Представяне на финансови отчети


Представяне на финансовите отчети


Основна цел на този стандарт е да определи начина на представяне на финансовите отчети за общо ползване и да осигури съпоставимост на данните едновременно с финансовите отчети на субекта за предишни периоди и с финансовите отчети на други субекти. За постигането на тази цел стандартът определя общи правила за отразяване на финансовите отчети на стопанските операции при използването на конкретен счетоводен метод, както и определя структурата и минималните задължителни изисквания към съдържанието на финансовите отчети. Финансови са отчетите, които са предоставени отделно или като част от общо достъпен документ. Настоящия стандарт се прилага по отношние на всички субекти от публичния сектор, които не са държавни стопански предприятия. Важно изискване е стандартът да се прилага по отношение на субектите от публичния сектор, които са приели изцяло и без изменения посочените в стандарта мотоди за счетоводно отчитане.

В стандарта се използват следните дефиниции:

- Метод на текущо начисляване – сделките и другите събития се признават към момента на настъпването им, а се водят счетоводно и се признават във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

- Касов метод – сделките и другите събития се признават към момента на получаването или плащането на парични суми. При този метод на отчитане резултатът от дейността на предприятията в публичния сектор се измерва като разлика между получените парични постъпления и извършените плащания.

- Модифициран касов метод – метод на счетоводно отчитане, при който сделките и другите събития се признават към момента на получаване или плащане на паричните средства. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета е основен компонент на финансовите отчети на предприятието.

- Счетоводни принципи – съвкупност от методи, практика, правила и политика, приети от субекта в процеса на подготовката и представянето на финансовите отчети.

- Модифициран метод на текущо начисляване – тук сделките или другите събития се признават към моманта на тяхното възникване.

- които се очаква приток Активи – ресурси, контролирани от от даден субект в резултат от минали събития, от към ответния субект на бъдещи икономически изгоди или потенциал за услуги.

- Нетни активи – остатъчния дял в активите на предприятието след приспадането на всичките му пасиви.

- Общи разходи - намаляване на икономическата изгода по време на отчетния период , което се изразява в намаляване на активите или възникване на задължения водещи до намаляване на нетните финансови активи или увеличение на нетните финансове пасиви.


Други реферати:
Пространните жития на Кирил и Методий
Achilles vs. Hector in the Iliad
Илиада
Одисея на Омир
Старогръцката трагедия


Изтегли рефератаСтарогръцката трагедия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия