Примерен тест по търговско право

Третите лица могат да се позовават на всички подлежащи на вписване обстоятелства, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда те да проявят действия след вписването. (Чл. 4а.)

7. а) Според българския ТЗ търговският представител може да извършва действия и от името на търговеца, и от свое име (като косвен представител), за разлика от търговското законодателство на европейските страни, което допуска само действия на представителя от името на търговеца.

8. б)

9. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. (Чл. 121)

Той се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. (Чл. 126) Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.Съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, той губи направените вноски и ако няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

10. Обратно изкупуване на акции е възможно при следните условия:

а) решение на общото събрание на акционерите, което определя:1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; 2. условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване. (Чл. 187 б) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава - с мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

б) след изкупуването капиталът на дружеството да не спада под установения в закон минималния капитал

в) максималният размер, който може да се придобива е 10 % (ако капиталът надвишава 10 %, трябва да се увеличи срока)

в) акциите да са изцяло изплатени.3 /3


Други реферати:
Структура на програма на Delphi.Типове данни.Целочислени,символи,булеви и реални данни
Въведение в основите на информатиката
База данни-тест
Solid Edge
Cisco


Изтегли рефератаCisco - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия