Примерен тест по търговско право

Търговски право Примерен тест

Търговско Право


Примерен тест

  1. От кой момент възниква търговското дружество (ТД) като правен субект:

а) приемане на устава/ дружествения договор

б) вписване в Търговския регистър (ТР)

в) обнародване на решението в Държавен вестник.

  1. Търговците се регистрират в:

а) общината

б) Районния съд

в) Окръжния съд.

  1. Сделки, сключени от учредителите преди възникване на дружеството пораждат действие за последното:

а) само ако дружеството ги одобри

б) независимо от одобрението, т. е. по силата на закона.

  1. Посочете търговците по правно-организационна форма.

  2. Казус: На проведено на 20.ІV.2004 г. Общо събрание на “Лале” ООД се взима решение за увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределената печалба. Съдружникът Х научил за Общото събрание от друг съдружник 3 дни преди провеждането му и понеже бил възпрепятстван, не могъл да присъства.

Въпроси: 1) Счита ли се за редовно призован съдружникът Х?

2) Може ли да защити членствените си права съдружникът и по какъв начин (какво може да иска)?

  1. Какво се разбира под декларативно действие на вписването в ТР?

  2. Търговският представител:

а) може да извършва правни действия от свое име, но за сметка на търговеца

б) може да действа само от името на търговеца

  1. Съдружниците в събирателно дружество отговарят за изпълнение на задълженията на дружеството:

а) наред и едновременно с дружеството


Други реферати:
Модели на потребителско поведение
Потребителска нагласа
Потребителското поведение като комуникация
Психоаналитична концепция за личността
Ситуационни промени в масовото съзнание. Дирижиране на общественото съзнание


Изтегли рефератаСитуационни промени в масовото съзнание. Дирижиране на общественото съзнание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия