Предизвикателствата пред устойчивото туристическо развитие

обрат в неблагоприятното развитие и да насърчи необходимите структурни промени

Развитието на туризма е пряко свързано със сектори като околната среда и културата. По отношение на околната среда е важно да се насърчават политики, целящи устойчиво и жизнеспособно развитие на туризма, които да я използват, но същевременно да се грижат за нейното опазване. По отношение на културата, туризмът позволява да се извлече полза от съвременните културни произведения, както и да се изтъкне богатството на европейското културно наследство

Туристическата индустрия е изправена пред редица предизвикателства, като най-голямото сред тях е икономическата криза. В този контекст, има неотложна нужда от стимулиране на туристическата индустрия и предприемаческия дух в този сектор, особено защото туризмът има социално измерение в сферите на заетостта и социалното и регионално сближаване

Туристическото развитие трябва да бъде устойчиво, за да не се разхищават природни ресурси и да не се вреди на околната среда. Туризмът трябва да зачита природното богатство на регионите и да го използва с оглед на устойчивото и плавно развитие на туризма, като целта е околната среда да се щади и подобрява, да се опазва за бъдещите поколения и да се създават условия, които да пораждат нови възможности за работни места.

Териториално-устройствените планове за туристически обекти на регионално равнище са


Други реферати:
Тестове по осигурително право
Търговско право
Търговско право
Търговско представителство
Управление на акционерното дружество в туризма


Изтегли рефератаУправление на акционерното дружество в туризма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия