Прилагане метода на простата калкулация при производства с един основен продукти или с един основен и един допълнителен

Прилагане метода на простата калкулация при производства с един основен продукти или с един основен и един допълнителенПри редица производства се получава само един основен продукт (например домати, краставици, яйца, картофи). При други производства, особено при зърненото, освен основен продукт зърно, технологичния процес позволява получаване и на допълнителен продукт – слама. Тя може да се използва като фураж, постеля или за преработка при целулозни производства.

Методиката за калкулиране фактическата себестойност за единица основен продукт включва следните последователности от изчисления:

  1. Обща сума на разходите към 31.12 на отчетния период;

  2. Оценка на получената допълнителна продукция - цена на евентуалната реализация или цена, определена от ръководителя за продукцията за вътрешно потребяване;

  3. Калкулационната сума – разликата между т.1 и т. 2

Забележка: когато от дадено производство не се получава допълнителна продукция, калкулационната сума е равна а разходите към 31.12.

  1. Калкулационен обект – количеството на получената основна продукция, измерено в калкулационни единици.

Забележка: при някои производства е възможно при калкулиране, калкуационния обект да бъде измерен в обобщени калкулационни единици, напр. при пшеницата като калкулационна единица може да се използва 1кг. или 1т. пшеница.

  1. Фактическата себестойност на една калкулационна единица – т. 3 разделена на т.4

В зависимост от това кой метод за оценка на получената основна продукция се използва, след получаване на фактическата себестойност за единица са възможни следните варианти:

І в. – когато през отчетния период основаната продукция е била заприходена по планова себестойност, след определяне на фактическата себестойност за една калкулационна единица, тя се сравнява с плановата себестойност и се получава положителна или отрицателна разлика за една калкулационна единица. С тази разлика се умножава калкулационния обект и се получава общата разлика за цялото количество основна продукция. В зависимост от характера на разликата, за да се приключи аналитичната сметка за съответното производство се съставя допълваща счетоводна статия (когато фактическата себестойност е по-голяма от плановата) или сторнировъчна статия (когато фактическата себестойност е по-малка от плановата). Статията е:

303 / 6111, 612

ІІ в. – когато се прилага НСС – 41 и произведената основна продукция е заприходена по нетна справедлива стойност, след калкулиране на фактическата себестойност се сравняват дебита и кредита на аналитичната сметка за съответното производство. Разликата се отнася по сметка 709, т.е. съставя се статията:

6111, 6112 / 709 или 709 / 6111, 6112


Други реферати:
Бедността като социално явление
Децата не се раждат насилници
Елементи на социалното дело
Библиотечно обслужване на лица в неблагоприятно положение
Дневен център за психосоциална рехабилитация за хора с психични увреждания


Изтегли рефератаДневен център за психосоциална рехабилитация за хора с психични увреждания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия