Право

25.Публична продажба –об-щи правила.

П-та на движими вещи се из-вършва ч/з ПП или ч/з търг, който може да се извърши с явно или с тайно наддаване. П-та ч/з търг се смята за дей-ствителна дори и при участие на един купувач, ако цената предложена от него не е по-ниска от началната тръжна цена. П-те вещи ч/з ППродан стават собственост на купув-ача дори и ако не са били со-бственост на длъжника. Ако веща е недвижима и ако до една година от обнародване-то на постановлението за въз-лагане в “ДВ” не бъде предя-вен иск за собственост, то ку-пувачът става собственик на недвижимата вещ. Но ако бъ-де предявен иск за собстве-ност в срок и се установи, че длъжникът не е бил собстве-ник на продадената недвижи-ма вещ, то тогава купувачът може да поиска платената от него цена, ако тя все още не е изплатена на взискателите. Ако недвижимата вещ е из-платена, той може да иска от всеки един от тях сумата, ко-ято е изплатил плюс лихвите и разноските за участието в П.продан, плюс таксите по прехвърлянето на недвижи-мата вещ. Разноските, свър-зани с обезпечаването и при-нудителното изпълнение на П.вземания, са за сметка на длъжника. Сумите от ПП се внасят по определената смет-ка като след покриването на разноските, лихвите и глав-ницата на П.задължение, раз-ликата се връща на длъжни-ка. Прехвърлянето на веща е за сметка на купувача. Начи-нът на П-та се определя от П. изпълнител: -отделно за вся-ка движима или недвижима вещ на длъжника; -група от вещи, които се продават зае-дно; -всички активи на длъж-ника – търговец.

Длъжникът също може да предложи начин, по който да бъде продадена веща. После-дната дума обаче е на ПИз-тел, като преценката му е от гледна точка на удовлетворе-ността на държавата. Вещите се продават без ДДС, като първоначалната им продажна цена не може да бъде по-мал-ка от оценката им. Купува-чите не могат да претендират за недостатъци на закупената вещ. Продажбата на специ-фични вещи като: бързораз-валящи се стоки, валута, про-изведения на изкуството, жи-вотни от националния гено-фонд, сортови семена и др. се осъществява ч/з борсите, спе-циализирани магазини, тър-говските банки и т.н.Ако раз-ходите от ПП-ба не могат да покрият очакваните приходи, то тогава не се започва при-нудително изпълнение в/у права и вещи. Несъразмерно-стта се установява с акт на публичния изпълнител. Пос-тановлението може да се об-жалва 7-дневен срок пред ди-ректора на АДВ, чието реше-ние е окончателно. Съобще-нието за ПП-ба съдържа: на-именованието на органа, кой-то го издава; изпълнително дело – номер и дата; начин на продажбата; време и място за оглед; време и място на про-дажба; списъка на вещите и първоначалната им цена; други условия свързани с оп-ределения начин на продаж-ба; дата, подпис и печат на органа. Съобщението се изп-раща на длъжника, като в не-го е упоменато, че до извър-шване на продажбата той мо-же да плати задължението си заедно с разноските. Съобще-нието се поставя и на опре-делените за целта места.

26.ПП на постоянно опреде-лени места

ПП се извършва на постоян-ни места, които са определе-ни от АДВ. На тези места се извършва ПП на вещи, чиято цена не надвишава 30хил.лв. Вещите се намират на място-то на продажбата и след зап-лащането на цената се преда-ва на купувача. П-та се извъ-ршва от П.из-тел или други лица, или борси, на които то-ва е възложено по договор. П-бите се извършват в собст-вени или наети от АДВ поме-щения. На всяка вещ се пос-тавя етикет с номер и прода-жна цена. Огледът на вещите е свободен в рамките на оп-ределеното работно време. Плащането на цената е само в брой. За всяка продадена вещ или група от вещи се из-дава постановление за възла-гане въз основа на документ за платена цена. В това пос-тановление се посочват: но-мер и дата на постановлени-ето; номерът на веща или на групата вещи; цената на ве-ща; име и ЕГН или наимено-ванието и дан.номер и под-пис на купувача и в двата случая; ако са група от вещи се прилага и списъка на ве-щите; мястото на продажба-та; името и подписа на длъж-ностното лице извършило пр-одажбата. Купувача става со-бственик на веща с издаване на постановлението, което има сила на фактура. Веща се предава веднага на купувача. Екземпляр от постановление-то се изпраща на длъжника. Ако веща не бъде продадена в срок от 1месец след обявя-ването ú за продажба цената ú се намалява с 10% от първ-оначалната продажна цена, а след още 1мес.цената на ве-ща се намалява с 20% от пър-воначалната продажна цена.

Ако веща не бъде продадена в 6месечен срок от излагане-то ú за продан, тя се продава на цена по договаряне. Това се посочва в издаденото пос-тановление. Ако след година веща не бъде продадена, длъ-жникът има право в едноме-сечен срок да я вземе обрат-но. Ако през този срок веща не бъде потърсена се предава безвъзмездно на социални заведения или се унищожава.

П.из-тел е оправомощения орган да издава разпорежда-не за връщане или за преда-ване, като в постановлението за връщане посочва други из-пълнителни способи за съби-ране на вземането.

27.Продажба на търг с явно наддаване

ПИз-тел определя мястото и времето на п-бата ч/з търг. Органът по принудителното изпълнение прави съобщение за обявяване на ПП-ба и опо-вестява правилата за п-бата, размера на таксата за оглед, депозита за участие (10% от първоначалната продажна цена), начина и срока за вна-сяне на сумите. Документа за внесения депозит се предос-тавя на ПИз-тел преди обяве-ния начален час за провеж-дане на търга. Подготовката на търга се извършва по сле-дния начин: всяка вещ или група от вещи получават тръ-жен номер; всеки участник в търга, след проверка на доку-ментите му за самоличност получава табелка с номер; пълномощника представя но-тариално заварено пълномо-щно за участие в търга; не могат да участват в търга ве-щите лица, оценили вещта и органите провеждащи търга. Търга се открива от органа, провеждащ търга в опреде-лен ден и час. Проверяват се самоличността и документи-те на участниците. На място-то, кдето се провежда търга присъстват само участниците в търга, ПИз-тел и служебни-те лица, които го подпомагат. При започване на търга орга-нът, провеждащ търга опове-стява правилата за разпро-дажба, допуснатите участни-ци, а също може да се опре-дели и стъпката за наддаване. Наддаването започва от нача-лната тръжна цена. Участни-ка вдига високо номера си и оповестява цената, която пре-длага. След всяко предложе-ние органът, провеждащ тър-га, произнася последователно 3-пъти последната предложе-на цена и след третия път,ако не бъде направено друго пре-дложение за нова цена, орга-нът огласява П-та на веща с “продадено”, цената и номе-ра на участника, който я е пр-едложил. При провеждането на търга се води протокол, в който се записват: условията на търга; брой на участници-те; начален и краен час и ако е определена стъпка на над-даване. Протокола се съставя и ако търга не се проведе. Неразделна част от протоко-ла е наддавателния лист, в който се посочват: тръжния номер на веща; номерата на участнците наддавали за нея; предлаганите от тях цени. В протокола се записват: тръж-ния номер на веща, цената и номерът на участника, пред-ложил най-висока цена; име и ЕГН или фирма и ДАН на търговеца, или данните на пълномощника. Записват се и данните на лицата, които са предложили цена, поставяща ги на 2-ро и 3-то място. Запи-сват се и данните им за уве-домяване. Купувачът е този, който е предложил най-висо-ка цена по време на наддава-нето. Той се обявява от орга-на, провеждащ търга, който отбелязва името на купувача в наддавателния лист и се подписва. Купувачът трябва да внесе предложената от не-го цена като приспадне вне-сения депозит в 5-дн. срок от приключването на п-бата. Ако това не стане, с внесения от него депозит се покриват разноските по търга, а с оста-тъка се намалява публичното вземане – разноски, лихви, главница. С протокол съста-вен от П.из-тел, за купувач се обявява втория участник в списъка предложил в следва-щата по размер цена, като му изпраща съобщение за това. Ако той не внесе цената в 3-дневен срок от получаване на съобщението, П.из-тел пред-лага веща на следващия в сп-исъка. Когато никой не внесе предложената от него цена, се провежда нов търг. Нов търг се провежда, когато: (не се яви кандидат; никой от участниците не внесе предло-жената от него цена) са нару-шени др. условия за провеж-дане на търга.

28.Продажба на търг с тай-но наддаване

П.из-тел е този, който опре-деля п-бата да се извърши на ТТН. В съобщението се посо-чват: мястото на подаване на предложенията, началния и крайния срок за подаването им, размерът на депозита и времето и мястото на отваря-не на предложенията. Пред-ложението трябва да съдържа данните на предложителя; ве-ща, за която се прави предло-жението; предлаганата цена; начина на плащане; докумен-та за внесен депозит и под-пис. П-ето се изпраща в запе-чатан плик. В/у плика се отб-елязват: номера и датата на съобщението; ПИз-тел; дан-ни за предложителя; надпис – “За търг с тайно наддаване”; подпис и печат. Всички пред-ложения, постъпили в срок се завеждат по реда на постъп-ването им с пореден номер и дата, а ако са получени по пощата се отбелязва и датата на пощенското клеймо. След изтичането на срока ПИз-тел поставя в края на списъка уд-остоверителен надпис за броя на предложенията, дата и час на приключване и се подпис-ва. Предложителя може да оттегли своето предложение писмено и да направи друго предложение, което да бъде направено в срок.П-ята се от-варят в определеното място и време от ПИз-тел по реда на постъпването им, в присъст-вието на предложителите. Направените предложения се отразяват по реда на отваря-не, в наддавателен лист. След отварянето на всички предло-жения, ПИз-тел обявява най-високата предложена цена. Ако има 2 или повече пред-ложени еднакви цени за ку-пувач се обявява този, който е предложил плащане ведна-га в брой. Ако има няколко, които са предложили плаща-не веднага в брой, търгът пр-одължава м/у тях с явно над-даване. П.из-тел обявява стъ-пката за наддаване и всичко се вписва в наддавателния лист. Когато има само една предложена най-висока цена, П.из-тел обявява спечелилия търга и следващите 2 най-до-бри прадложения, които се вписват в протокола. В 3 дне-вен срок от плащането, П.из-тел издава постановление за възлагане на веща на купу-вача. Собствеността преми-нава в/у купувача от датата на постановлението. Не е не-обходима нотариална форма. В 7 дневен срок П.из-тел въ-вежда купувача на имота във владение. В случай, че до 5 дни от издаване на постанов-лението не се извърши плащ-ане, се счита, че купувачът е отказал да купи веща. Тогава ПИз-тел уведомява писменно втория по реда участник. Ако и той не плати до 5 дневен срок от уведомяването, се счита, че и той се е отказал. Следва да се уведоми третия по реда купувач. Ако и той не плати цената, тогава ПИз-тел насрочва нов търг като има право да направи нова оценка на веща. След покри-ване на разноските на прину-дителното събиране, лихвите и главницата, останалата су-ма се превежда по сметката на длъжника. Продажбата ч/з търг може да бъде обжалвана в 3 дневен срок от обявяване на резултатите от участник в търга, когато той е предло-жил по-висока цена от обяве-ния за купувач, или когато


Други реферати:
Висша математика
Комплексен анализ
Граница на функция
Линейни уравнения
Вероятност на събитие


Изтегли рефератаВероятност на събитие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия