Потребителското поведение като комуникация

ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ КАТО КОМУНИКАЦИЯ


Общуването е сложен процес на взаимодействие между хората, заключаващ се в обмяна на информация, а също така и във възприемане и взаимно разбиране на партньорите един друг. Субекти на общуването се явяват живите същества, хората. По принцип общуването е характерно и за другите живи същества, но само при чове-ка общуването е осъзнато. Човекът предаващ информация се нарича комуникатор, а получаващият я – рецепиент. Човешкото общуване има три основни взаимносвърза-ни функции или страни – комуникативна, интерактивна и перцептивна.

Комуникативната страна на общуването /или комуникацията в тесния сми-съл на думата/ се състои в обмяна на информация между общуващите индивиди.

Интерактивната страна се заключава в организацията на взаимодействието между общуващите индивиди /обмен на действия/.

Перцептивната страна на общуването е процес на процес на възприемане, познаване на партьорите в общуването и установяване на тази основа на взаимно разбиране. На последните две функции на общуването ще се спрем на следващите лекции, а сега ще разгледаме проблемите на комуникацията.


  1. Какво е комуникация ?

Най-общо казано комуникацията е процес на създаване, предаване, приема-не и използуване на съобщения, които са от взаимен интерес за участниците в ко-муникацията.

кодиране

съобщение

раз-

кодиране

Получател на

информацията


информационен канал

Изпращач Получател

Идея

Кодиране на идеята в съоб-щение

Предаване на съобщението

Приемане на съобщението

Използуване на съобще-нието


Отделните елементи на процеса на комуникация се дефинират по след-ния начин :

  • идеята е съдържанието на комуникационния процес, онази информация, коя-то се кодира и предава на получателя. Идеята може да бъде чувство, знание, емоция. Изходен пункт в процесът на комуникация е замисълът на комуни-катора, идеята /информацията, която той иска да предаде на получателя/.

  • Кодирането е процесът при който информацията /идеята/ придобива подхо-дяща за получателя форма. Това означава, че за да бъде предадена идеята трябва да се кодира посредством символи – /вербални/ речта, или невербал-ни/ - мимиката, жеста, позата.


Други реферати:
Априлското въстание-1876
Българите между Ориента и Европа
История на град Пловдив
Цар Калоян
Студената Война


Изтегли рефератаСтудената Война - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия