Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие


Прекратяването на трудовото правоотношение от страна на работодателя с или без предизвестие е същинското уволнение. В чл. 328 КТ изчерпателно са изброени основанията, на които може да бъде упражнено правото на прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие от страна на работодателя. Основанията за уволнение са юридически факти, които възникват след сключването на трудовия договор. Съответният юридически факт следва да е настъпил в обективната действителност, за да е налице законосъобразно уволнение.Предизвестието трябва да е в писмена форма, която е условие за неговата действителност. Сроковете на предизвестието зца прекратявнае от страна на работодателя за срочните и безсрочните трудови договори са същите като и при сроковете на предизвестието за прекратяване от страна на работика/служителя. Основанията са следните:

  1. Закриване на предприятието – това е пълно преустановяване работата на предприятието, прекратявнае на цялата производдствена дейност.

  2. Закриване на част от предприятието или съкращаване на щата – в заповедта за прекратяване трябва изрично да бъде записано на кое от двете основания се прекратява трудовото правоотношение. Според съдебната практика двете основания са несъвместими и правоотношението не може де се прекрати едновременно и на двете. Закриване на част от предприятието е налице, когато се закриват всички щатове в съответната структура и се прекратяват трудовите правоотношения на всички работници/служители от звеното. „Щат” това е разписанието, таблицата, списъкът на работната сила в предприятието и нейното разпределение съобразно вътрешното разделение на труда. Съкращаване в щата е налице при намаляване за в бъдеще на утвърдения брой на работниците и служителите. За да е законосъобразно уволнението на това основание трябва датата на прекратяване на трудовото правоотношение да следва датата, на която е извършено реалното и фактическо съкращаване в щата.

  3. Намаляване обема на работа – необходимо е да е налице трайно, относително във времето намаляване на производствената дейност. Това намаляване трябва да е с минимална продължителност един месец. Намаляването на обема на работа следва да е налице към момента на прекратяване на правоотношението.

  4. Спиране на работа за повече от 15 дни – необходимо е да има действително преустановяване на производствената деейност. Продължителността на спирането на работата трябва да е за не


Други реферати:
Устройство и функции на устната кухина
Стенокардия
Застрашени животни и растения в България
Болестотворната роля на тютюнопушенето
Вредители по овощните градини


Изтегли рефератаВредители по овощните градини - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия