Правен режим на данъка върху добавената стойност

оборота, при който облагането беше еднократно, с ДДС се облагат всички обороти на една стока по веригата производство – потребеление. Това е причината ДДС да бъде определелян като многофазен данък. По същество, обаче, тук се избягва многократното данъчно облагане, тъй като е предвиден механизъм за приспадане на т.нар. данъчен кредит.

Обхватът на ДДС като данък върху потреблението е доста широк. Едно от основните предимства на ДДС е неговата неутралност. Тя се проявява както по отношение на носителите на данъчната тежест, така и спрямо фирмите и организациите, които начисляват, събират и внасят данъка в държавния бюджет. Неутралността се разпростира както спрямо местните производители, така и спрямо местните вносители. Най-ясно неутралността се проявява при данък с единна ставка, за облагане минимален брой освободени доставки и сравнително нисък регистрационен праг (от 01.01.2003 г. регистрационният праг е намален на 50 000 лв.)

Друго предимство на ДДС е всеобхватността на облагането. Това означава, че на облагане подлежат оборотите от всички стоки и услуги, като допустимите изключения са малко. Следващото предимство на ДДС е осигуряването на значителни бюджетни приходи. Няколко са причините, които правят ДДС сигурен източник на приходи за държавния бюджет. Сред тях особено място заема многофазността на данъка. ДДС се начислява върху цялата стойност на стоката или услугата, което обуславя неговата по–висока ефективност.


Субекти на данъка


Данъчнозадължено лице по смисъла на ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, независимо от целите и резултатите от нея (чл. 4.ЗДДС). Една дейност може да бъде независима и икономическа без да се извършва по занятие, стига да се извършва редовно.

Данъчния субект по ЗДДС е изпълнителят по доставката, като е необходимо, обаче, този изпълнител да е данъчнорегистриран специално за ДДС. Обикновено платецът на


Други реферати:
Договорните фондове като колективни инвестиционни схеми
Древноегипетска астрология
Единство и многообразие на материалния свят
Електричен ток
Електричество (доклад)


Изтегли рефератаЕлектричество (доклад) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия