Познавателно значение на картографския метод

1. Познавателно значение на картографския метод

Картите са специфичен абстрактен модел на земната повърхност. Те са мащабно намалени и условни изображения върху плоскост на тези природни или обществени явления, параметрите на които зависят от пространственото разположение и за които то е същностна черта.

Понятието картографски метод означава основен способ, главно в науките за Земята, свързан с използване на географски карти за изобразяване и изучаване на явленията. В по-тесен смисъл, това е раздел от картографията изучаващ въпросите на използването на географските карти, картосхеми и други картографски произведения.

Високото равнище на съвременната картография, усъвършенстваната техника и методика за производството на карти, и появата на нови типове карти, разширява, но и усложнява приложението им, вкл. в научните изследвания и обучението. В самата картография доминира разбирането, че основната задача е усъвършенстване на методите за създаване на картите, а приложението на картографския метод се оставя като проблем на теоретичните и практическите области – потребители на карти.

В различните научни направления се поставят специфични изисквания и очаквания пред използването на картите, които са пряко свързани с процеса на тяхното изработване, размножаване и разпространение. Традиционно тясно свързани с картографията, особено по линията на използване на топографски карти са, например, геологията и геоморфологията. Утвърдени са и връзките с икономгеографските изследвания, политическата и историческата география, археологическите разработки и др. Картографският метод рядко се прилага самостоятелно, а най-често, в тясно взаимодействие с другите конкретни научни методи. При това спектърът на приложение е много широк - от общи за науката (география, история и т.н.) въпроси, до тесни, специфични или отраслеви изследвания.

Ползването и създаването на географски карти, като образно – знаков модел на земната повърхнина, в процесите на научни изследвания е основна характеристика на картографския метод. Той е неделимо свързан, на първо място, с разчитането и анализа на картното съдържание.

Описанието е традиционен и добре известен похват за анализ на картите. Описанието е преди всичко качествено разграничение на съдържанието на картографското изображение, но в него могат да присъстват и количествени характеристики, разчетени на картата. Целта е да се установи наличието на картата на изучаваното явление, особеностите на териториалното разположение и пространствените взаимовръзки.

Техниката на описанието е сравнително опростена, но трябва да отговаря на определени изисквания. Задължително е, напр., да се оцени актуалността на представената информация, степента на подробност, качеството на изображението, принципа на съставяне, нивото на деформации в зависимост от използваната проекция и др. Трябва да се изучи легендата, вкл. начина на класифициране на изобразяваното явление/я, както и способите на самото изобразяване.

Описанието най-често върви от общото към частното, т.е. от основните, определящите черти, към информационните детайли. Други основни принципи на картографското описание са последователност, подбор и систематизация на фактите, сравнения и аналогии, оценка в зависимост от изследователските задачи, и ясно формулирани изводи.


Други реферати:
Управление на фирмата
Управление на риска
Управление на инвестициите и иновациите
Управление на човешките ресурси и европейските интеграционни процеси
Управленски функции


Изтегли рефератаУправленски функции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия