Право

ствяне на сведения, справки и др. в срок; -за представяне на неточни сведения, справ-ки, декларации; -за неизпъл-нение на указанията на ди-ректора на агенцията; -за въз-препятстване на контролните органи. Орган или служител на агенцията, който наруши или не изпълни свое служеб-но задължение, или превиши правата си, се наказва с глоба от 200 до 1000лв. Нарушени-ята се установяват с актове на вътрешните одитори. Нак-азателните постановления се издават от директора на аге-нцията или упълномощено от него лице. Нарушения, които са установени от органите на ревизионните дирекции, акт-овете се съставят от тези орг-ани, а наказателните поста-новления се издават от съот-ветния министър.

38.Бюджетно право – поня-тие и източници. Предмет на регулиране

БП е компонент на ФП. Пре-дставлява съвкупност от спе-цифични фин.правни норми, които са отразени в ЗУДБ, ЗГДБ, Закон за бюджета на фонд “Обществено осигуряв-ане” (ЗФОО), Закон за общи-нските бюджети(ЗОБ), ЗБНБ, Наредби и Постановления на МС относно бюджета. БП е зависимо от нормите на разп-ределение (данъчното право), в/у което се извършва натру-пването на паричните средст-ва и въз основа на този п-с се извършва преразпределение-то. Поради това БП е специ-ална част от ФП на РБ. Бюд-жетните правни норми се ха-рактеризират със своя пред-мет на правно регулиране; с властническия метод; по на-чина на приложение от ком-петентните органи; по начи-на на упражняването на кон-трол от ръководните органи и органите на Сметната пала-та. Има няколко вида бюдже-тни правни норми: 1. Норми за регулиране на общ.отно-шения по съставянето на бю-джета – ЗУДБ, ЗОБ, ЗФОО. 2.Норми за регулиране на гл-обалните отношения за нат-рупване на приходи – Еже-годния Закон за държавния, общинските и бюджета на фонд “ОО”. 3.Норми за регу-лиране на отношенията по разходването на бюджетните средства и нормите, с които се регулират отношенията по повод набиране и разходване на извън бюджетните средст-ва. Освен законодателното разпределение на приходите и разходите, предмет на пра-вно регулиране са и взаимо-отношенията м/у общините и д-вата. Когато общините им-ат приходи в повече от необ-ходимите им, те ги привнасят в държавния бюджет. А кога-то недостигат приходите на общините им се предоставят субсидии и субвенции. Суб-сидията е глобална сума, коя-то общината използва, а суб-венцията има предварително предназначение. Разходните правни отношения възникват и се развиват само, ако в бю-джета на д-вата са постъпили достатъчно средства. Възник-ването на отношенията става въз основа на искането, което главните разпоредители с бюджетни кредити – минист-рите, правят преди настъпва-нето на всяко тримесечие.

След като бъде упражнен ко-нтрол от Мин.на финансите, сумата се превежда по сметка в банката, за да я разходват. Бюджетните правни отноше-ния възникват и се развиват в определен период от време – от 01.01.до 31.12 на текущата година. Бюджетните норми, с които се регулират отношен-ията по разпределението, съ-що имат едногодишно дейст-вие. Ако те не бъдат възпро-изведени в следващия закон за бюджета няма да бъдат действащи. Приложението на бюджетните правни норми и възникването и развитието на бюджетните правни отноше-ния е дейност, осъществявана от определени длъжностни лица – разпоредители с бюд-жетни средства.Дейността им е обект на усилен контрол. Упражняването на бюджет-ния к-л се основава на ЗСП, ЗДВФК и подзаконови нор-ми. Текущия бюджетен к-л се осъществява и от банките. БП е съвкупност от правни норми, ч/з които се регули-рат процесите на натруп-ване, преразпределение, изпо-лзване и разходване на бюд-жетните средства и конт-рола в/у тази дейност.

39.Правна х-ка на бюджета. Финансов план и ф.норма

Понятието “бюджет” се раз-бира като финансов план на д-вата,общините и фонд“ОО” за 1година. Хар-нето на бюд-жета от юридически аспект изисква да бъде разкрита пр-авната същност и предмет-ното съдържание на бюдже-та.Правното понятие бюджет се х-ра със следните белези:

-Б. като дейност на МС и НС;

-Б.като акт на органи навласт

-предметно съдържание на Б като законодателен акт;

-правна същност на регули-раните обществено икономи-чески отношения по натруп-ването и разходването на част от националния доход и съдържание на бюджета.

Подготовката на ДБ е дейно-ст на министерствата и ведо-мствата и по специално на Мин.на финансите и МС. Тази дейност се изразява в прогнозиране на развитието на д-вата и неговото реално финансово обезпечаване. Бю-джетът е дейност на органа на власт – НС и неговите комисии. ДБ е най-обсъжда-ния законодателен акт. Б.на фонд“ОО”се създава от НОИ, обсъжда се и се приема от НС. Особено значение има бюджета на общините. Съгл-асно ЗОБ той се изработва от общините и се предоставя на обсъждане от жителите на населеното място. Б.на д-вата е годишен законодателен акт приет от НС. Той отразява отошението на д-вата към обема и разпределението на паричните средства, предназ-начени за посрещане на нуж-дите за следващата година. В този смисъл Б.е средство, пр-авен способ за разпределение на набраните средства в съот-ветствие с прогнозите за раз-витие. Б.на фонд“ОО” е също законодателен акт, ч/з който се обезпечават необходимите приходи от различни източ-ници и тяхното разпределе-ние за задоволяване на опре-делени придобивки. Бюдже-тът на общините е акт на ме-стните органи на власт. Той регулига глобалните отноше-ния по набирането на средст-вата и тяхното разходване на територията на общината.

В заключение може да се ка-же, че ДБ и Б.на фонд “ОО” са законодателни актове, а Б. на общините са актове на ме-стните органи на власт.С Б.се регулират общ.отношения по натрупване и преразпределе-ние на една отделна част от националното стопанство – доход и печалба, предназна-чена за вътрешното и м/унар. развитие на нашата страна.

40.Б.п-с – обща хар-ка. Със-тавяне и изпълнение на Б.

ДБ.обхваща приходите и раз-ходите на д-вата. Приходите на д-вата са данъчни и неда-нъчни. Набират се от ф. и ю. лица по ред, определен със закон. Разходите на д-вата са за издръжка на държавната администрация, отбраната и сигурността,съдебната власт, здравеопазването, образован-ието и културата и т.н.

Приходите и разходите се групират по единна бюджет-на класификация, която се утвърждава от мин-ра на фи-нансите. ДБ.обхваща репуб-ликанския бюджет и бюдже-та на съдебната власт, а репу-бликанския Б. се състои от централен бюджет и бюдже-ти на държавните органи.

Събирането и отчитането на бюджетните приходи е възл-ожено на държавни органи и организации със закон или с акт на МС. Бюджетите на д-те органи и бюджетните ор-ганизации включват всички приходи и разходи за дейно-стта им. Органите на съдеб-ната власт имат самостояте-лен бюджет, който се приема от НС. ДБ.се съставя и се из-пълнява за една бюджетна година – от 01.01 до 31.12. Мин.на финансите съставя бюджетна прогноза на базата на предварителни икономи-чески разработки и анализи. Тази предварителна оценка, прогноза се прави за три го-дини напред като се актуали-зира всяка година. Мин-ра на финансита на основата на бюджетната прогноза, изгот-вя и изпраща бюджетни насо-ки до държавните органи, ко-ито трябва да съставят прое-кт на годишните си бюджети и да го представят в опреде-лен срок. Независимо от това Мин.на финансите съставя проект на ДБ. Мин.на финан-сите анализира представени-те проекти, проверява зако-носъобразността на предви-дените приходи и разходи, тяхната обоснованост и про-вежда диалог с д-те органи и бюджетните организации.Ко-гато възникнат разногласия по проектите на бюджетите м/у Мин.на финансите и пър-востепенните разпоредители се решават от МС. Мин-ът на финансите изготвя окончате-лния проект на ДБ и го внася в МС заедно с мотивиран до-клад. При необходимост МС извършва промени в проекта, но няма право да извършва промени в проектобюджети-те на съдебната власт и Смет-ната палата. Тях той внася в НС във вида, в който са му представени. МС внася прое-кта на ДБ в НС не по-късно от 2мес.преди началото на годината. Законопроектът за ДБ се разглежда по реда, ус-тановен с Правилника за ор-ганизацията и дейността на НС. МС организира изпълне-нието на републиканския бю-джет ч/з Мин.на финансите и дър-те органи – първостепен-ни разпоредители с бюджет-ни кредити. ДБ се изпълнява на касова основа. Осъществя-ва се от БНБ по ред опреде-лен в ЗБНБ. Касовото изпъл-нение на ДБ се извършва без-платно. Мин-рът на финанси-те и управителя на БНБ изда-ват наредба за касовото изпъ-лнение на ДБ, бюджетите на общините и фондовете, и из-вънбюджетните сметки.Мин-рът на финансите може да прехвърля кредити от един бюджет в друг, без да нару-шава баланса. Първостепен-ните разпоредители с бюдже-тни кредити могат да извър-шват корекции по бюджетни-те сметки на второстепенни-те разпоредители. Изпълнен-ието на ДБ завършва на 31.12


41.Контрол по изпълнение-то на бюджета. Сметна па-лата – устройство, органи, правомощия

К-ът по изпълнението на ДБ се осъществява от НС, МС, Мин-ът на финансите, ръко-водителите на министерства-та и другите ведомсва, и орг-аните на данъчната и митни-ческата администрация. Сме-тната палата осъществява к-л за изпълнението на ДБ по ЗСП. СП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Състои се от 11души – председател и членове. Те се избират и осв-обождават от НС. По ЗСП, тя осъществява одитна дейност ч/з своите органи и служите-ли. Органи на СП са дирек-торите на териториални по-деления, ръководителите на сектори, одиторите и стажа-нт-одиторите. Служители са главният секретар и служите-лите от администрацията.

Председателят и членовете на СП се избират за срок от 9год. Те полагат клетва пред НС. Мандата им може да бъ-де прекратен от НС преждев-ременно ако има законово ос-нование за това. Два месеца преди изтичането ма мандата на председателя, Нс избира нов председател, който в ед-номесечен срок от избиране-то му прави предложение за избиране на членове на СП. Председателят не може да бъде избран за втори мандат. Дейността на СП се органи-зира в отделения и територи-ални поделения със сектори към тях. Отделенията се ръ-ководят от членовете на СП. Териториалните поделения се ръководят от директори. Секторите се ръководят от одитори. Стажант-одиторът подпомага одитната и друга дейност на СП. Главният сек-ретар координира разработ-ването, изпълнението и отчи-тането на програмата за оди-тна дейност. Той отговаря и за функционирането на инф-ормационната с-ма на СП.

СП осъществява одит на: ДБ; Б на НЗОК; Б на ДОО; Б на общините; други бюджети и извънбюджетни сметки и фо-ндове; и други дейности, ко-гато това и е възложено със закон. СП одитира дейността по управлението и контрола в бюджетните организации. Одитира и заверява годишни-те финансови отчети на бюд-жетните организации. Може да одитира държавни предп-риятия с решение на НС. При поискване от НС или от МС, СП дава становища по зако-нопроекти за бюджети; пра-вителствени програми; за пр-омени в закона и подзаконо-ви актове. СП сътрудничи с органите на ДВФК; данъчна-


Други реферати:
Химичен елемент-манган
Строеж на атома
Химичният елемент калий
Хидроксилни производни на въглеводородите
Халогенни елементи


Изтегли рефератаХалогенни елементи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия