Предмет, обект и задачи на статистиката

Предмет,обект и задачи на статистиката


1.Исторически преглед-Възникването и развитието на статистиката като наука и практическа дейност е свързано с потребностите на обществото от информация за неговото състояние и развитие.

Още в древността хората се се нуждаели от определени знания, които днес се наричат статистически. Има сведения, че още пр.н.е. в Египет, в китай и др. държави е било извършено преброяване на населението. По-късно се явява нуждата от информация не само за населението, а и за занаятите, пазарите, цените на стоките и др. Така дейността по събирането на статистическа информация за явленията и процесите става регулярна обществена практика.

Организираната държавна статистическа практика в България датира непосредствено след Освобождението ни от турско робство, когато за първи път е било направено преброяване на населението у нас.

В момента в нашата страна е обособен НСИ (Национален статистически институт), който е основният орган на статистиката у нас и осигурява основната статистическа информация за състоянието, развитието и управлението на икономката и страната като цяло. Значителна част от статистическите изследвания у нас се извършват и от редица други институции, най-вече ТСБ(Териториални статистически бюра).

Статистиката като наука възниква по-късно като много автори свързват името и с немския учен Херман Конринг, въвел през 1660 година нова университетска дисциплина наречена Държавовъведение, която описвала състоянието на отделните държави. По-късно тя разширява своя кръгозор и така придобива съвременния вариант на днешната статистика.

Думата статистика произлиза от латинската дума “status”, която означава състояние, положение.

Съвременната статистика е самостоятелна икономическа наука. Тя е наука за методите, начините и средствата за извършване на статистически изследвания.

Състои се от две направления:

-Обща теория – определя методиката за изледване и анализ на статистическите съвкупности.

-Отраслови статистики-те изучават конкретните особености в отделните отрасли на икономиката.(търговска,промишлена,медицинска,спортна,селскостопанска и др.статистики).

Статистиката не се интересува от отделните случаи, а само от масовите явления и процеси.

2.Обект, предмет и основни задачи на статистиката

а) Обект – това са масовите явления и процеси от действителността, разгледани в определени времеви и пространствени граници.

б) Предмет-Предметът на статистиката е количественото характеризиране на явленията и процесите и на техните закономерности в неразривна връзка с тяхната количествена страна.

в) Основни задачи на статисттиката

-Разработване на система от показатели за характеризиране на явленията и процесите от действителността.

-Разработване на методология за изчисляване на тези показатели.

-Разработване на инструментариум за събирането и обработването на информацията, необходима за пресмятането на тези показатели.

-Разработване на анализи, оценки, прогнози.

-Осъществяване на международно сътрудничество.(ЕВРОСТАТ)Други реферати:
Същност, роля и фактори, влияещи върху работната заплата и възнагражденията на персонала
Управление на човешките ресурси (пищови)
Трудов пазар и безработица въпросите от 12 до 41
Пищови (лекции) по Икономика на труда
Управление на човешките ресурси-въведение


Изтегли рефератаУправление на човешките ресурси-въведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия