Право на европейския съюз

ТЕМА 1

Още от Среднов

ековието съществуват

идеи за обеди

няването на Европа-доброволно

или насилс

твено.Типичен пример за това дава историята

,с опитите на Наполеон и Хитлер.След I свет.война започват да се появяват множество идеи за мир

но и доброволно обединение.Австрийският граф Калерген

създава Евр.Движение приема се манифест

призоваващ евр. Народи

да създадат Европ. Съед

.щати.За пример се възприема-САЩ.

Предлага се по-тясно сътрудничество м/у

д-вите.След II-та свет.война Европа е опустошена,тъй

като се превръща в арена на бойни д-вия.Това е било достатъчно условие за да

се осъзнаят последиците.

Осъзнава се загубата на лидерството

,превъзходството на САЩ и СССР.

След II свет.война Европа е разделена на Западна и

Източна,които съответно сапопаднали

под влиянието

на САЩ и СССР.Поради противопоставянето

м/у тях за дълго се отклонява вниманието от идеята за обединение

.СССР излиза от войната до

голяма степен разрушен и

не може да

окаже помощ

наЕвропа.

Западноевр

опейските д-ви започват процеси по сближа ване,създават се движения които през 47г. Се обединяват в Междун.комитет на движението за единна Евро па.Държ.секретар на САЩ Джордж Маршал предлага иконом.помощ за Европа.До 1952г. 18 западноевроп .д-ви получават 14 млрд щатски долара като

кредити,неподлежащи на връщане

субсидии,храни,вещи и др.


ТЕМА 2

Декларацията на мин.на външните работи на Франция Робер Шуман се счита за отправна точка на европ.интеграция.Свързва се с призовава нето на европейците към създ аване на Европ.съед.

щати.Американският и британският колега на Р.Шуман

му повер

яват серио

зна мисия да се напра ви предлож ение за приобщав ане на ФРГ към запад ния конц ерн.За да се разрешат всички проблеми Шум ан предлага на опитния Жан Моне да изработи план.Достига се до убежд ението,че създ.на инст итуционна структура с един замах би било трудн о.За да бъде постигнат успех трябва целите да се разделят на области.Шуман съгла сува проект с правит елството на Франция и Германия и получава тяхното съгласие.Провъзгласява публично своя декларация по време на пресконференция в „Залата на часовника” в мин.на външните работи на 9 май 1950г.Деклар.съдържа ред принципи,но Европа не може да бъде създ.отведнъж.Планът „Шуман” става реалност на 18 април 1951г.В Париж се подписва д-р създаващ 1-вата организация-Европ .общ ност за въглища и стомана от д-вите учредителки-Белгия ,Холандия,Франция и др.


ТЕМА 5

Договорът от Маастрихт, нов етап в развитието на правото на ЕС.

Договорът за ЕС е подписан окончателно на 07.02.92г. в Маастрихт от държ. глави на държ. членки. Структурата на Договора е обособена в две насоки:

1.Трите съществуващи общности не са формално разширени или изменени;

2.Той създава съюз м/у държ. членки, който юридически е отделен акт от общностите, но е съобразен с тях и обвързан в много области.

След създаването на ЕО това е Договорът, който урежда най-значимия етап в развитието на Евр. интеграция. В рамките на ЕС се предвижда съществен икономически напредък и увеличаването благополучието на народите на държ. членки, социалното развитие, разкриването на работни места и др. Договорът предвижда нови съвместни дейности в ЕС в областта на външните отношения и сигурността, на вътрешните работи и правосъдието. Той предвижда процедура и срокове за създаването на икон. и валутен съюз, чиято цел е създаването на единна валута – ЕКЮ. Тя трябва да бъде контролирана от единна центр. банка в качеството на независима институция, свободна от политически контрол. Политиките на ЕС съгласно Договора следва да се разширят в следните области: транспорт, интересите на потребителите, изследване и технологии, промишленост, околна среда и др. В областта на външните отношения и сигурността Съюзът ще осъществява обща, съгласувана политика. Друга обща политика, предвидена в Договора е в областта на вътр. Работи, правосъдието и емиграцията с цел да бъде засилена защитата на гражданските права и правата на човека като цяло.На 17.06.97г. главите на държ. членки на ЕС приемат нов договор за Европа. Той е известен като Амстердамски договор и на практика доразвива първичното право на ЕС. Договорът е подписан на 02.10.97г., след което започват публичните обсъждания на разпоредбите му във всяка държ. членка преди официалното обвързване с него. Той е в сила от 01.05.99г. Разпоредбите на Договора допълват правото на ЕС. В структурно отношение Амст. договор урежда 4 главни цели:

1.Заетостта и гражданските права да станат същността на Съюза;

2.Да се премахнат последните препятствия, които са останали пред осъществяването на свободите на движение и усилване на сигурността;

3.Да се реформират институциите;

4.Да се увеличи участието на Европа при уреждането на световните проблеми.

В Договора са приети мерки, които да защитават интересите на потребителя, защита на здравето, социалната сигурност, както и гарантирането правото на информация. Договорът предвижда включването на Шенгенското споразумение в единната институционална рамка. Шенгенските държави ще прилагат системата на по-тясно сътрудничество и ще продължат тяхното сътрудничество в рамките на правния ред, установен от разпоредбите на Договора. Само в част от дейностите на това сътрудничество ще участват Великобритания и Ирландия, а за Дания са предвидени специални договорености. Амст. договор предвижда и нови отговорности в областта на правосъдието и вътрешните работи. Приети са също така и изменения и допълнения относно дейността на институциите.


ТЕМА 13

ЕС не е предвиден нито като институция,нито като орган в учр.договори на Общностите,възниква в резултат на полит.инициатива.Съществъването му е формализирано юрид. За пръв път през 1986г. в ЕЕА,който определя състава му и графика на заседанията.ДЕС от Маастрихт легализира ролята му на орган на ЕС и дефинира общо функциите му.ЕСъвет се състои от държ.глави(Фр-ия,Финландия) и правителствените ръководители на ост.членки и председателя на ЕК.Първоначално Съветът заседава 3 пъти,а след ЕЕА 2 пъти годишно.Работата на ЕС се подпомага от Ген.секретар на съвета,Ген.с-р т на Комисията и др..ЕС е форумът, в който чрез прякото си участие ръководителите на държ-чл. Носят пряка отговорност и принос за стабилността,жиснеспособността и насоката на развитие на ЕС.ЕС не е “институция” в правния смисъл на понятието;той не разполага със законод..ф-ции,не може да приема законод.актове.няма свой бюджет,седалище и персонал.Въпросите,по които се произнася ЕС могат да бъдат обособени в няколко групи:-ОВППС:приема общи принципи и насоки на общата външна пол-ка и сигурност на ЕСъюз,чл.13-ДЕО;-общностните. Материи:инструкции

Към Съвета и Комисията за нови инициативи,заключения по главните насоки на икономическите политики на държ-чл. И на Общността,чл.99-ДЕО;-бюджетни въпроси;-ревизия на учр.договори.На практика ЕС е конструкция,изиграла най-решаваща роля за развитието на евр.интегр.процес в различните му измерения.ЕС се председателства на ротационен принцип от държавния или равителствения глава на държ-председател на Съюза.Председателят играе основна роля за съгласуване и изглаждане на различните позиции,за предлагане на работещи варианти по спорни въпроси.

Съветът на ЕО се състои от един представител на държ.-чл. На министерско равнище,който е овластен да обвързва нейното правит-ство.Съветът е едновременно изпълнителен и законодателен орган,едн. Постоянна институция със седалище и значителен персонал, и конкретмо заседание на група министри.едн. решаващ и преговарящ орган.От юрид.гл.точка С е единна институция .Първоначално в рамките на ЕОВС С заседава само във формат на външн.м-стри, но в посл.и м-стри от др,ресори започват да провеждат срещи.,форумът на Външ.м-стри остава на-важният-към неговата комп-ст спадат общите въпросиДругите комп. Са по икономич.и финансови въпроси;правосъдие и вътрешни работи;заетост,социална п-ка и здравеопазване;конкурентноспособност;транспот,телекомуник.и енергетика;селско ст-ство;околна среда;образование,младеж и култура.Основните конфигурации прожеждат заседания всеки месец,а останалите по-рядко,но не по-малко от един път на 3 мес.Председателството на С се осъществява на ротационен принцип от всяка д-чл. зе период от 6 мес. в предварително опр.последователност.Съветът се подпомага от Ген.секретариат ,състоящ се от 2500 пост.служители.Особено важно значение за ефикасното функц. На С има Комитетът на постоянните представители(КОРЕПЕР),призван да осигурява приемствеността в дейността на Съвета и да го подпомага при осъществяването на правомощията му.КОРЕПЕР действа в 2 състава:КОРЕПЕР I-състоящ се от заместниците на постояните предтавители на държ-чл. и КОРЕПЕР II – форум на самите Представители на д-чл.в ЕС,които имат ранг посланик.КОРЕПЕР ръководи и контролира д-стта на многобр.раб.групи от експерти,действащи постоянно в Съвета,той се стреми да разрешава въпр.по които раб.групи не са постигнали съгласие.;участва в подготовката на дн.ред на заседанията на Съвет.В рамките на 2та съвета не съществува йерархия-К1 има вод.роля при подготовка на заседанията на ЕС,както и по общите въпроси,а К2 –при преговорите с ЕП в рамките на процедърата по съвм.приемане на реш-ия.Заседанията на Съвета се свикват по инициатива на председателя,на някой от членовете му или на Комисията.


ТЕМА 14

Изпълнителната власт в ЕС се осъществява от Комисията. Тя осигурява прилагането на първичното и вторичното право, дава препоръки за изменения, ако тя счита за необходими или ако са предвидени изрично в договорите, както и приема решения и участва в разработването на актове, приемани от Съвета и ЕП. Комисията се състои от 20 члена, избрани за срок от 5 год. Тя включва по двама представители на Германия, Испания, Италия, Франция и Великобритания, и по един представител от останалите 10 д-ви. Съветът може да изменя броя на членовете на Комисията. Членовете се назначават от ЕП за срок от 5 год. по предложение на държ. членки, след като е назначен председател на Комисията. Мандатът на член от Комисията може да бъде прекратен с изтичане на срока и при смърт, както и в случай, че подаде оставка или бъде служебно отзован. По молба на Съвета или Комисията от Съда може да бъде отзован член на Комисията, който не отговаря на необходимите условия за изпълнението на функцията или сериозно ги е нарушил. Членовете на Комисията са най-често политици от управляващата партия на държ. членки, бизнесмени и профсъюзни ръководители. При изпълнение на задълженията си те са длъжни да действат в интерес на ЕС и да бъдат напълно независими от националните правителства. Председателят на Комисията се назначава за срок от 2 год., който срок автоматично продължава на 4 год. Целият състав на Комисията се одобрява с гласуване от ЕП. Комисията сама може да назначи един или двама зам. председатели измежду членовете си. Тя заседава всяка сряда сутрин, а при необходимост и следобед. Решенията се вземат с


Други реферати:
Териториално и административно устройство на Испания
Политическа биография на Франсоа Митеран
Стратегическа ос за местните избори през 2011 година на партия ГЕРБ
Теоретико-методологически аспекти на иновациите и иновационната политика
Инвестиции и инвестиционна дейност


Изтегли рефератаИнвестиции и инвестиционна дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия