Преобразуватели на изображение във видеосигнал


ТЕМА 16. Преобразуватели на изображение във видеосигнал. Предназначение, устройство и действие на оптикоелектронни преобразуватели – вакуумни и полупроводникови. Характеристики и параметри на същите Явление фотоефект, видове, материали и еквивалентна схема на фотомишената .Блокова схема на видеокамера. Изискванията за безопасна работа при електромонтаж.

На учениците се предоставят изучавани схеми.


Критерии за формиране на оценката

Максимален брой точки

1.

Описва предназначението, устройството и действието на оптикоелектронни преобразуватели – вакуумни и полупроводникови .

15

2.

Описва характеристики и параметри на същите.

15

3

Обяснява явлението фотоефект, видове, материали и еквивалентна схема на фотомишената .

10

4.

Разчита, обяснява блокова схема на видеокамера .

15

5.

Обяснява изискванията за безопасна работа при електромонтаж.

5

СЪВРЕМЕННИ ОПТИКО - ЕЛЕКТРОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ


Общи положения:

В съвременните условия се използват два вида преобразуватели светлина - сигнал.

  1. предварителни ТВ тръби, работещи във вакумнa среда

  2. полупроводникови преобразуватели светлина - сигнал със зарядна връзка (ПЗВ) - (международното обозначение е ССD)

Във всички видове преобразуватели светлина-сигнал се използва фотоелектрическия ефект.

Това е физично явление, при което под въздействието на светлинния поток падащ върху определени вещества се освобождават електрони. Освободените електрони могат да излетят в околното пространство, или да останат свободни вътре във веществото. В първия случай наблюдаваното явление се нарича "външен фотоефект", а във втория "вътрешен фотоефект". Елек-троните който се освобождават във веществото под въздействието на светлината се наричат фотоелектрони.

При двата вида преобразуватели светлина-сигнал (предавателните тръби и ПЗВ) работата по преобразуването на светлината в електрически сигнал протича в два етапа.

  • натрупване на електрически заряди, по количество пропорционални на падналата светлина, във фоточувствителния слой.

  • отнемане на електрическите заряди, тоест "протичане" на информацията за количество паднала светлина и формиране на видеосигнала.

Вакуумни преобразуватели светлина-сигнал (предварителни ТВ тръби):


Други реферати:
Променливият свят
Приятелството
Приятелството-за малкото добро отвръща се с голямо
Приятелството като емоция
Родител и дете


Изтегли рефератаРодител и дете - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия