Предмет, метод и задачи на стопанската история

¹1.Предмет метод и задачи на стопанската история.

Възниква благодарение на феномен, който променя връзката между човека и природата – индустриална революция. Като наука която има не само изследователско значение, но и поглед в бъдещето. Става поле на обща полемика

-класическа теория -Смит и Рикардо смятат, че Юниверсалните икономически закони биха направили твърде сива икономиката и световното развитие

-Немски прагматизъм Бюхер, Зомбард, Шиолер,Хилдебранд,

Лист те не отричат юниверсалните закони, но в определено време. Сравнителен стопански анализ, да определи коя държава диктува модата.Центрите на световното развитие възникват по поречието на реките Тигър и Ефрат, Нил, Инт и Ганг, Хуанхъ и Яндзъ този тип цивилизации са крайречен тип цивилизации, възникват първите поселища с друг характер които не са свързани с номадството а именно земеделските. Средиземно море– морска търговия– Мидия, Елан, Хетското Царство, Финикия, Крит, Микена – превръщат се в център на световната активност.Търговията е в основата

на стопанската дейност . В по-късен етап до 4-5 в от новата ера започва Средновековието - Елада, Римското царство до второто Велико преселение на народите. От Варварски племена до буржоазните революции. От Хегемонии на Англия до първата световна война, от първата св. Война до близнаците на Американската хегемония.Самата история – Стопанската история е в основата за по нататъшно развитие- войните са предмет – феномен-без да се определят причините се сблъскват икономически интереси.. Историята на икономическите учения се търси в равнището на световната икономика Смит и Рикардо- Англия. Условията на дадена държава, поражда необходимостта от необходимите личности. Всяка държава на даден етап има нужда и се появяват точно определени личности. Втори голям въпрос – Как да периодизираме човечеството и да се навлезе дълбоко в латологията на единството и цялото, детство-юношество- зряла възраст - старост – те са изкуствено разчленени правят се определени заключения за разболяването

²На човешкото тяло и дух – границите са условни трудните условия до преждевременна зрялост. Цикличност-прераждане-окултен характер. Да се направят нещата сравними. Елада с Гърция – не, но Елада с Финикия с Мизия и др. Съпоставят се величините на една и съща плоскост.Критериите за сравнение са относителни няма една истина която да е вярна за всяка както няма един човек който да прилича на друг – его нрави начин на живот. Периодизации на световно равнище две школи – Марксическа и Буржоазна школа в средата на 19век появяват се различни социални школив за развитието – Марксизъм. В книгата си Марк Сентълс „Начинът на производство на национални блага”

Обществата се различават по това как или с кои технически средства произвеждат тяхното техническо ниво. Делят времето на ериОбрествено икономически – формации.

Периодизират историята на: - родова община – робовладелска – феодална – капиталистическа – комунистическа. Дуализъм- има и щастие и нещастие, бедност и богатство. Има определена полярност. Най- погрешна е концепцията за

Комунизма – източна европа извършва социално революционен прием Марксизъм-социалистически строй. Тяхната теория е най-поетичната „Общество на всеобщото благоденствие и благата текат......” Надежда свързана с безметежност за оещанието за неосъщетвимост. Опасни за народите възпиемания на Марксизма като единствен. Единствена истина – Ленин, Живков и др. Опасен социално икономически интерес – анархистите го провъзгласяват за религия – твърде много беди. По-късно става умъртвене догма. Марксизъм – рационални моменти на които приложим не само в държавите от центална и западна Европа, но само в определен момент. Химера за всички останали. Дарвиновата теория – от амебата до човешкият род, от изправянето на маймуната до нейното очовечаване елемент на прогресивност. Съвременната история доказва , че човекът е такъв какъвто е продукт на висш разум. Нито една маймуна в съвр. Свят не е станала човек явно има нещо сбъркано.

³Буржоазните теории – различни хипотези, теории, представи, една от друга по-различни и противопоставящи се плоаризъм –стъпка по стъпка се изгражда. Има определени стъпки в развитието на човешкия род д – фази. Земеделието трябва да се превърне в основата на човешкия род и се стига до появата на парите, занаятите, кредита, кредитна дейност, правят обществото по-добро за съществуване. Немските прагматици Хилдебранд и Лист. Изразяват три иссторически епохи – дивачество, - варварство – цивилизация. Къде е границата м/у дивачеството и цивилизацията. Индустриалната революция прави един относително независим човешки вид от природата и от религиозната представа за бога. На немската школа Шпенглер излага основите на теорията си в книгата „Залезът на Европа” според него цялостното развитие на човечеството откриваме появата на следните 8 куртури – Древноегипетская,- Вавилонска,-Древноиндийска,- Древнокитайска антична, - Арабска, - Славянска, - Западно Европейска цивилизация. Всяка цивилизация оказва натиск върху други цивилизации и търпи влиянието на съседни цивилизации възникват Кръстопътни цивилизации. Балканите са терен на бурни сблъсъци на племена и народи на Траки, Славяни, Прабългари.......

Всяка цивилизация има цикличен характер в развитието сипредкултурен период, разцвет,

Упадък. В основата му извеждаме определени тендинции в развитието и които държавите държат движещата се сила в развитието - двигателя на общия процес при доминиране на др. Египет. Продукт на по-високо развитие. Развитието на др. Елада до 4-5в – арабска цивилизация.

Западна Европа е основен тип цивилизация особена когато е правено това деление е нямало присъствие на Тракийска цивилизация. Траките предшестват всички нареждат се до първите 4 . Това твърдение ни дават находките Перперикон и Тату – богатите погребения на царете Голяма и Малка Косматка до Ивайловград наподобяваща пирамида, но основата е кръгла. Научната концепция на Кондратиев – Руски учен който променя представите за икономическо развитие преди и след географските открития – къси и дълги ценови цикли След дългия цикъл следва нов качествен растеж на икономиката „Дългите и къси вълни на Кондратиев” Във Всеки исторически момент се разбира какво е новото на икономиката , в България се очаква скок след 2017г. Кондрагиев е обвинен в буржоазен морал и е заточен в Сибир и там умира. Оставил е следа в два блестящи ума: Тойнби и Тофлър

Тойнби – 30 локално обособени цивилизац.

⁴Всяка цивилизация се ражда под натиска на 7 висши култури- кръстопътни. Чист вид култура няма. 4 Цикъла – зареждане, - растеж, - пречупване, - деградации. 12 тома изследване на историята 39-61 год. Последния енциклопедист, развитието на нещата в тяхната пълнота, цикличното развитие на модата. Първи който даказа ,че модата е циклична и има тенденции които се повтарят

Тофлър – индустриална концепция, направлението на дългите и късите вълни. Установяват появата на въздействието на три дълги вълни –аграрна, - индустиална, - постиндустриална/пулсираща вълна/

Найю-дълго в развитието е действала аграрната вълна –земеделието е в основата на развитието на човечеството, то поражда занаятите, търговията, парите , еволюцията която довежда до появата на световния пазар, машинното производство, задоволяване на човечеството.

Индустриалната вълна – по динамична, по-наситена, до нова качествена промяна за нови предпоставки за най-насъщни блага до 50г.

Постиндустриалната–продължава и до ден днешен .В нашето съвремие се появява още една


Вълна – ИНФОРМАЦИОННАТА ВЪЛНА – тя е всичко, динамиката се променя в рразвитието, най-близо оптимален модел в развитието е РОСТОУ /Уолт/ оригинална теория не е сбор който му позволява да открои няколко стадии които следват логически един от друг влияят няколко фактора–вълни, войни и др.Всяко общество притежава няколко стадия

-традиционно общество –доминираща роля-земеделието, в този период човека е дете на природата и не може да преобразува природата бавна мъчителна еволюция 15-16век Нютонова епоха–нов стадий.

-предпоставки за подем – осн. Предпоставки за развитието на науката, техниката, културата. Стимулатор, великите географски открития създават нова общност – световен пазар. Началото на подема на обособяване на началото на националните стопанства

-подем резултат от индустриалните революции най-решаваща стъпка, границиата м/у двата периода .


⁵Варварство и цивилизация. Човека е създател творец, да използва благата в интереса си, технологията, производството, структурна реформа.

-преход към технологична зрелост - превръщането на науката и технологиите в непосредствена научна сила. Търсят се нови решения в науката и технологията. Опасности – човек се намесва в работата на природата, да преодолее тази криза трябва да има разумна стратегия на потреблението- стока с дълготрайна употреба 13-14 години – Хенри Форд – автомобил Т това е първият автомобил ФОРД Т

-висока масова комуникация – презадоленото американско общество поражда проблем за другите държави – раждат се стратегически американски интереси – ПУСТИННА БУРЯ, ИРАКСКА КРИЗА, БАЛКАНСКА ОПЕРАЦИЯ, задоввволените общества достигат до свръх раждаемост ако не преодолее крезата на масовата консумация ще достигне опасен прираст и ще дойде до глобални развития – война и т.н. Желязна е логиката на кой стадий от развитието си сме? Какво ни предстои? Ние сме на прехода м/у 2 и 3 период – структурна реформа, приватизация и реституция и др.

Подем към 2017.Само този факт говори за творчески характер позволява във всеко едоно време всяка нация да определи къде точно е. Как ще влезем в Европа през парадния вход или задния. Сложни процеси заради различни логически сили и различни интереси.

Стопанската история има прояви след Руско Турската война. Янко Сакъзов и Димитър Благоев не достигат до правилни изводи в развитието на Б-я Първите които достигат до научни открития са Иван Демостенов и Сергей Кинкел. Първи теоретичен анализ ва частност икономиката и развитието на тези, процеси...?.и в света.?... Идеи които по-късно са развити от други след втората световна война книгите им са инкремирани /арестувани/ достъп са имали само партийци след 9 сеп.Правят се опити за развитие, Жак Натан, Жак Аройо, Любен Беров Велико Търново Петър Горанов. Цензура и ограничения, никой не успява да даде съпоставително развитие в нашата страна и я сливат с Руската след 10 ноем. Др. Развитие,Нова история на национално и световно стопанство 3-ти свят а 4-ти свят сме ние.

2.Стопанството на древния Изток

Епоха която е свързана с появата на първите държави края на 4-тото и нач. На 3-тото хил.пр.н.е. до края на второто и началото на 1-вото хил.пр.н.е. древен Изток

Много държави са в Азия – др. Индия, др. Китай и Месопотамия, по двуречието на Тигър и Ефрат – дн. Ирак. Мн. Цивилизации които оставят съществени блага отразили се в по – нататъшно развитие в цивилизациите. Първите цивил. Стигат до държва поради икономически характер. Преди държавата има бит, племе, матриархат и патриархат. Седемте славянски племена – но те не стигат до държава. Държавата възниква за да се организира стопанския живот, осядат трайно на реките които носят почва, благоприятни тини-алувиални почви, плодородни миерали кото допринасят за добрите добиви и лесното обработване. Реките се използвали за напояване, за първите тренспортни средства – защита на селището с изкопи с вода.Водата се олицетворява с живот – Водни общини. Защо се стига до държава?

Те трябва да преодолеят водната стихия правят система от канали за отводняване – ИРИГАЦИОННА СИСТЕМА – напоителна и отводнителна , но тази система довежда до първото разединение – умствен и изпълнителен

Труд, тази функция се мултиплицира и власта попада във военната вихрушка- имеществено неравенство, институция която да го закрипи, да се запази родовата институция богатството се ражда в/у бедноста и експлоатирането на др. Хора

Държавата възниква там, тогава, където и когато възникват условия поради историческата необходимост. Особена форма на държавата е тиранията. Поради най-обичайният метод да се наложи волята.Този тип се ръковиди от Тиран /Тиранин/. Еволюцията е в особена прослойка, цялата власт, цялата територия няма граждани има поданици всички са раври, висшия представител на бога и абсолютна власт е тиранина. Власта му се извежда от божественото начало – харизматичен произход на вяра се приема, няма втори властови център, няма опозиция ако има се ликвидира. Този принуда и насилие формират структурата СЪСЛОВИЕ сасловно деление- три съсловия

-военно бюрократично

-жречестко съсловие

-селяни общинници

Най-близко до Тирана е ВБ –знатен произход съставено от военни и държавни

⁷Чиновници тя посредничи при провеждането на волята на Тирана, ползва привилегии да участва във висшата власт. Привилегията за издигнат статус на привилегията – предпоставки за експлоатация на селяните общенници. Лишава ги от притежание на земи. Аристокрацията има определено количество земи които се ползват за приходо източник, но не я притежават. Тя е тяхна по време на служба – усвовна поземлена собственост. Ако военния губи службата, той губи и собственаста. Аристокрацията не може да се интегрира поради липса на частна собственост. Изродлива физиономия- интересува се само от по-голяма власт. Този стремеж е свързан с предателство подлост, подкупност и др. Например: Въстанието Петър и Асен е интерес не вземат власта в Глория и възстават Българското болярство няма класа а от интереси.

Функциите на демократичния елит е опазване на територията, данъците от населението, събиране на войската/народно опълчение/ Ако аристократа се отклони бива сменен, за да се държи аристократа в напрежение , да ги разедени умишлено „раздеяй и владей”

Втория слой е жречеството – на обожествяване

На дадено божество, получават земя и сгради от Владетеля – Храмово стопанство, относително независим характер. Уголемяват се ако жреците изпълняват добросъвестно зъдълженията си ако не им се отнема всичко включително живота.

Първите бойни изкуства – кунгфу, има факти записани поради неподчинение – унищожаване.

АМЕНХОТЕП ІV /ЕХНАТОН/ на жреците на бог Озирис отменя бога и въвежда бог АМОН РА и убива жреците и се обявява за живия бог РА за намесник и върховен представител

-селяните общенници – Съставляват онази основа в/у която се градят те самите. Във „ВОДНИ ОБЩИНИ” живеят обкръжени от ров с вода земята се напоява от система от канали не е тяхна собственост поради характера на древноста – наследствена е като приходоизточник и изплащане на продукция на местната и централната власт 1/10 – 1/3 продуктова рента. В случай на война природни бедствия по – големи данъци. Селяните общ. Поддържат каналите и ровът който брани селището. Народното опълчение е гръбнака на военната сила – отбраняват царят, императорът, фараона.


⁸ Робството възниква - -характери на заробване:

-заробване заради дългове – дългово робсство- един или два сезона

-военопренници също временно от 3-5 год. – прислуга строителство на мостове, отбранит. Съоръжения, култови съоръжения ЗИКУРАТ

Робите се продават на големите пазари в Атина и Делос, Хиос. Най- големите СТРАБОН, Месопотамия двуречието – Шумери. По средното и долното течение на реките Тигър и Ефрат / ирак/ -УР, ЛАГАШ, АИПУР – УРУК, ЕРИДУ, ВАВИЛОН.

Клиновидното писмо е система от клинчета които са служели за символи като необходимост за събирането на данъците – математически административна система на деление калапите, правораздаване ръководството на стопанския живот третото хилядолетие са завладени от АКАДИТЕ, след асимилацията се появава ШУМЕРОАКАДСКА цивилизация. Тя се постига при Саргон I – първия император създал световна държава ИМПЕРИЯ – на изток до Индия и Китай, запад до Средиземно море, Мидия, Финикия, Микена, на юг до Египетската държава, северните граници са размити поради постоянното нашествие на номадите.

Пустинните територии – обработв. Загива и започва издигането на Вавилон – нова държавност. СТАРО ВАВИЛОНСКО ЦАРСТВО – третото хилядолетие през Хамурапи първите писани закони правораздаване социален живот, как се осъществява правораздаването, според социалния статус – за едно и също престъпление – роб – смърт, аристократ – глоба

Реглиментира осн. Функции на всяко едно съсловие какви са задълженияята на силяните в тези закони , лихвари, лихварствво, парите са познати, проста и сложна лихва, лихварството изчезва защото е преследвано от държавата до буржоазната революция пак се възвръща.

МАШКИМ – многоброен чиновнически апарат събира данъците и ги разпределя

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ – надзора на каналите е „ну банда” специално длъжностно лице

КОНТРОЛИРА ТЪРГОВИЯТА – „тамкару патеси”

Месопотамия се намира на кръстопътя на коприната – ИНДИЯ- СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

СЕВЕРА – ЕГИПЕТ, ВАРЯГИТЕ – ГЪРЦИЯ

Приказно богати страни ПУНТ – като нарицателно нещо не съществуващо. Източното крайбрежите на Африка.Търговията играе определена роля, основна функция да следи за каналите , за мира и спокойствието на държават


⁹Управителя на Лапаш – Урукагина оставя диря в цивилизацията по – късно покорен от АРИ и става АСИРИЯ. 7 в. Пр. Н.е. Вавилон – Хегемония и става НОВО ВАВИЛОНСКО ЦАРСТВО

Император НАВУХОДОНОСОР по късно е покорено от Персите. Най- високо ниво достига ДРЕВЕН ЕГИТЕТ – много могъща цивилизация и не е достигната от нито една цивилизация.

2700-2400пр.н.е Старо царство, следва Средно царство, и накрая е Новото царство ан Клеопатра.

Старото царство – тирания, фараона придобива абсолютен характер живия бог на земята. Най-развитата в стопанско отношение държава Египетската цивилизация е съсредоточена от двата бряга на Нил от м/у пустинята и м/у скалите – грандиозно култово и религиозно строителство градовете Тир, Луксор, Карнака, Гиза,/долината а пирамидите/ прекрасни паметници на архитектурата, документи които потвърждават високото развитие – ПАПИРУС от средната династия ХЕТИ носи названието „Поучения от Хети” обръщението на Хети към синовете му. Още един документ – съоръжения в които е оставяло преброяването на добитъка заради данъка и вземанията и да не може да се

Лъже, специален щемпъл на всеки 100 се вземат от 10-30 животни за местната власт и фараона /регулация на природата на животнит/

Стабилна финансова държава богатството си личи от паметниците на културата Пирамидите. Много въпросителни две групи хипотези

1.- Развитието се дължи на икономически просперитет- това уборва твърдението ,че са ги строили роби които са били 5% и не са достигали. От работна ръка 30-35 го строи се преди да се роди императора. До 200 м от Гиза нямя каменоломна как се носели камъните ,как се превозвали, как са ги дигали? ???Богове???

???Извърземни??? Може би Пълна проекция на съзвездието Орион от където е дошъл бог Озирис. Свързани са с тунели които завършват под свинкса . Странна фигура с антени и работи на странен апарат приличащ на лаптоп и си личи и кабела, криптата при изкачването трупа не е открит или е лъже погребение , температурата е една исъща димоотводи от земята до върха влажност също. Лекуват се различни болети под върха под пресечната точка, покрити са от повърхностен слой
¹⁰Който отразява светлината или я поглъща. Арабите разрушили покритието запазено е само малка част от Хефремовата пирамида. Странното умиране на пронинкващите в пирамидите. Свинкса – се гадае какво е изсечен от един единствен каменен блок Метеорит???!!! Лят камък на място но не са открити железа не е железобетон от много странен материал повреден от Наполеон изпробвал си е гюлетата

В Гиза има и и МАСТАБА – сгранни съоръжения обратно забита пирамида в земята. А най долу е погребан Тутанкамон

Въпроси относно произхода на тази цивилизация съркофазите влизат един в друг като матрьошки последния е златен а Тутанкамон е обвит в злато Златната маска на Тутанкамон – Лансира се идеята леене с налягане през 3-тото хилядол има студено леене – живото лице. Египет няма приемственост която е разрушена от Арабите всяка следваща цимвилизация разрушават и в/у нея изграждат новата варварите – землянката юртата.

3. Стопанството на античноста Античноста е онзи период в края на 2 и нач 1 вото хил. Преди христа до великото преселение на народите. Южната част на Балканския полуостров , северната и южната част на средиземно море-Атика, Пелопонес, Италийския полуостров, Елинската цивилизация и Римската робовладелска цивилизаия, Етруси , Италики

ПОЛИСИ – град държава, Елада е с полисен характер. Елини участват в Римската империя, Византийската империя, Гърция. Елини и Етруски племена са намират на степента на разложение на родовата община и в частност собствеността носи чертите на класи основната причина е неравенство по повод собственоста. Два соц. Полюса – роби – робовладелци

РОБОВЛАДЕЛСКА КЛАСА – от средата на родово племенно общество – тази аристокрация заема най-богатите земи и най-големите ценности и в/у частност собствеността се обособява като самостоятелна класа

-ГРАЖДАНИ – позиции в управлението на града държава в Елада – Евпатриди в Рим – Патриции

Завземането на нови територии и преразпреде-лението - РОБИ- класически път по време на война победените са хвърлени в доживотно

¹¹робство – пленените чужди войски в роби

-покупко продажба в доживотно робство.

1вол=1роб , 2вола=1 много як роб – говорящо уръдие на труда Робът се намира в извън икономическа принуда. Ниско продуктивен е труда на робите но се компенсира с многото брой роби. По волята на своя господар роб и робиня се чифтосвали като животни и децата им също са роби това е най-тежката форма да се родиш роб. Многобройна работоспособна сила която не се използва само в стопанството, - на корабите, на мините, и солниците и там умирали като мухи тежко и унизително състояние на човешко същество

-СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО НАССЕЛЕНИЕ

ДЕМОС – народ – ЕЛАДА

ПЛЕБС – плебеи – РИМ

Формално имат граждански и политически права но нямат собственост ”хляб и зрелища за народа” – гладиаторските игри

Остри социални борби за икономическа права към 6 век. РОБОВЛАДЕЛСКА ДЕМОКРАЦИЯ

Демос – народ Кратос – управление В основата на съществуване на обществено социално икономически строй двама видни Атински граждани СОЛОН И КЛИСТЕН – два центъра

Които дават облик АТИНА И СПАРТА които са коренно различни по структурата си и държавното устройство АТИНА - пример за стопанска управност. СОЛОН посяга върху Евпатридите за сметка на народното събрание за да закрепи робовладелската законодатерен орган който приема закони Солон прилага принципа за разпределение на властите

..................., законодателна, съдебна

Три центъра което прави невъзможност от узурпация на власта. ИМУЩЕСТВЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ЦЕНЗ – влиза само аристокрацията, стопанаското развитие , митницеските прегради, единна система от монети сечени в АТИНА - всеобщи пари в Елинския свят. Дори в РИМ дълго време си служат е Елински пари, Елинска икономическа общност. Атинското стопанство притежава съвременното стопанство единни пари единен пазар без граници м/у полисите. Солон приема и закон против бездействието да се възпитава децата в някой труд, занаят, учат се да ценят и общественото богатство. ПЪРВИЯ ЕТИЧЕН КОДЕКС. КЛИСТЕН разширява обхвата придобиват общ характер в цала Елада + Пелопонес КОЛОНСКА ЕЛИНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

¹² Търговски центрове Одесос, Месемврия , Ахелой от Елинските колонии въздействието на тракийските култури върху тях Елините откриват сребърната и златната посуда от траките. СПАРТА е противопоставенеа на АТИНА Стопанска ирационалност военна република войната е издигната в култ. Ограбването на други народи , военна плячка се разпределя мъжета войни които са на 30 г влизат в общо събрание АПЕЛА от нея старейшините ГЕРУСИЯ двама царе коиго управляват спарка изблани мъже които са навйршили 60 г. ЗДРАВ ДУХ – ЗДРАВО ТЯЛО. Зрели политици зрели решения. По време на поход младите мъже войни избиват определено количество роби ИЛОТИ след което получават почетното название КРИПТИЙ – гробари убийци

Войните са носители на доходи в Спарта което може би води до гибелта и.

Бисмарк : „Със щикове можеш да правиш всичко но не и да стоиш в/у тях”

РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВОТО В КЛАСИЧЕСКАТА РИМСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - класическата цивилизация в античността достигали своя апогей през 1 и 2 век от н.е. под власта на Римската робовладелска република а по-късно и империя. Римляните усвоили Елинската култура, а с последното си постижение те

Наследили и Елинските икономически завоевания и институции . по произход са земеделски народ като повече от хората били дребни земевладелци, в процеса на тяхната експанция те започнали да се занимават с военни и административни дела. В началото търговията не била приоритет. Римската правна система била адаптирана към селскостопанския начин на живот постепенно била модифицирана чрез съединяването с елинските елементи, а това позволило една значителна свобода на стопанската дейност и не попречило на развитието на търговията. Тази система държала на стриктно изпълнение на договорите на упражняване на правото на собственост и на бързото справедливо решение на споровете. Урбанистичния характер на Рим се опрределял както от високоразвитата търговска мрежа, така и от прецизното разделение на труда, което я поддържало. Населението надвишавало 1 мил. Жители и тъй като недостигали хранителни продукти били предприети експедиции с цел доставяне на пшеница от Сицилия, Северна Африка и Египет. Набавеното зърно се разпределяло между 2000 семейства от римския пребс а централната администрация следяла за редовната доставка. Най-голямата заслуга на римската империя била така наречен

¹⁴4......като приходо източник на опр. От краля на младите варвари. Феодализъм – „феод”- мчастна собственост. ПЪРВО да се превърне в частна собственост. ВТОРО още при завоюването на новите земи варварите познават частната собственост пар.ед.марка – община. И варварите са познавали мотичното земеделие. След 4 века варварите чак познавали триполната системе на сеитбооборот пазната на Рим . Основната ценност във Феодалните държави е земята затова този период е аграрния феодализъм. Варварите не са познавали парите и са на ниво размана на стоки. ТРИ ключови форми на закрепостяване на свободното селско население.

-.......??.комендация...???

-мекярит –селяните си запазват замите под форма на аренда, но с течение на времето аристократите ги закреопостяват

-бенефиции – човек който получава подарък бенефициент. – от френския крал КАРЛ МАРТЕЛ- военна реформа – заменя родовото опълчение със редовна войска – кавалерия с конници, назначава свои приближени на всички общини които не са закрепостени и бенифициера отнема свободата на селяните и населението

Се превръща в крепосно СЕРВИ – РОБИ те нямат право да напускат, разменят а само да я обработват е да изплащат на господаря. Структура на феодалното стопанство:

Най-богатата земя е на господаря със замъкът му и се нарича личен домен след като обработят неговите земи които са формална собственост на господаря, обработват своите земи , коит са еднакви и за тях дават продуктова рента 1/10, 1/3, ½ Едва след кръстоностине походи феодалите преминават на парична рента занаятите до същия период също не същетвуват, продукция само за нужди , а не за търговия. Затворен натурален град. Феодалната аристокрация е пирамидална структура:

-крал – херцози – графове - барони – маркизи

Всеки по-низш аристократ се явява васал на по-визшия /васалитет/Тази пирамидална структура позволява системата да бъде управлявана. Макар и не единна като класа тя защитава своите привилегии вътре в своето имение/ пълен феодален имунитет/ Административна ,съдебна и финансова автономия на феодалите моят дом мойта крепост

¹⁵5.Икономически и социално политически последици за развитието на Западна европа от кръстоносните походи.

Кръстоносните походи играят роля на раздел. Съживяване на стопанството на западна европа армия към Палестина и има храни и боеприпаси за изработването на необходимите неща – расови коне за по-бързо предвижване. Съживява развитието на занаятите нов живот. При поглед на Изток се сблъскват с гпадовете на Византия – бани-тоалетни-хигиенна култура, сблъскват се с занаяти- търговия –злато- сребро- коприна-посуда-подправки- расови животни които искат да притежават. Променят облика на Европа с техните вече придобити познания. Декамерун е описал в романа си за масовите епидемии заради ниските хигиенни култури Започват да строят градовете си по образ и подобие на тези във Византия повтарящи архитектурата

-разширява се кръгът на действие на стоково паричната система. От изток към Западна Европа е пътят на коприната държави които се съживяват искат нови и нови неща с паричен


Обмен Позитивни промени в два Европейски центъра. Латинска империя – от Изток всички западни стоки без посредничество на Араби и Евреи от което падат цените. Калоян разбива Латинска империя м/у Изтока и Запада посредници на търговията са Венеция, Генуа, Амалфи, Котор, Пиза,.Издигането на Венеция – Венециански музеи, моста на въздишките – на осъдените на смърт минават от там. Техники и предмет на изкуството, девствен пояс железен- като пътували ги оковавали в метални пояси до Индия и обратно да не изневеряват, гладували и го сваляли после напълнявали и пак го слагали. Венеция била блестяща във всяко едно отношение бил най-богатия град на земята след кръстоносните походи. Пренасяне на по-високия опит в земеделието, занаятите стигат до цифрата 300. Окончатело разчупване на характера на отношинията. Променя се структурата на феодалното стопанство – личен домен и худж. КОМУТАЦИЯ – трансформация на предишните натурални плащания от работеща рента в парична. По-качествена продукция. Селяните откупват своята свобода и селското население се предвижва и заживяват в градовет

¹⁶Два пъти по-висока от продуктивността на личния домен. Крепосното право изчерпва същността си няма нужда о т надзиратели имат стимул да откупат себе си и земята на господаря а които са сръчни мигрират в градовете – занаяти. Засилено стоково парично обръщение. Разрастване на стоково паричното обръщение и мобилноста дава простор за формиране на градското население. Градовете възникват в/у други градове на кръстопътища, други морски и речни места. Кралска земя или земя на феодал за да придобият имуните трябва да откупят територията си и се дават на феодала или прая общо събраните пари и стават КОМУНА – територия отделно от феодала или краля. Фискална самостоятелност, забогатял градски слой който се нарича ГРАДСКИ ПАТРИЦИАТ. Узурпира органите на управление в града и налага волята си. Занаятчиите и търговците искат да изтласкат патрициите и стават самостоятелни които се превръщат в самостоятелно управление и стават истински комуни. БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ – ЦЕХОВЕ И ГИЛДИИ. Имат съсловна структура

ЦЕХ– калфи, чираци, майстори

Калфите и чираците се борят н/у майсторите за по-добри условия и заплати. Регулярни връзки, развити градски пазари това обстоятелство

Сблъска много професии конкурентни цехове и гилдии. Браншова организация от занаятчии които избягват конкуренцията по между и да усигори присъствие на пазара на даден стоков артикул запазване на висока монопална цена на дадена стока. Стимулира се търсенето и предлагането запазват се калфи и чираци след 5-10год израстват, но за да бъдат майстори се явяват пред съвет на майсторите и трябва да направят шедьовър – занаятчийско произведение на изкуството може да се явяват няколко пъти , майсторите умишлено затормозяват израстването за ги експлоатират за по- евтина ръка. Ако умре майстор се нарушава ?лонжата? и се прави нов майстор внася се определена сума проща се лиценз

Спирачка за развитие на цеховата организация /Еснаф/ Дейностите по производството се регулираг от цехов устав който реграментира броя на калфите и чираците, работното време и др. Неща които може да има майстор. Никой майстор не излиза сам да продава – цената също се регламентира и всичко отива в цеховата каса и от там се закупуват пак материали и се завъртат нещата. Цеха има и социална хункция при злополука се разделят пари от касата от там се посрещат и плащат различни ритуали – раждане , смърт също и военна функция

¹⁷охраняват част от Стената. ЕСНАФ – цехова организация. Свободни професии – лекари, гробари, проститутки, и др.

ГИЛДИИ – най много са гилдиите на търговците, междуградски гилдии, - първи междуградски панаири – първи международен панаир

ШАМПАНСКИ –панаир, бурно развитие на търговията появяват се два центъра в басейна на Средиземно море. – СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ТЪРГОВСКИ РАЙОН, - СЕВЕРЕН ТЪРГОВСКИ РАЙОН в басейна на бяло и северно море

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ - за нуждите на богатата феодална аристокрация скъпи дрехи, коприна, сърма, подправки , оръжие, коне, одеколон, скъпи стоки. Носи голяма печалба на Венециански и Генуански търговци – пасивен търговски платежен баланс – обхваща само вълнени и текстилни изделия има глад за злато в Европа

СЕВЕРНИЯ – потребителски стоки за масово потребление –дървен метиял, жито , кожи, сол, катран за транспортните средства текстилни и вълнени изделия. Изпъква ролята на Бремен, Брюге, Хайделберг, Любег – военно племенен съюз правят и запазват търговския закон в района – СЕВЕРНО ГЕРМАНСКА ХАНЗА- запазва контрола до великите географски открития.

Дължи се на великолепието на тези германски градове присъединява се и Гент – Белгийски град свързват се през Алпийските проходи двата региона. Появава се разбойничеството и безпокои търговията търси се противодействие. Италянските АРАФИ – обменител на пари . Между двата района могат да не функционират пари а книги – полици, книжки заместители на пари- поименно на приносителя изисква се лигитимация – придобива интензивен характер което поражда нуждата от институция която да посредничи – банки. БАНКО – пейка скамейка чин. Изгражда се Европейската баннкова система. Настъпват и други промени свързани с държавните финанси 13-14век СМЕТНА ПАЛАТА Нова институция преки и косвени данъци , формира се държавна хазна ФИСК. Финансова независимост дава на владетелите – Луи 14 апсолютна и непрекосновенна власт. Позитивни са всички промени открояват се големи банкерски фамилии ФУГЕРИ, ВАЛЗЕРИ – Франция, МЕДИЧИ – И талия. Полицейски донос – дадена служба е достигнала до тайните на МЕДИЧИ до тайно и бавно действаща отрова. Вземали за жени МЕДИЧИ и те си вземали зестата е наследството от мъжа си и се връщали обратно в италия. Медичи спонсорирали култу-

¹⁸рата и похода на Гарибалди който освобождава Италия. Промяна в облика и съдържанието в демографската характеристика на Европа , появата на Буржоазията към края на 14 и началото на 15 век . Остър дефицит за злато – глад. Турците завземат Босфора и Дарданелите и завземат трафика. Прекъсване на каналите и затормозяване търговията и Започват Великите Географски Открития за да се възтанови трафика на източните стоки и материали – Историческа необходимост

¹⁵˙¹Отивали да работят при едри земевладелци чиито имения освободени от данъци нараствали. Това представлявало една порочно свиваща се спирали. През332 г правителството закрепостило населението към земята която обработва и превърнало всички дейности и занимания , на земеделците, на занаятичиите, на търговците дори на градските управници задължително в наследствени и икономиката се върнала назад до примитивното съществуване за осигуряване на нуждите от прехрана.Края на ІV век Империята приличала на празна и куха броня която се срутвала под тежеста си. Ако икономиката беше успяла да посрещне нуждите на увеличаващата се паразитна имперска бюрокрация и армията може би и Империята щеше да просъществува още хиляда години.

Липса на технологически напредък поради липса на интелигентност– стерелитет ярко контрастира с културния разцвет, прогрес и в областа на философията математиката и някои сфери на науката. Падането на Рим и упадъка на класическата робовладелска икономика не са идентични независимо от тясната им връзка. Ако империята т.е. институционалната рамка в която функционира икономиката беше продължила да осигурява ефективна защита от външни и вътрешни заплахи срущу мирно развитие на производствената активност и ако беше осигурила ефективното прилагане на законите

¹³ рах. Romana – т.е дълъг период на мир и ред в Средиземноморския басейн, което предоставило благоприятни условия за развитие на търговията. Най- голямата търговска артерия била Средиземноморската която процъфтявала както никога до сега и се превърнала в магистрала за търговския трафик една от важните последици на РАХ РОМАНА била растежът на населението в Империята от 60 до повече от 100 милиона души. Към втори век преди новата ера броя на робите чувствително надхвърля този на свободните римски граждани в резултат на това се стигнало до класическия период на робовладението в Римската империя. Някои от робите били добре третирани от своите господари, особено образованите елини и др. Които били използвани за учители, писари, домакински помощници и бизнеспосредници , но по – голяма част работели в слското стопанство като общи работници и получавали колкото да преживяват. Икономически погледнато двете най-важни пера в Римската империя били селското стопанство и търговията. Производствените излишъци в селското стопанство въпрекии че не били толкова големи за самите земеделци се оказали доста

Обемни когато били събрани и концентрирани под формата на данъци. Те служели за поддръжка на армията на имперската бюрокрация и на градското население. Ефективното разпореждане с тези излишъци т.е. ефективното им разпределение зависело от безпрепятствения търговски поток през Империята. Много варвари плячкосвали и пречели на търговията, но най-големите проблеми идвали от корупцията и неефективното управление на правителството. Пирати в средиземно море, обирджийски банди в планинските проходи дори и някой път армията ограбвала мирните търговци. Данъците ставали все по непосилни – освобождавали от данък много от големите имения на благородниците за сметка на тези които имат най-малка възможност.3 век инфлация и данъците паднали под равнището на разходите за войската и бюрокрацията . Правителството прибягнало до събиране на данъците в натура, което Диоклетиан превърнал в редовна система за подпомагане. Отначало тази мярка постигнала целта си, но разрушила икономическата система. Продукцията за пазара намаляла. Земедилците и дори дребните собственици напуснали земята си и.
Други реферати:
Култура и етика на отношенията
Култура на древните цивилизации (пищов)
Културата като система и типология
Културно-историческо наследство
Мит, религия, фолклор


Изтегли рефератаМит, религия, фолклор - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия