PR и законова регламентация

PR и законова регламентация


Пъблик рилейшънс е наука, изкуство и социална технология, която изгражда

взаимно изгодни и хармонични отношения между организациите и техните вътрешни и външни публики, която създава доверие и печели каузи. Но днес, над сто години след признаването си, връзките с обществеността са бизнес, който оперира с милиарди долари, който се практикува в света от над 2 млн. специалисти.

От начина да комуникират ефективно с различните публики - до контролирането на кризите, всичко е в ресора на специалистите по връзките с обществеността, които трябва да реагират на динамиката на съвременния бизнес с

отговорност към обществото.

Действията на всяка организация, които специалистите по пъблик рилейшънс определят като нейните реални връзки с обществеността, включват не

само анализ на бъдещето й развитие и изследване на общественото мнение и очаквания. Те обхващат също утвърждаването и поддържането на двупосочна комуникация и постоянна обратна връзка, разработват и препоръчват фирменото поведение, формират и поддържат корпоративна идентичност и др.

От древността до наши дни, убеждаването присъства във всяка човешка

дейност като едно от средствата за постигане на дадена цел. Някои теоретици също

убеждават, че “с малко повече въображение историята на човечеството може да се представи като история на убеждаването” . Тя включва убедителните оратори в древна Гърция и софистите-майстори на публичната реч; римляните с изкуството

им да убеждават и “Коментари”-те на Цезар; Цицерон и папа Урбан Втори.

Теоретиците доказват, че независимо от времето и целите в практически план

убеждаването има няколко основни задачи в атакуване на различните публики. Те

са да промени или неутрализира неблагоприятното мнение, да подпомогне положителното и да запази и поддържа установените благоприятни нагласи и мнения.

В началото на века един от най-известните практици в пъблик рилейшънс -

Едуард Бернайс, пръв се нарича “консултант по връзки с обществеността”. На този

изследовател историята на обществените комуникации дължи първия курс по

специалността, който Бърнайс чете в университета в Ню Йорк и превръщането й в

“термин, професия и академична дисциплина”.


Други реферати:
Води на България
Географско положение, граници и големина на България
Географска, историческа и демографска характеристика на с. Сеслав, Разградско
Как оценяваме сблъсъка между западната и азиатската цивилизация
№ 1-географско положение, граници и големина на България


Изтегли реферата№ 1-географско положение, граници и големина на България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия