Право

руктурирана в две дирекции – Дирекция “Човешки ресур-си, финансови и админ-но-правни дейности” и Дирек-ция “Информационни техно-логии и комуникация”. Об-щата аднимистрация осигу-рява технически дейността на директора на а-ята и на звен-ата от спец-раната адм-рация.

Специиализираната админ. Е структурирана в 5 дирекции.

Органи и служители на а-ята могат да бъдат само дееспо-собни лица, бълг.граждани, неосъждани за умишлено пр-ние от общ х-р, имащи право да заемат съответната длъж-ност. Трябва да имат висше икономическо или юридичес-ко образование и стаж по сп-ециалността. Служителите в а-ята имат права и задълже-ния предвидени в Закона за държ.служител, Кодекса на труда и в нормативните акто-ве по прилагането им. Държ. служители и служителите по трудово правоотношение осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни ха-рактеристики, утвърдени от директора на а-ята. При из-пълнение на служебните си задължения органите на а-ята имат право да на свободен достъп в одитираните обек-ти; да проверяват всички до-кументи, имащи значение за контролната дейност; да изи-скват в определен срок и дру-ги документи,справки, сведе-ния във в/а с контролната де-йност и т.н.Органите на а-ята са длъжни да се легитимират, да са обективни и да не раз-гласяват факти.

34.Правен режим на реви-зионните документи. Поня-тие.Видове. Ревизионни ак-тове и ревизионни записки

Органите, които извършват ревизия, са единствено ком-петентни да съставят ревизи-онни документи. Това са фи-нансовите ревизори. Тяхната законоустановеност се отраз-ява в/у ф-ите на акта за начет и неговата правна природа. Ревизионните документи, съ-ставени от органи, които ня-мат право да съставят такива, са нищожни и не пораждат правни последици. Р-то про-изводство завършва със със-тавяне на следните Р.докуме-нти: Р.записка; Р.акт и акт за начет.Изборът е в зависимост от констатираните слабости, нарушения и форма на щета-та. Когато в пр-вото не се ус-тановят слабости, нарушения и щети, се съставя ревизион-на записка. Препис от Р.запи-ска се оставя в предприятие-то. В нея се отбелязва извър-шването на ревизията и обс-тоятелството, че не са конс-татирани слабости и наруше-ния или те са незначителни. По правната си същност Р.за-писка представлява официа-лен документ. Основен доку-мент на ревизията е Р.акт. Съставя се от финансовите ревизори, извършващи реви-зията, в пр-са на Р.пр-ство.По съдържание и форма Р.акт е официален документ. Въз ос-нова на Р.акт се правят изво-ди за дейността на предприя-тието, разработват се указа-ния и се вземат решения за отстраняване на откритите недостатъци и нарушения. Р. акт има сезираща и доказате-лствена функция, затова със-тавянето му е извънредно от-говорна задача. По правната си същност Р.акт не се разли-чава от акта за начет. Актът за начет е третият самостоя-телен документ на ревизията. В него се отразяват констата-циите за пълната имуществе-на отговорност и фактите от значение за наказателната от-говорност на виновните лица. Съдържанието на акта за на-чет е в зависимост от специ-фиката на ревизирания обект. В бюджетните учреждения актът отразява движението на паричните средства, а в предприятията – състоянието на касата, складовата налич-ност, отпускането и отчитан-ето на стоките и материали-те. В акта за начет се отразя-ват установените и доказани щети. Има процесуален ред, който е задължителна форма за издаване на акта за начет или ревизионния акт, която се отразява в/у тяхната дока-зателствена сила. Формата е следната: възникване и раз-витие на Р-то пр-ство; уста-новяване и доказване на пра-вопораждащите факти, дока-зателства и доказателствени средства; дали актът е доку-ментиран и връчен на винов-ните лица и др. Неспазването на този ред при съставяне на ревизионните документи е предмет на обсъждане в съд-ебно заседание и може да по-служи като довод за отпадане на законната доказателствена сила на акта.

35.Имуществена отговорно-ст. Понятие и предпостав-ки. Компетентност и ред за осъществяване

ИО се носи за противоправно причинени вреди на одитира-ните обекти, които са после-дица от поведението на вино-вните лица, когато вредата е: причинена умишлено; от ли-пси; причинена при изпълне-ние на служебните задълже-ния или при неизпълнението им. Длъжностните лица, кои-то са разпоредили или допус-нали незаконни плащания, носят ИО за това, което лич-но са получили в р-тат на те-зи плащания. Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят солидарно. Ли-цата,които са получили нещо без правно основание,дължат връщането му и едновремен-но стова, отговарят солидар-но с причинителя на вредата, до размера на полученото. Когато вредата е причинена умишлено или е от липси, то-гава вътрешните одитори съ-ставят акт за начет. Виновни-те лица дават писмени обяс-нения в срок, определен от вътрешния одитор, който не може да бъде по-малък от 7 дни след връчването на акта. По тези обяснения вътреш-ния одитор се произнася с писмено заключение. Необх-одимо е обаче фактическите констатации в акта за начет да бъдат подкрепени с доказ-ателства. По З за ДВФК, към ИО се привличат лица, които събират, съхраняват, разход-ват или отчитат имущество и тези, които ги контролират; лица, които управляват или се разпореждат с имущество; лиза, които са получили не-що без правно основание. Ра-змерът на вредата се опреде-ля към деня на нейното при-чиняване,а когато това не мо-же да се установи – към деня на нейното откриване, по по-високата от пазарната или от-четната цена. Когато вредата е причинена във валута, се възстановява в същата валута или равностойността ú в бъл-гарски лева по най-високия централен курс на БНБ към деня на причиняването, откр-иването или възстановяване-то. Лицата, причинили вреда-та дължат и лихва ит деня на причиняването ú или от деня на нейното откриване до де-ня на възстановяването ú. ИО и лихвите се погасяват с из-тичане на 5год.давност от де-ня на причиняване на вредата или от деня на откриването ú. Давността може да бъде пре-късната със съставянето на акт за начет или по ЗЗД. Ако са изтекли 10год.от причиня-ването на вредата не се търси ИО. ИО се реализира въз ос-нова на акт за начет, който съдържа: -данни за одитира-ния обект; -данни за одита; -данни за лицата причинили вредите; -констатират се действията или бездейст-вията на лицата причинили вредите; -подпис на съста-вителя. Актът за начет се съставя в 4 екземпляра, а ако причинителя на вредата е ю. лице в 5 екземпляра.Актът за начет се завежда първо в од-итирания обект, а в 3 дневен срок и в Централното управ-ление или в териториалната дирекция на а-ята. Актът за начет се връчва от вътреш-ния одитор лично на виновн-ото лице,което трябва да под-пише протокол. Ако лицето откаже да подпише протоко-ла, това се удостоверява с по-дписите на двама свидетели.

Виновното лице може да на-пише възражение, а вътреш-ния одитор – заключение.

36. Директорът на А-ята за ДВФК или упълномощени от него лица имат право да взе-мат следните мерки за отст-раняване на нарушенията от органите на ДФК:1.Дават пи-смени указания за отстраня-ване на констатираните нару-шения и определят срок за изпълнението им. 2.Правят предложения за отмяна на незаконни актове. 3.Правят предложения пред компетен-тните органи за спиране на действия, които водят до нар-ушения или причиняване на вреди на одитираните обекти. Предлагат да се потърси иму-ществена или дисциплинарна отговорност по съответния ред. Когато има данни за пр-естъпления А-ята за ДВФК, изпраща акта за начет и док-лада за вътрешен одит на ор-ганите на прокуратурата. А-ята уведомява следните орга-ни: -компетентните органи, когато се установи по време на вътрешния одит, че не са внесени задължения към д-вата и общините; -органа, ко-йто упражнява правата на со-бственост на д-вата и общи-ните в търговските дружест-ва, за резултатите от извър-шен вътрешен одит в тях; -горестоящия разпоредител с бюджетни кредити за рабо-тата на по-нискостоящия раз-поредител по извършения въ-трешен одит. За извършен вътрешен одит на разпореди-тели със средства по програ-ми на ЕС и на лица, финанси-рани със средства по програ-ми на ЕС, се изпраща доклад на Евр.комисия. А-ята осъщ-ествява взаимодействие със Сметната палата,МВР, А-ята за държ.вземания, с данъчна-та и с митническата админис-трация, с органи на съдебна-та власт и др.,по ред и начин, определени със споразуме-ния за сътрудничество.

37.Административно-нака-зателна отговорност,осъще-ствяване на ДФК по ЗДФК. Понятие, предпоставки.Ко-мпетентност и ред за осъщ-ествяване

ДВФК включва – с-мата за финансово управление и к-л; вътрешния одит и превантив-ния к-рол. С-мите за фин.уп-равление и к-л включват с-ма за превантивен к-л и с-ма за двоен подпис по отношение на поемането на финансови задължения и извършването на разходи. Превантивния к-л се осъществява ч/з провер-ки за законосъобразността на всички документи и дейст-вия, свързани с финансовата дейност. Този к-л е функция и отговорност на разпореди-теля или ръководителя и се осъществява от финансов ко-нтрольор. Първостепенните разпоредители и ръководите-лите на одитираните обекти назначават финансови конт-рольори. Назначават се лица, които са дееспособни българ-ски граждани, неосъждани за умишлено пр-ние от общ х-р, с икономическо или юриди-ческо образование и не са ли-шени по съдебен ред от пра-вото да заемат съответната длъжност. Финансовите кон-трольори изпълняват функц-иите си по служебно или по трудово правоотношение. При изпълнение на служеб-ните си задължения финансо-вият контрольор има право да изисква и получава всички данни и документи, за осъ-ществяване на своята дейно-ст. Вътрешния одит се осъ-ществява ч/з одит на систе-мите, одит на изпълнението, финансов одит и одит на ин-формационните технологии. Извършва се от делегирани вътрешни одитори и вътреш-ни одитори за изпълнение на конкретни задачи. При вътре-шен одит се проверява: зако-носъобразността при събира-не, съхраняване, стопанисва-не и разходване на имущест-вото на одиторните обекти. Проверява се също и счето-водната отчетност. Проверка се прави и за констатиране на евентуалното неизпълнение на задължения към държав-ния бюджет, общинските бю-джети, извън бюджетните сметки и фондове.Вътрешния одит се осъществява въз осн-ова на акт, издаден от компе-тентните органи, който не подлежи на обжалване. Вътр-ешния одитор е длъжен да осигурява прилагането на ме-тодическите указания на аге-нцията; да осигурява изпъл-нението на писмените указа-ния на агенцията за отстра-няване на констатираните на-рушения; да подпомага всяка друга одитна дейност на аге-нцията. По своя инициатива той може да съдейства на ръ-ководителя и финансовия ко-нтрольор по всички финан-сови въпроси преди взима-нето на финансово решение. С-ма за превантивен контрол в одитираните обекти се въ-вежда с акт за възлагане от директора на агенцията по предложение на вътрешния одитор. При упражняването на контролна дейност по ЗДФК виновните длъжност-ни лица носят администрати-вно наказателна отговорност в следните случаи, но при условие, че деянието не е престъпление: -за нарушение на нормативен акт – глоба от 100 до 1000лв.; -за непред-


Други реферати:
Анализ на учебно помагало
Градоустройствено-художествени принципи на Възраждането
Сградостроителство
Анализ на построяване на строителни конструкции
Инвестициционни проекти. Участници в инвестиционния процес


Изтегли рефератаИнвестициционни проекти. Участници в инвестиционния процес - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия