Практика на конституционния съд като източник на българското правоПрактиката на Конституционния съд като източник на българското право

В понятието източник на правото се влага различно значение в зависимост от смисъла, в който то се разглежда, правното направление или школа, предмета на научното изследване. Източниците са единствената регламентирана форма, чрез която правото се обективира; те са не само външна форма и средство за проявление на правото, но и негова съществена черта. Факторите, които придават правно значение на определена форма и я превръщат в източник на правото са от различно естество - културологични, религиозни, исторически, юридически.

Основните свойства на източника на правото са юридическата сила и действието на съдържащите се в него правни норми. Наличието на юридическа сила е единственото условие, за да могат правните норми да пораждат правни последици; показва, че предписаното в нормата поведение е правнозадължително, а неизпълнението му води до понасяне на правни санкции. Юридическата сила на правните норми, съдържащи се в различни източници на правото е различна, което обаче влиза в действие само когато две норми регламентират едно и също поведение, но между тях има противоречие и трябва да се избере едната. Всяка правна система съдържа набор от правила как трябва да се постъпи при колизия между правни норми.

Действието на източниците на правото е идентично с действието на съдържащите се в тях правни норми, изразява насочеността на правилото за поведение, очертава сферите, в които се реализира правната задължителност, която произтича от юридическата сила.

В следващата част от курсовата работа ще се разгледа именно мястото на решенията на конституционния съд в йерархията на правните източници.

  1. Създаване и легитимност на конституционните юрисдикции в Европа

Конституционните юрисдикции възникват в началото на 20-те години на миналия век в Австрия и Чехословакия, а след Втората световна война системата на конституционното правосъдие се възприема постепенно в цяла континентална


Други реферати:
Информационни технологии
Информатика
База от Данни
Сементика на езиците за програмиране
Синтаксис и семантика на езиците за програмиране


Изтегли рефератаСинтаксис и семантика на езиците за програмиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия