Права на децата

ДЕЦАТА СЪЩО ИМАТ ПРАВА


Всяко общество се надява и очаква неговите деца да израснат като граждани с възможности и отговорности, които да допринесат за благоденствието н а неговите общности.

От деца, на който са отказани основни нужди и права, не може да си очаква да израснат зрели членове на обществото, които да са внимателни, продуктивни и да уважават правата на другите.

Все по убедително в научните публикации се утвърждава мисълта, че хората още от детството си могат да се научат да осъзнават себе си като гражданин на обществото, в което живият, да реализират взаимовръзката си с другите членове на обществото и да получат обща ориентация.

В името както на личното, така и на глобалното развитие децата по целия свят трябва да разберат идеята за правата, да знаят какви са техните права, включително и тези, които им се отказват, и да могат да приемат действия за защита както на своите собствени права, така и на правата на другите.

Периодът на детството е период на социализация. Като незряло и асоциално същество, детето трябва да бъде направлявано, напътствано и подкрепяно във всеки един момент от своето развитие. То е зависимо от възрастните негови родители, учители, малката общност, държавата ,международната общност. То има определени нужди и именно тези нужди са послужили като ориентир при изготвяне на окончателния текст на Конвенцията за правата на детето.

Тя съдържа 54 члена, като всеки един разглежда подробно различни права. Правата на детето могат да се разделят на четири обширни категории:

ПРАВА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ – покриват правата на детето за запазване на живота му и за нуждите, които са най-важни за неговото съществуване; те включват съответно жизнено равнище, подслон, храна и достъп до медицинско обслужване.

ПРАВА ЗА РАЗВИТИЕ – включват нещата, които са необходими на децата за най-пълното развитие на техния потенциал. Примери са правото на образование, на игра и наличието на свободно време, културни дейности и др.

ПРАВАТА ЗА ЗАЩИТА – изискват децата да бъдат защитени от всички форми на насилие, изоставяне и експлоатация.

ПРАВАТА ЗА УЧАСТИЕ – позволяват на децата да имат активна роля в своите общности и народи. Те включват правата да изразяват мнение, да вземат участие в решаването на техните дела, да стават членове на сдружения и да се събират с мирни цели.

Конвенцията за правата на детето има следната структура:

Преамбюл;

Част първа – В нея са описани основните права, на които всяко дете има право.


Други реферати:
Сравнителен финансово-счетоводен анализ
Счетоводна политика
Счетоводни аспекти на привлечения капитал в търговските банки по сметки на физически лица
Счетоводно отчитане и процес на данъчно облагане по ЗДДС
Счетоводно отчитане на получените заеми - Пловдив, Колеж по икономика и администрация


Изтегли рефератаСчетоводно отчитане на получените заеми - Пловдив, Колеж по икономика и администрация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия