен с изпитанията на атомна бомба в СССР през 1949 г.5. Надпреварата между двете суперсили в изра­ботването на все по-усъвършенствани оръжия в крайна сметка ги кара да разберат безсмислието на атомната война, след която светът няма да може да се възстанови. Парадоксално е, но е факт, че количеството и


Други реферати:
Проектиране на маломощен мрежов трансформатор
Система за сбор на данни от преобразуватели на съпротивление в напрежение
Проектиране на импулсна схема с ТТЛ елементи
Проектиране на нискочестотен IIR филтър по метода на Чебишев
Стабилизатор на постоянно напрежение


Изтегли рефератаСтабилизатор на постоянно напрежение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия