Право

обявения за купувач не е имал право да участва в тър-га и цената предложена от жалбоподателя е следваща цената на спечелилия. Жал-бата се подава ч/з П.из-тел и се разглежда от директора на АДВ. В този случай ПИз-тел не издава постановление за възлагане. Жалбоподателят е длъжен да внесе изцяло пред-ложената от него цена по см-етката на ПИз-тел,което е ус-ловие за редовността на жал-бата. Съдът е този,който обя-вява жалбоподателя за куп-ч.

29.Продажба на съсобстве-ни вещи и съпружеска иму-ществена собственост

ДПК определя П-та на СВ и СИС като особени случаи на П-ба. Когато веща, която тря-бва да бъде иззета е съсобст-вена след като се опише и оцени, тогава се предлага за изкупуване на собственика-недлъжник в 30-дневен срок. Ако е съгласен да изплати ча-стта на длъжника в срок, уве-домява за своето съгласие П. из-тел писмено. Тогава П.из-тел му дава 30-дневен срок за плащане и след плащането с постановление му възлага ве-ща.Ако собственика-недлъж-ник не плати в срок или не е съгласен да изплати частта на длъжника, П.из-тел обявява търг. Когато веща е недвижи-ма, на търга се продава само идеалната част на длъжника. Когато веща е движима, тър-га е за цялата вещ, като след продажбата на съсобствени-ците-недлъжници се изплаща съразмерна част от получена-та цена, а разноските са изця-ло за сметка на длъжника. Съсобственика-недлъжник може да не е съгласен с оцен-ката на веща и да иска пре-разглеждане или може да об-жалва изпълнителните дейст-вия. При неспазване на някои от продцедурите. Когато при-нудителното изпълнение за публични задължения е насо-чено в/у вещи, които са съпр-ужеска имуществена собстве-ност, тогава органът наложил обезпечителната мярка или П.из-тел едновременно с на-лагането на запора или въз-браната е длъжен да уведоми за това съпруга – недлъжник. Прожбата се извършва на тъ-рг с явно наддаване. Съпру-зите имат право да направят писмено предложение, П-та да се извърши по друг начин или да посочат веща, в/у ко-ято биха искали да се насочи изпълнението. Из-то може да се прекрати ако до определя-нето на купувач, съпругът-недлъжник внесе дължимата сума заедно с разноските.Ако в 3-дневен срок от датата на провеждането на търга С-Н заяви писмено на ПИз-тел, че желае да купи частта на най-високата предложена цена и внесе сумата, тогава той се обявява за купувач. За тази цел П.из-тел на издава пос-тановление за възлагане до 3 дни. Когато веща бъде прода-дена, половината от получе-ната сума се дължи на С-Н, но преди да бъдат приспад-нати разноските. П.из-ние за публични задължения с/у ед-ин от съпрузите може да се насочи в/у половината от па-ричния влог, който е съпру-жеска имуществена собстве-ност. Като по искане на С-Н, половината от влога може да бъде трансформирана в негов личен влог. Всеки съпруг мо-же да обжалва действията на ПИз-тел, в следните случаи:

-когато веща, в/у която е на-сочено П.из-ние е лична соб-ственост на С-Н и това е ус-тановено със съдебно реше-ние; -когато ПИз-тел не се съобрази с предложението на съпрузите, изпълнението да се насочи към друга посочена от тях вещ; -когато съсобст-вениците или 3-ти лица имат самостоятелни права в/у ве-ща и имат основание да обж-алват. ПИз-тел може да насо-чи изпълнението в/у: ценнос-ти в трезори; парични средст-ва и други ценности намере-ни в жилището или служебно помещение на длъжника.

Прехвърляне на вещни права несе допуска ако веща има тежести или задължения.

Отговорността се носи от но-тариуса или съдията по впис-ванията.

30.Защита с/у принудител-но изпъ-ние

Действията на органа по ПИ могат да се обжалват от длъ-жника пред директора на АД-В. Обжалването трябва да се извърши в 7-дневен срок от извършване на действията, ч/з органа по ПИ, който е из-вършил действията. На обжа-лване не подлежи определе-ният размер на публичното задължение. Жалбата не спи-ра действията по ПИ. Длъж-никът подава жалба и препи-ска на ПИз-тел, който в 3-дн-евен срок трябва да ги преда-де на директора на АДВ. Ди-ректора разглежда жалбата и в 14-дневен срок от подава-нето ú се произнася с реше-ние. Решението може да бъде следното: -спиране на изпъл-нението, ако има основания за това; -спиране на изпълне-нието, ако длъжника плати дължимата сума и разноски-те; -отменя обжалването; -от-казва отменянето на изпълн-ителното действие, когато обжалването е от 3-то лице, което има самостоятелни пр-ава в/у веща (В този случай 3-то лице има право да пре-дяви иск в 30-дневен срок от получаване на преписката от решението); -оставя жалбата без уважение. Решението на директора на АДВ може да бъде обжалвано от длъжника и взискателя в 7-дневен срок от съобщението пред окръж-ния съд. Директора на АДВ е длъжен да изпрати преписка от жалбата в съда в 3-дневен срок от постъпването ú. Ис-кът от третото лице се предя-вява с/у длъжника и взиска-теля. Съдът уведомява за по-стъпилия иск органа, извър-шил принудителните д-я, ко-йто от своя страна може да премине към друг способ за принудително събиране или да спре производството.

31. Осиг-не зак-тта и целе-съобр-тта в сферата на упр-авление на финансите. ФК-л – понятие с-ма, хар-ка

Фк-рол се осъществява и ръ-ководи от А-ята за ДВФК по ЗДВФК. Основна задача на ДВФК е предотвратяването, разкриването и възстановява-нето на вреди. При упажня-ването на ф.к-рол контролни-те органи прилагат принци-пите на законност, независи-мост, обективност и служеб-но начало, и опазване на слу-жебната тайна – неразглася-ване и непредоставяне на ин-формация, освен ако в закона е предвидено друго. ДВФК, осъществяван от А-ята за Д-ВФК, е контрол в/у финансо-вата дейност на: -разпореди-тели с бюджетни кредити по републиканския бюджет;

-разп-ли с извънбюджетни сметки и фондове; -разп-ли с бюджетни кредити по общи-нски бюджети и фондове;

-разп-ли със средства по про-грами на ЕС; -разп-ли със средства по м/унар.актове;

-органите, администриращи приходи в републиканския бюджет; -ю.лица с блокира-ща квота на държавата или общината в капитала; -ю.ли-ца, чиито задължения са га-рантирани с държавно или общинско имущество; -Дър-ж.общ.осигуряване и НЗОК. ДВФК, осъществяван от аге-нцията, е контрол и в/у дей-ността на ф.лица, финансира-ни със средства от рапубли-канския бюджет и от общин-ските бюджети, а също и по програми на ЕС, по отноше-ние на тези средства. ДВФК се осъществява от органите на агенцията, посредством: вътрешен одит от делегирани вътрешни одитори; вътрешен одит за изпълнение на конк-ретни фин-воконтролни зада-чи; превантивен к-л. Същест-вуват и други форми на одит прилагани от органите на а-ята. Задачите на ДВФК, осъ-ществяван от а-ята са: 1.Доб-ро фин-во управление, посре-дством предотвратяване на нарушения и вреди. 2.Да раз-крива и възстановява причи-нените вреди. 3.Да проверява разходването на средствата с които са финансирани лица-та. 4.Да информира МС ч/з М-ра на финансите за резул-татите от контролната дей-ност.

32.Последващ ДФ-ревизио-нен к-л. Понятие. Видове. Правна уредба. Приложно поле

Контролната дейност предст-авлява с-ма от 3 вида ФК-л – предварителен, текущ и пос-ледващ. Предварителният ФК е този, който се упражня-ва, преди да е извършено ко-нтролиращото действие.

Текущият ФК е този,който се упражнява по време на изпъ-лнението на контролираното действие. При последващият ФК, контролната дейност се проявява не само преди или по време на извършването на контролираното действие, но и след това.Целта е да се про-вери доколко правилно е пр-иложено законодателството.

С последващата финансово-контролна дейност се разкри-ват и неправомерните дейст-вия на ръководителите и МО-Л, които са причинили щети. Задачата на ПФК се свежда не само до съпоставяне пове-дението на отчетниците с де-йстващото законодателство, а и за изпълнението на поро-дените права и задължения, установяване и доказване на факти за отговорността нали-цата, и да се поставят в дейс-твие видовете отговорности. ПК-л в стопанските органи-зации и учрежденията се уп-ражнява от специално назна-чени органи. Тези органи се наричат ревизори на МОЛ. Ревизорите на МОЛ са пряко подчинени на главния счето-водител. Те извършват само ПФК в/у дейността на лица-та, които пряко боравят с ма-териални ценности и парич-ни средства. Ревизорите на МОЛ не могат да упражняват ПФК и да съставят актове за начет на ръководителите.Гла-вният счетоводител не може да възлага на ревизорите на МОЛ да извършват счетовод-ни операции. Забраната се обуславя от обективната нео-бходимост,тези които упраж-няват ПФК в/у дейността на определени МОЛ, да нямат предварително участие в сме-тките на контролиращите ли-ца.Предварителният, текущи-ят и ПФК се хар-рат като са-мостоятелни части от с-мата на ФК,които се намират в оп-ределено съотношение. Съот-ношението на последовател-ност има важно значение, за-щото упражняването на пред-варителния и текущия ФК е сигурна основа и гаранция за извършването на ПФК.

33.Органи на ДФК. Поня-тие. Структура. Компетент-ност

А-та за ДВФК е администра-ция към мин-ра на финансите и е юридическо лице на бюд-жетна издръжка. А-ята има териториални звена, които са със статут на териториални дирекции. Структурата, чис-леният състав на а-ята и рай-оните на действие на терито-риалните дирекции се опре-делят с Устройствен правил-ник, приет от МС. Органи на а-ята са директорът и замест-ник-директора на а-ята, дире-кторите на териториалните агенции и вътршните одито-ри. А-ята е организирана в централно управление и в 9 териториални звена със ста-тут на териториални дирек-ции. Централното управле-ние се състои от 7 дирекции и звено по сигурността на информацията. А-ята се рък-оводи и представлява от ди-ректор. Той е едноличен ор-ган на изпълнителната власт и се назначава от мин-ра на финансите по трудово право-отношение за срок от 4 год. Преди този срок се освобож-дава също от мин-ра на фина-нсите, но само ако има зако-нова причина. Директорът на а-ята ръководи и контролира дейността, утвърждава план-ове за контролната дейност, възлага със заповед извърш-ването на контролната дей-ност, представлява агенцията и организира м/унар. ú връз-ки. Директора изпълнява и други правомощия по ЗДФК.

Зам.-директорът на а-ята е служител по трудово право-отношение, който се назнача-ва и освобождава от директо-ра съгласувано с мин-ра на финансите.Правомощията му се възлагат със заповед от директора на а-ята. Главният секретар ръководи и контро-лира администрацията в а-ята Той е свръзката м/у директо-ра и админ-те звена, както и м/у самите звена. Отговаря за ефективното изпълнение на задачите от страна на админ-истрацията, контролира прав-илното съхраняване и водене на документацията, изготвя ежегоден доклад за състояни-ето на админ-та дейност в а-ята. Изпълнява и други зада-чи, възложени му от директо-ра на а-ята. Звеното по сигур-ността на информацията е организирано в отдел, който се ръководи от служителя по сигурността на информация-та и е на пряко подчинение на директора на а-ята. Изпъл-нява ф-ции свързани със съз-даването, обработването,съх-раняването и предаването на класифицирана информация, и осигурява нейната защита. Общата администрация е ст-


Други реферати:
Паричен пазар
Опционни борсови сделки
Оптимална парична зона
Основи на техническия анализ
Основни методи за акумулиране


Изтегли рефератаОсновни методи за акумулиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия