Практика на конституционния съд като източник на българското право

От гледна точка на мястото на този вид решения на Конституционния съд като източници на правото, те представляват надзаконов източник на правото , защото отменят действието на законите. Тези решения са и вторични източници на правото, защото не установяват правила за поведение, а само променят юридическото действие на законови правни норми.Когато решенията на КС отменят правни норми,те се явяват по-скоро негативен източник.При отмяната на отменителен закон с решенията на КС на практика се връща действието на отменения закон,а също така те въвеждат и "нови" правни норми.

Без съмнение, решенията на Конституционния съд, с които се тълкуват норми на Конституцията или се обявяват за противоконституционни законови норми, представляват източник на българското право,т.е. е несъмнено, че названието “съд” реално отразява същността на работата в Конституционния съд. Затова може да се приеме, че практиката на Конституционния съд влиза в по-общата категория “съдебна практика” и доказва новата роля на юрисдикционните актове в континенталната правна система и в частност в българското право.

Тези актове са източници на правото и като такива съдържат правни норми.Заедно с нормата, която е постигната в резултат на тълкуването, основният (и върховен) закон осъществява регулиращата си функция.И макар възприемането на тълкувателните актове на КС като правни източници да има своите отрицатели, които издигат различни възражения,решенията на КС играят важна роля за осъвременяването на Конституцията, така че да е актуална с правовия ред на страната към момента.Без тези решения , точното прилагане на основния (върховен закон) би било невъзможно.Чрез тях се преодолява и опасността от законодателен терор,който може да се упражнява от мнозинството в отделните парламенти.Макар и неосновен,второстепенен източник на правото,актовете на КС са общозадължителни и не бива да се пренебрегва тяхното значение,или да се отрича мястото им в йерархията на правните източници,защото неточното приложение на конституционните норми или приложението на закони с противоконституционен характер би довело до правен хаус,който да възпрепятства обективното прогресивно развитие на обществото.Други реферати:
Независим финансов одит
Обекти на счетоводството
Капитал на фирмата
Методи на НФО
Лекции по счетоводство


Изтегли рефератаЛекции по счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия