Право

та и митническата админист-рации, органите на съдебната власт; органите за принуди-телно събиране на държавни вземания, органите по фина-нсово разузнаване. СП сътру-днии с Европейската СП и върховни одитни институции на други страни. Тя предста-влява РБ в м/ународните орг-анизации на върховните оди-тни институции. СП сама оп-ределя обектите за включва-не в годишната програма за одитна дейност, одитния под-ход и времето за извършване на одитите. СП приема годи-шната програма за одитна де-йност в срок до 2мес. От обн-ародването на Закона за ДБ на РБ за съответната година.

42.ВП – понятие и източни-ци. Правен режим на сдел-ките с в-ни ценности и ва-ния режим. В.к-л. Субекти на ВК. Компетентност

Правото да се осъществяват сделки с валута, валутния ре-жим, ВК, както и субектите на ВК са уредени с ВЗ. По за-кон всички действия, сделки и плащания се извършват свободно. Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистри-рано по ТЗ, което е вписано в публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. Вписването в регистъра се извършва в 14 дневен срок от подаването на документите.Регистъра се во-ди и поддържа в Мин.на фи-нансите. За извършване на сделки с чуждестранна валу-та в наличност и по безкасов начин като финансова къща се изисква писмено разреше-ние или лицензия от БНБ. Там се води и поддържа пуб-личен регистър на лицата, из-вършващи дейност като фин-ансови къщи. Търговските банки и БНБ извършват пре-води и плащания към чуж-бина след като се декларира основанието за превода. За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри за всяка сделка и плащане м/у местно и чуж-дестранно лице, както и за всеки презграничен превод за суми над 5 000лв. БНБ също може да изисква от всяко ли-це информация, която е от значение за платежния бала-нс на страната. А всяко лице е длъжно да предостави така-ва информация на БНБ. Мит-ническите органи водят реги-стри за търговски кредити по износа и вноса, както и за износа и вноса на подлежа-щите на деклариране левове и валута в наличност. Забра-нен е износът и вносът на чу-ждестранна валута и левове ч/з пощенски пратки. Изклю-чение се прави при пратките с обявена стойност. Забрана-та не се отнася за БНБ и за търговските банки. Курсове-те на чуждестранните валути към лева се котират ежеднев-но от БНБ.Лицата,които осъ-ществяват дейност по доби-ване, преработване и сделки с благородни метали и скъ-поценни камъни, и изделия с тях и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Мин. на финансите в 14 дне-вен срок преди започване на дейността. Вносът и износът на благородни метали и скъ-поценни камъни както и на изделия с тях и от тях е раз-решен само при условие, че се декларират пред митниче-ските органи по ред, устано-вен от мин-ра на финансите. Мин-ът на финансите, БНБ и пощенските служби упражн-яват контрол за спазването на Валутния закон и норматив-ните актове за прилагането му. Субекти на ВК-л са:

1.Митническите органи. Сле-дят за спазването на ВЗ при износа и вноса на левове и чуждестранна валута в нали-чност; благородни метали и скъпоценни камъни и изде-лия с и от тях.

2.Данъчните органи. Провер-яват дейността на обменните бюра и лицата, които осъще-ствяват дейност по добиване, преработване и сделки с бла-городни метали и скъпоцен-ни камъни и изделия с и от тях. ДО имат право: на своб-оден достъп до служебните помещения на проверяваните лица; да изискват документи, сведения, писмени обяснен-ия; да проверяват наличност-та в лева и валута, благород-ни метали и скъпоценни ка-мъни; да извършват насрещ-ни проверки; да използват помоща на вещи лица и да налагат мерки за обезпеча-ване на доказателствата.

3.Органите на БНБ. Упраж-няват к-л в/у: Търговските банки; финансовите къщи; преводи и плащания към чу-жбина; събирането на инфор-мация за нуждите на статис-тиката на платежния баланс; предоставянето на информа-ция за БНБ; отчетността на вземания и задължения; да проверяват верността на съб-раната информация.

43.МП. МО. Понятие. М.к-л. Ред за осъществяване

Устройството и организация-та на М.адм. и дейността, из-вършвана от М.органи са ур-едени в ЗМ и ППЗМ. М.ор-гани са длъжностните лица от М. учреждения, които осъ-ществяват М.надзор и к-л.

М.надзор е съвкупността от действията на М.органи, пре-дприемани с цел осигуряване спазването на ЗМ, разпоред-бите, отнасящи се за стоките под М.надзор. М.к-л е извър-шването от М.органи на спе-цифични действия – провер-ка на стоки, на счетоводни и др.документи на ф.и ю.лица, на превозни средства, на ба-гажи и др.стоки, пренасяни п/з държавната граница,както и други действия с цел спаз-ването ЗМ и разпоредбите св-ързани с М. надзор. М.админ. е централизирана структура организирана в А-ция“М”към мин-ъра на финансите, която е ю.лице на бюджетна издръ-жка. А-я“М”има следната ст-руктура: Централно М.управ-ление – Регионални М.управ-ления – Териториални М.уп-равления – М.бюра – М.пунк-тове. А-я “М” се ръководи и представлява от директор, подпомадан от зам.директо-ри. Има Устройствен правил-ник на А-я“М”,в който се оп-ределя числеността на персо-нала в а-ята. М.органи изпъл-няват следните ф-ции и зада-чи: осъществяват М.надзор и к-л; изчисляват и събират ми-тни сборове; защитават ико-номическите интереси на ст-раната; осъществяват М.разу-знаване и разследване; осъщ-ествяват валутен к-л; разсле-дват престъпления; установя-ват административни наруш-ения и налагат администрат-ивни наказания; издават реш-ения за прилагането на М.ра-зпоредби; взаимодействат си с органите на МВР. М.органи имат следните пра-вомощия: -да извършват проверки, свъ-рзани с М.надзор и к-л на ст-оки,превозни средства и лица в зоните на ГКПП и на цяла-та М.територия на страната;

-да изискват представяне на документ за самоличност;

-да изискват писмени и устни обяснения; -да изискват пре-дставяне или предаване на стоки, документи, сведения, свързани с М.надзор и к-л;

-да събират суми за: митни сборове при вноса и износа на стоки; неизпълнени задъл-жения; всякакви М.задълже-ния и държавни вземания, ко-ито се събират от М.органи;

-да налагат запори и възбра-ни за обезпечаване на дължи-ми М.сборове и д.вземания;

-да извършват личен преглед на лицата, които преминават държавната граница; -да изв-ършват претърсвания и иззе-мвания на контрабандни сто-ки и документация; -да осъщ-ествяват контролирани дост-авки съвместно с органите на МВР с разрешение на проку-ратурата. М.к-л се извършва по време на М.режим – внос, износ, транзит, митническо складиране, активно усъвър-шенстване, обработка под М. к-л, временен внос, пасивно усъвършенстване, временен износ.

44.Админ-наказателна отг-оворност, осъществявана от МО. Предпоставки. Ком-петентност. Ред за осъщ-не

Всяко нарушение или опит за нарушение, ако деянието не представлява престъпление, се наказват от МО. Установя-ването на нарушенията, изда-ването на наказателни поста-новления и обжалването им се извършват по реда на ЗА-НН. АНО са лицата,извърши-ли митническо нарушение на митническата територия на страната, а също и помагачи-те, подбудителите, укривате-лите и допустителите. Всич-ки те отговарят солидарно за възникналите в р-тат на нару-шението митни сборове и др. публични д-вни вземания, с изключение на наказанието глоба.МО постановяват отне-мане в полза на д-вата на сто-ките, предмет на митническо нарушение, както и на прево-зните и преносните средства. Когато отнемането в полза на д-вата е невъзможно,наруши-телите заплащат солидарно сума, равна на митническата стойност на предмета на нар-ушението, както и на превоз-ните и преносните средства. За митнически нарушения се предвиждат следните наказа-ния: 1.Глоба. 2.Временно ли-шаване от правото да се осъ-ществява внос и износ на ст-оки за срок от 6мес.до 2год. 3.Имуществена санкция в ра-змер до 200 на сто в/у митни-ческата стойност на стоките. МО имат право да изземват и задържат стоките – предмет на митническо нарушение, преносните, превозните и др. средства, послужили за тях-ното укриване, внасяне или изнасяне от страната, вещест-вени доказателства, както и стоки и суми за обезпечаване на евентуални вземания по съставен акт. Иззетите и за-държаните стоки се съхраня-ват от митническото учреж-дение до приключване на ад-министранивнонаказателното и наказателното производст-во. Когато иззетите и задър-жаните стоки са оръжия, бое-припаси и взривни в-ва се предават незабавно на орга-ните на МВР. До издаване на наказателното постановле-ние, но не по-късно от 30 дни от съставяне на акта за устан-овяване на митническо нару-шение м/у админ.наказващия орган и нарушителя може да бъде постигнато споразуме-ние за прекратяване на адми-н.наказ.пр-во,освен в случаи-те когато деянието съставля-ва престъпление. Споразуме-нието се изготвя в писмена форма и отразява съгласието на админ.наказващия орган и нарушителя и се подписва и от двамата. В 14 дневен срок директорът на А-я “М” изда-ва решение, с което одобрява или не споразумението. Ако решението е за прекратяване на пр-вото, то се изпраща в 7 дневен срок на прокурора. Решението не подлежи на об-жалване. Само прокурора мо-же да подаде протест, ако то е незаконосъобразно. Протес-тът на прокурора не спира изпълнението на решението. Когато споразумението не е одобрено,админ.наказв.орган издава наказателно постанов-ление на общо основание. Споразумението влиза в сила от датата на одобряването му и има сила на наказателно постановление, и подлежи на принудително изпълнение по реда на ДПК. За всеки случай на нарушения на митничес-кия режим се съставя акт от МО.Наказателните постанов-ления се издават от директо-ра наА-я“М”или от определе-ни от него длъжностни лица.

45.БП-понятие и източници

Правно положение на БНБ и на търговските банки

БП като отрасъл на правото е съвкупност от правни норми, регулиращи общ.отношения, които възникват във в/а с ба-нковата дейност, и в п-са на осъществяване на банковите сделки.Източниците на БП са съвкупност от нормативни актове, ч/з които се регулир-ат банковите общ.отношения. Според органа, който създава източника, различаваме зако-нови и подзаконови източни-ци на БП. Подзаконовите из-точници на правото са обект на к-л от по-горестоящ орган. Така се определя йерархичес-ката зависимост на източни-ците на БП. Основен източ-ник на БП е Конституцията на РБ. Ч/з нея са регулирани основните отношения, въз основа на които е изградена банковата с-ма на страната. В К. е уреден и правния статут на БНБ като централна банка за страната с произтичащите от това специфични ф-ции.

Вторият източник на БП са Законите. В тях са регулира-ни основните имуществени отношения, породени от изв-ършването на Б.дейност. Ос-новни закони са: ЗБНБ,ЗБ,ВЗ, Законът за гарантиране на влоговете в банките и др. И донякъде ТЗ, ЗЗД, ГПК и За-конът за ДСК – доколкото в тях има разпоредби, относи-ми към БП. Подзаконовите актове преобладават в с-мата на източниците. Това са пре-ди всичко наредбите, издаде-ни от БНБ: Наредба№2 за ра-зрешенията, издавани от БН-Б; Наредба№3 за плащания-та; Наредба№6 за кредитира-не на банки в левове с/у обез-печение; Наредба№10 за вът-решния к-л в банките и др.


Други реферати:
Психология на конфликта
Психология на рекламата
Психология на промяната
Психология на музиката
Психология на управлението


Изтегли рефератаПсихология на управлението - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия