Предмет на счетоводството

Предмет на счетоводството

Независимо от различията в дейността си предприятията разполагат с определени стопански средства, които са основа за осъществяваната от тях дейност. Тези стопански средства имат конкретен състав и изпълняват определена роля в дейността на предприятието. Те имат също така определен произход тоест източник на придобиване.

За счетоводството е характерно двуаспектното отразяване на стопанските средства. според конкретната им форма и роля и от друга –

според източниците на придобиването им. Всяко конкретно стопанско средство има съответен източник на придобиване. Всеки източник предполага съществуването на определено стопанско средство. Съвкупността от всички стопански средства, с които разполага дадено предприятие и техните източници формират неговото имуществено състояние. В резултат на осъществяваната от предприятието дейност стопанските средства и техните източници се променят непрекъснато. В основата на тази промяна стоят извършваните стопански операции и процеси.

Предмет на счетоводството е имущественото състояние на предприятието изразено като динамична величина. Имущественото състояние на предприятието се характеризира с голямо разнообразие и нееднородност. Въпреки това то може да се конкретизира в следните 4 групи обекти:

  1. Стопански средства разгледани според конкретния им състав (активи).

  2. Източници на придобиване на стопански средства.

  3. Стопански операции и процеси.

  4. Чужди средства, условни вземания и задълженияСтопанските средства (активите) като обект на счетоводството – същност и класификация.

Стопанските средства разгледани според конкретния им състав в счетоводството се наричат активи на предприятието. Според счетоводното законодателство актива се определя като ресурс придобит и контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономичека изгода. В зависимост от целта при придобиването им активите са:

  1. Нетекущи (Дълготрайни) –активите които са придобити с цел да бъдат използвани за продължителен период от време, през повече от един оперативен цикъл в дейността на предприятието. Те включват:

    Дълготрайни нематериални активи - активи без физическа субстанция от използването на които се очаква икономическа изгода [права върху интелектуална собственост, права върху индустриална


Други реферати:
Явлението Бай Ганьо днес
Ще изяде ли мишката книгата
Щастието
Широкият свят е предизвикателство и нова надежда
Човешко е да се греши, божествено е да се прощава


Изтегли рефератаЧовешко е да се греши, божествено е да се прощава - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия