Пренасяне на гласова информация при voip

През 1924 г., Хенри Найквист се е занимавал с изследване на методите за преобразуване на аналоговите сигнали в цифрови. Той доказва теорема, известна по-късно като теорема на Найквист. За еднозначно преобразуване на аналоговите сигнали в цифрови са необходими отчети, броя на които е не по-малко от удвоената най-висока честотна съставяща на аналоговия сигнал. При човешкия говор могат да се направят определени допускания, които разрешават да се пренебрегнат най-високите честотни съставящи поради малкия им принос. Най-голям информационен дял имат средните честоти и отчетите следва да се снемат в тези моменти, в които са определени спрямо тези честоти.

Диапазона на възприемане на звуци от човешките анатомични органи е в границите от 200 Hz до 20000 Hz. Честотните съставящи на човешкия глас започват от 250 Hz и достигат до 10000 Hz. Обикновения телефонен канал предава честоти в диапазона от 300 Hz до 3400 Hz. Възможни са вариации в пределните честоти около тези граници. Найквист приема за горна граница 4000 Hz и следователно броя на отчетите за една секунда следва да е 8000 или на всеки 125 µs следва да се отчита стойността на амплитудата

Аналого-цифровите процеси на преобразуване при VoIP не са обвързани с каналите за данни, следователно могат да се различават в голяма степен. Различните аналого-цифрови технологии, квантуващи характеристики и характеристики за компресия се използват при различни обстоятелства. Често свойства на канала за данни, като закъснения и капацитет, стават определящи фактори при избор на тези технологии. Това не винаги е правило. Аналого-цифровото преобразуване е необходимо във всички мрежи за телефония дори там, където VoIP не се използва. Това е така, защото традиционните телефонни мрежи използват цифров пренос и аналогови устройства за възпроизвеждане на звука, например телефонни капсули и високоговорители.

Аналого-цифровото преобразуване включва и процес на квантуване или цифровизиране на дискретизирания звуков сигнал, последващо филтриране с цел защита на пропусната лентата и компресия на сигнала за по-ефективното й използване. Най-често използваната технология за преобразуване на говора, който се чува, в цифрови сигнали се нарича импулсно кодова модулация ИКМ (Pulse Code Modulation - PCM). Аналоговата стойност на сигнала се заменя с 8 битова кодова дума. Възможните стойности на такава дума са 256, но се използват 255. Комбинацията от битове състояща се само от нули не се използва. 127 отчета се отнасят за положителни стойности на сигнала и 127 – за отрицателни. Нулевата стойност на ординатната ос се представя с осем последователни единици, т.е. при нулев сигнал по канала се предава последователност от единици.

Скалата за измерване амплитудата на сигнала се характеризира с нелинейност. Това е поради факта, че човешкото ухо е по-чувствително към сигнали с малка амплитуда, отколкото към сигнали с голяма амплитуда. Освен това за намаляване нивото на шума в канала, се извършва първоначално свиване на сигнала по амплитуда. Известни са два основни стандарта за квантоване на сигналите - µ метод използван в САЩ и А метод използван в останалия свят.

И µ-закон, и А-закон са разновидности на ИКМ квантуването, прилагани в кодеци G.711. И двата закона използват псевдологаритмична скала на квантуване с известни модификации. Двете скали не са съвместими, затова при повикване през системи, използващи различни скали на квантуване, сигналът трябва да се прекодира. Това може да бъде проблем само при викащи и викани потребители от различни континенти.

Канали с капацитет 64 kbps


Други реферати:
Образи на смъртта в поезията на Далчев
Животът маскарад в поезията на Христо Смирненски
За избора на героя в На прощаване
Елисавета Багряна
Край воденицата от Елин Пелин


Изтегли рефератаКрай воденицата от Елин Пелин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия