Предизвикателствата пред устойчивото туристическо развитие

се различават в отделните държави-членки както в рамките на националните икономики, така и от гледна точка на развитието на местно и регионално равнище

За много регионални икономики туризмът е важен източник за създаване на богатство

Значението на туризма и ролята на туристическия сектор са нараснали многократно, тъй като те допринасят значително за европейската икономика като цяло, но също и за развитието на националната икономика на редица държави-членки, както и за ръста на националния БВП. Същевременно, развитието на туризма, освен неговото значение за образованието и стимулиране на здравето, както и за смисленото прекарване на свободното време и почивка, има и важно отражение върху сферата на заетостта, тъй като много професии зависят от туристическите потоци и много хора са заети в туристически обекти или дейности, свързани с тях

Туризмът има положителен принос за насърчаване на по-силното социално сближаване, предлагайки перспективи за развитие на някои региони, и по-специално на онези, които не разполагат с други източници за създаване на богатство, както и възможност за създаване на предприятия, като разпределя сред обществото част от създадения по този начин икономически продукт. В региони с трайно намаляващо население и неблагоприятно икономическо положение един растящ туристически сектор би могъл да бъде противотежест, а в някои случаи да допринесе за


Други реферати:
Представителство в гражданското право
Правоотношение–понятие и елементи
Предварителен договор
Събирателно дружество
Право


Изтегли рефератаПраво - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия