Презумпциите в правото1. Опредeление и същностПрезумпцията е една от тези правни категории , имащи многовековна история в практиката на законодателството и правоприлагането.Презумциите са активно използвани още от древните римляни и много от техните образци (като например презумциите за добросъвестността, знанието на закона, бащинството и пр.) и до днес са закрепени законодателно в основните правни системи.Дълголетието на правните предположения се обяснява с особената им роля в правното пространство. Използването им е свързано с невъзможността или големите затруднения при установяването на някой правнорелевантни факти,обстоятелства или събития.Възникващата правна неопределеност носи със себе си опредлена опасност за отъжняване на правното регулиране с произтичащия от това негативен ефект за нормалното протичане на гражданския оборот.В контекста на преодоляването на тези препятствия пред правоприлагането презумпциите значително опростяват съдебния процес, освобождавайки страните от доказването на презюмираните факти и справедливо разпределяйки бремето на опровержението им.Особено значение за разбирането на важността на презумпциите има фактът, че много от тях влизат в ролята на правни принципи – изначални ръководни начала на правното регулиране, установени от държавата.Презумпцията е пряко или косвено закрепено в законодателството и определено от целите на правното регулиране съждение за наличието или отсъствието на даден юридически факт при наличието на друг юридически факт, което съждение носи вероятностен характер.Заради вероятността като своя същностна характеристика презумпциите в най-общ план могат да се определят и като едно отклонение от основния правов принцип за едно максимално точно отразяване на обективната действителност. Едно определение в тази светлина ги показва като правно установени положения, според които определен порядък в областта на възникващите между субектите на правното регулиране отношения се приема за обичаен и постоянен..В резултат отпада необходимостта в защита на презюмираното твърдение да бъдат представяни специални доказателства.Това обяснява повишения интерес към презумпцията като правно явление в областта на юридическата техника. От нейната гледна точка предположенията в правото представлява по своята природа един от способите от неговото инструментално битие. При юридическото предположение субектът на правното регулиране, а в контитенталната правна система това е най-често законодателят, презюмира дадени юридически факти, значими за съответната сфера на социални отношение, въз основа на други такива факти.За учените процесуалисти презумпцията придобива голямо значение с оглед на ролята като основание за освобождаване от доказване.Това им дава основание да я определят


Други реферати:
Приятелството-за малкото добро отвръща се с голямо
Приятелството като емоция
Родител и дете
Разни хора,разни идеали
Раздяла и приятелство


Изтегли рефератаРаздяла и приятелство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия