Правен режим на данъка върху добавената стойност

Правен режим на данъка върху добавената стойност /ДДС/


Изминаха десет години от въвеждането на един нов и твърде специфичен косвен данък – данъка върху добавената стойност. Неизвестен и непопулярен, бавно и трудно приет от народното събрание, посрещнат ,,на нож” от масмедиите ,,данъкът на пазарната икономика” намери най-сетне своето място в нашата данъчна практика.

ДДС доказа убедително своите предимства и с основание на него се разчита много като основен данък на данъчната реформа. Разширеното данъчно поле на ДДС и акцизите е предпоставка за реализиране на основния принцип на данъчната реформа – увеличаване на бюджетните постъпления от косвените данъци и намаляване размерите на преките данъци, което е важно условие за стимулиране стопанската активност на данъчните субекти.

Увеличената роля и важното място и значение на косвените данъци поставят с голяма острота въпросите за тяхната рационална и ефективна организация на облагане, за еднозначни и ясно нормативни постановки с оглед осигуряване на единство в практиката на данъчната администрация и съдебната система. Усъвършенстваната организация на ДДС и равнопоставеността на платците и данъчната администрация ще издигнат на по – високо ниво достойнствата на данъка като единен неутрален икономически регулатор на стопанските интереси и като основен приходоизточник на държавния бюджет. Извършените промени в ЗДДС и в Правилника за неговото прилагане решиха само част от нерешените или неправилно решени въпроси. Несъмнено е, че в бъдеще ще се налагат промени в нормативната база. Причините за това са различни – твърде специфичната организация на данъка, недостатъчния анализ и проучвания при вземането на решения от компетентните органи, недостатъчната връзка на данъчната администрация със стопанската практика, честото несъобразяване с юридическите изисквания и т.н.

Въпреки широкото приложение на ДДС споровете около неговата същност продължават. Видни финансисти смятат, че


Други реферати:
Железният светилник-Димитър Талев
Естетическите търсения на кръга Мисъл
Еротичната антиутопия на Набоков в творбата му Лолита
Изображения на българското село в творчеството на Елин Пелин
Анализ на лирическо произведение


Изтегли рефератаАнализ на лирическо произведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия