Примерен тест по търговско право

б) ако кредиторите не могат да се удовлетворят от имуществото на дружеството.
  1. Каква е санкцията срещу съдружник в ООД, който не изплатил дела си?

  2. При какви условия е допустимо обратното придобиване на собствени акции от АД?

Отговори:

1. б) Вписването има конститутивно действие.

2. в) Окр. Съд , за София- Софийски Градски съд

3. б) по силата на закона, но трябва да оповестят чл. 69 ТЗ

4. ТД-ва и кооперациите без ЖСК (жилищностроителните кооперации)

5. 1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред. (Чл. 139 ТЗ) Следователно, съдружникът Х не е бил редовно призован, след като не е получил такава покана, а е научил от друг съдружник.

2) Всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството.

Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание. (Чл. 74 ТЗ)

В общия случай всеки член на дружеството може с иск пред окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството. (Чл. 71 ТЗ)

6. Действието на вписването е декларативно, освен ако законът не предвижда друго – конститутивно. Вписването е елемент от фактическия състав.

За добросъвестни трети лица, които знаят вписването в ТР поражда действие преди вписването, а за тези, които не знаят поражда действие от момента на вписване в ТР, който е публичен.


Други реферати:
Частични снемаеми протези
Регионална Икономика
Организационно поведение
Основи на финансовите инвестиции-институции и участници
Организация на безналичните плащания в ТБ


Изтегли рефератаОрганизация на безналичните плащания в ТБ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия