Πρостранното житие на св.КирилПространното житие на св. Кирил

1. Възникване на житието за св. Кирил. С житието на св. Кирил започва славянската книжовност, защото то е едно от първите оригинални произведения, написани на славянски език, дело е нa учениците на Солунските братя, и се отнася пряко до Кирилометодиевата мисия и съдбата на първоучителите. Това произведения скрепява зараждането на славянските литератури чрез спомена за апостолa на славянския език св. Кирил.

Както знаем, житието е една от най-типичните и широко разпространени жанрови форми на средновековната литература. Създадено, за да утвърди култа към определен светец, житието въплъщава в най-изчистен вид средновековните представи за святост, духовно съвършенство и богоозареност. Ето защо и героят на житието - светецът е представен в неговия стремеж да се уподоби изцяло на Бога.

Най-вероятно, Пространното житие на Кирил е възникнало в Моравия между 873 и 885г., времето, когато след своето заточение, Методий си е възвърнал епископския сан и се е отдал на книжовна и църковностроителска дейност. Предполага се, че житието е написано от ученик на двамата братя, който добре познава живота на Кирил. Най-вероятно след идването на Кирило-Методиевите ученици в Бълграия текстът е бил възстановен по памет. По стародавна традиция онзи книжовник, който напише житието на даден светец, пише и останалите творби, които са нужни за неговото почитане: кратко (или още проложно) житие; похвално слово, служба. Тъй като автор на Похвалното слово за Св. Кирил е Климент Охридски, мнозина са склонни да виждат в негово лице автор на този текст. Все още обаче този въпрос не може да счита за окончателно решен.

Преди да започнем разглеждането на житието, е нужно да направим едно уточнение. Апостолът на славянската писменост носи от рождението си името Константин. В края на живота си приема монашество и поради това променя името си от Констатин на Кирил.1 Ето защо не бива да ни изненадва фактът, че в почти целия текст той е наричан Константин, а едва чак на финала, след приемането на монашески образ, - Кирил.

2. Структура и съдържание.

Житието на Кирил е едно класическо пространно житие, следващо най-добрите византийски образци на този жанр. Нарича се пространно, тъй като обхватно по обем и съдържа подробен разказ за живота и деянията светеца, за разлика от краткото (проложно) житие, в което са представени сбито само някои по-важни епизоди и което е предназначено да се чете по време на църковната служба. По правило всяко житие съдържа (1) Увод. В увода авторът на Пространното житие на Кирил внушава идеята за милосърдието на Бога, който е издигнал учител за славянското племе. Според италианския славист Р. Пикио в увода на средновековното житие се съдържат такива цитати от


Други реферати:
Мед и изделия от мед
Инженерен анализ на изделие по ОИП
Към един обединен европейски телекомуникационен пазар
Междинно честотни усилватели
Разработване на процедура за контрол на продукт


Изтегли рефератаРазработване на процедура за контрол на продукт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия