Преминаване на хладилен агент в механизма на компресора и повреждане на компресора

Друго техническо решение, което може да се приложи за предотвратяване на преминаване на хладилен агент, когато компресорът не работи, е да се използва предпазна
система, така че хладилният агент да бъде изолиран от компресора, когато той не работи. Това се осъщестява чрез монтиране на автоматичен вентил с електромагнитно задвижване пред TXV. Когато е необходимо охлаждане, за отварянето на този вентил се използва термостат. Термостатът регулира и времето на затваряне на вентила с електромагнитно задвижване, който прекъсва подаването на хладилен агент към изпарителя. Налягането при засмукване спада бързо и системата се затваря с помощта на реле за налягане, което е монтирано откъм засмукващата ú страна. По такъв начин хладилният агент се изолира от маслосъбирателя на компресора чрез затваряне на автоматичния вентил с електромагнитно задвижване и на изпускателния клапан на компресора, когато той не работи. Тъй като за предотвратяване на достъпа на хладилен агент тази предпазна система разчита на компресора, разумно е да се включи системата, така че ако обратно в компресора се просмуква хладилен агент в количество, което създава риск, релето за налягане реагира на неговото повишаване и компресорът започва да работи, прехвърляйки излишъка от хладилен агент към нагнетателната страна на системата. Контрол на предпазната система трябва да се осъществява, когато изпарителите на хладилните уредби, монтирани на място, са оборудвани с електрически нагреватели за размразяване и когато хладилният агент е в толкова голямо количество, че надвишава капацитета на нагревателя на картера да пази компресора от преминаване на хладилен агент, когато той е спрял работата си.

Преминаване на хладилния агент вследствие на температурна разлика

Хладилният агент може да преминава от едно място на друго освен чрез абсорбиране на парите му от маслото на компресора, също и вследствие на температурни разлики между различни зони на системата. Тези разлики и произтичащото от тях преминаване на хладилния агент се дължат на ефекта, който се наблюдава при нагряване на тръби. Простите топлообменни тръби представляват безкомпресорни системи за топлопренасяне, които функционират на принципа на пренасянето на флуиди благодарение на разликата в налягането, която се предизвиква от кондензацията и гравитационния поток. Всички хладилни системи имат поведението на топлообменни тръби, когато не работят.

Да си представим две херметически затворени тръби - едната е празна, а другата е напълнена с малко течност, например, вода или хладилен агент. Останалата част на вътрешния обем на тръбата е запълнен с пара (в дадения случай с водна пара). Когато долната част (дъното) на двете тръби се потопи в съд с гореща вода, тръбата, която е напълнена с течност и пара бързо ще се загрее по цялата си дължина, докато за нагряването на празната тръба ще е нужно много повече време. Течният хладилен агент на дъното на пълната тръба се изпарява в нагрятия край (дъното) и кондензира в по-хладната горна зона. Пренос на топлина се извършва и през стените на двете тръби чрез топлопроводност. В тръбата, която е напълнена с хладилен агент, оказва влияние и гравитацията, тъй като кондензиралият хладилен агент се стича обратно към дъното на тръбата. Цикълът изпаряване – кондензация в нагряваната тръба продължава докато съществува температурна разлика в двата ú края.

Връщане на хладилен агент към компресора


Други реферати:
Място на маркетинга на търговската фирма в маркетинговата система
Марките
Маркетингови концепции
Маркетингови решения
Мениджмънт на промоционния микс


Изтегли рефератаМениджмънт на промоционния микс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия