Представяне и обработка на знания ч-з фреймове и правила. Експертни системи

30. Представяне и обработка на знания ч/з фреймове и правила. Експертни с-ми.

Това е декларативен формализъм с елементи на процедурност на по-ниско равнище. Негова основна характеристика е декомпозирането на знанията на малки части от тип условие ­ следствие.

Архитектура основана на основите на правила - всяка СИИ, основана на правила, има три основни компонента:

­ работна памет(РП) ­ съдържа в подходящ вид данните за конкретната задача;

­ база от правила - съвкупност от правила за дадена предметна област, които са наредени по определен начин;

­ интерпретатор.

Работната памет съдържа данните за решаваната задача, установени към текущия момент. Тези данни се формират от два източника:
­ от потребителя (зададени по условие или получени като отговор на
допълнителен въпрос на системата);

­ от интерпретатора (получени в процеса на логическия извод).

Представянето на данните в РП обикновено зависи от синтаксиса на правилата и най-често то е:

­ чрез тройки от вида обект-атрибут-стойност (пример: (A, B, C) означава, че обектът A има атрибут (свойство) B със стойност C);
­ чрез тройки от вида атрибут-релация-стойност.

База от правила - РП се използва за запазване на по-динамичната част от данните на системата. Базата от правила запазва относително постоянната част от данните.

Общ вид на правилата

(if <условие1> <условие2>... <условиеn  >

then <следствие1> <следствие2>... <следствиеm  >)

Обща идея за семантика. Ако са верни условията, то са верни и следствията

Съществуват много различия между различните продукционни системи в зависимост от точния синтаксис на правилата:

1. По отношение на допустимите следствия в дясната страна.

2.По отношение на допустимостта на използването на променливи в лявата и/или дясната стр.

3.По отношение на броя на допустимите елементи на лявата/дясната стр.

Интерпретатор - това е ПС, чиято основно предназначение е да приложи вложените в правилата знания на системата в/у данните за конкретната зад. Често интерпретаторът се използва, за да направи опит да удовлетвори някаква зададена от потребителя цел.

Условно работата му може да се раздели на две фази: избор на правило и изпълнение на правилото.

По същество задачата в първата фаза се свежда до търсене в БП по някакъв образец. Според образеца на търсене, а следователно и според начина на интерпретация се различават два типа системи от продукции (СП) ­ прави и обратни. В  зависимост от това се говори също за два типа алгоритми за действие на интерпретатора ­ прав извод и обратен извод . От своя стр. често правият извод се нар. още извод, управляван от данните, а обратният извод ­ извод, управляван от целите.

При първия тип СП интерпретаторът в първата фаза от работата си търси правило,


Други реферати:
Анализ на посещенията на кина (в хил.души) за периода 1998-2003г.
Курсов проект по статистика
Задачи по статистика
Бизнес статистика
Курсов проект по статистика


Изтегли рефератаКурсов проект по статистика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия