Практика на конституционния съд като източник на българското право

новообразуваната република Чехословакия и в Австрия.За членове на Конституционния съд се избират (назначават) български граждани, които нямат друго гражданство. Това са юристи с високи професионални и нравствени качества, с най-малко 15 години юридически стаж, т.е. такива, които отговарят на чл.147, ал.З от Конституцията. Пределна възраст няма.


  1. Тълкувателни решения на Конституционния съд на Република България

Тълкуването на Конституцията е правомощие, уникално в сравнително конституционен план. Конституционните съдилища в другите европейски страни не притежават подобно правомощие в своята компетентност. Поставянето на тълкувателната дейност на първо място сред правомощията на Конституционния съд показва важната роля, която конституционният законодател е отредил.

По своето естество конституционните норми са значително по-абстрактни в сравнение с останалите правни норми. Изначалната неяснота на тези норми се преодолява по пътя на тълкуването, а развитието на социалния живот непрестанно разкрива нови житейски хипотези, по отношение на които Конституцията ще подлежи на тълкуване. Част от нормите изрично предвиждат издаването на закон, който да регламентира положенията, закрепени в тях, което би могло да премахне необходимостта от тълкуване. Тълкуването е дейност на Конституционния съд, която не се ограничава в неговите тълкувателни решения- тълкуване се извършва и в решенията, с които той се произнася за противоконституционност на закони.

По своето естество тълкуването има вторичен характер. То винаги предполага наличие на правна норма, която пояснява и към която се присъединява. Юридическата сила на тълкуването е изключително висока - тя е еднаква с тази на конституционните норми.

Юридическото действие на тълкуването е многократно, формулираните правила за поведение са трайни и постоянни, действат също както правните норми. Началният момент на влизане в сила на тълкувателния акт не е посочен изрично, но важността на тълкуваните норми предпоставя то да бъде само занапред, в интерес на стабилността на правото.

Тълкувателните решения са особeн източник на право,който конкретизира и развива конституционната норма. Тълкувателното решение на Конституционния съд


Други реферати:
Конструиране на комуникационна апаратура
Усилвател на 15W
Регулиране електрическия режим на газоразряден източник на светлина
Цифрова схемотехника
Преобразувателна техника


Изтегли рефератаПреобразувателна техника - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия