Пренасяне на гласова информация при voip

ПРЕНАСЯНЕ НА ГЛАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ VoIP


1. Особености при пренасянето на цифровизирана гласова информация.

В мрежите с комутация на канали при всяко повикване се изгражда канал между викащата крайна точка и виканата крайна точка. Този канал се нарича контур (loop), и винаги използва една и съща честотна лента за времето на разговора, дори когато никой не говори. При VoIP поради работата в режим на комутация на пакети използването на честотната лента е по-икономично предвид особеностите на технологията.

Каналът за предаване на глас между викащ и викан потребител във VoIP мрежата е виртуален и се контролира с помощта на софтуер. Така по време на мълчание в канала не се заема ресурс като за говорен канал с максимален капацитет. Мрежовите ресурси се разпределят между други приложения и като цяло общият товар на мрежата се оптимизира.

Каналите през LAN и WAN мрежи, които могат да пренасят TCP/IP, са само системи за пренос на битове. Ниските нива на тези мрежи не отделят гласа от данните, тъй като представляват само TCP/IP пакети. Този начин на прозрачен транспорт допуска промени в принципа на работа на VoIP системите и функциите на повикванията. Бъдещите промени на гласовата мрежа, особено оптимизирането на използването на честотната лента, се улесняват и от факта, че каналите за данни и за глас не са взаимно зависими.

Особеностите на технология при преноса на глас през E1 интерфейс е, че всеки канал има фиксирана скорост 64 kbps, като между потребителите могат да се поддържат само 30 паралелни повиквания.

Всяка оптимизация, както и гъвкавостта при VoIP, имат своята цена, изразяваща се в нараснала сложност и необходимост от нова инфраструктура.

Гласови канали

Всеки VoIP софтуерен комутатор (Softswitch) изпълнява две основни функции. Едната е управлението на връзките или самата комутация. Другата е пренос на самия глас описан по-подробно в следващата глава.

Преносът на глас включва процеси като пакетиране, предаване, приемане, конфигуриране на данните от цифровизирания глас. Той се реализира през виртуалните канали в ТСP/ IP мрежата.

За да се предаде през канала звук, е необходимо да изпълнят следните няколко стъпки: дискретизация, квантуване, кодиране, пренос, декодиране, възпроизвеждане. Всяка стъпка се изпълнява веднъж за всеки пакет гласова информация. По-комплексните приложения като конферентните разговори, наблюдението на обекти или разпръскването на информация могат да изпълняват посочените стъпки в друга последователност.

Преобразуването на аналоговите сигнали в цифров вид преминава през четри етапа.

  1. Дискретизация или отчети.

  2. Квантоване на сигналите.

  3. Кодиране.

  4. Свиване или компресиране на сигналите.

Дискретизация и квантуване

Цифрово-аналоговото преобразуване (ЦАП) и аналого-цифровото преобразуване (АЦП) са процеси на преобразуване на електрическия ток, обусловен от звука, от аналогова формата, при която се чува, към формата, която VoIP използва за пренос, т.е. цифрови потоци, и обратно. При традиционната телефония този процес се реализира в зависимост от изискванията на различните канали и устройствата към тях.


Други реферати:
Методика на разработване на курсова работа-Туристически ресурси на община Габрово
Лизинг и франчайзинг в туризма
Кърджалийски скални пирамиди
Моделиране на туристическа дестинация
Сватбен туризъм


Изтегли рефератаСватбен туризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия