Принципи на роботизацията на технологичните процеси в машиностроенето

Лекция: Основни принципи на роботизацията на технологичните процеси в машиностроенето. Перспективи за развитие на промишлените роботи и областта на тяхното приложение.1. РОБОТИКАТА – СРЕДСТВО ЗА ПО - ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ


Понастоящем цифровото програмно управление на работните машини и технологичните процеси в промишлеността е реалност, неразривно свързана с нашето ежедневие.Онова, което извършва цифровото прог­рамно управление по отношение на работните машини в промишлеността може да се нарече техническа революция, равна или с по-голяма значи­мост от редица големи технически открития. Роботиката, която неот­давна беше в своя, начален етап на развитие, понастоящем извършва ре­волюция, не по-малка от тази, която малко преди, това направиха машините с ЦПУ. Кое диктува въвеждането на роботиката в производството при неговата автоматизация? Кое налага приложението на роботите като средство за автоматизация, за по-висока производителност и ефектив­ност. Във всички области на обработващата промишленост през последните 20 години бързо развитие получиха машините и инструментите. Неколкократно се завишиха скоростите и мощностите на рязане при механична обработка. Вследствие на това намалява машинното време за обработване на детайлите при относително запазване или незначително намаляване на спомагателното време преподготовка на машините за работа, контрол, смяна на детайлите и др. Оттук произтича постановката, че по-нататъшното повишаване на производителността на труда ще се постигне преди всичко преди чрез използване на условията и начина на изпълнение на всички спомагателни операции от типа вземи-постави.

Автоматичното подаване заготовката или суровината на машината за обработване и отнемане връщане на обработеното изделието до изходната позиция за следващата производствена операция, например роботите се използват за обслужване на леярски ковашко-пресови машини и оборудване на металорежещите машини и извършват тази работа с много по-голяма бързина и точност на човека.

Смяна на обработващите инструменти и детайла: в този случай роботите са. особено удобни за обслужване на обработващите центрове, къ­дето сменят инструментите и детайлите по програмата като при това не е необходимо да присъствува оператор.

Извършване на подемно-транспортни манипулации, преместване и подреждане на детайли в складове, захранване на транспортни лен­ти й др. в повечето случаи това са трудопоглъщащи, монотонни и тежки физически манипулации, които се изпълняват от роботите. Успешното приложение на


Други реферати:
Проектна организация и управление
Решени задачи по анализ на риска
Опишете мениджмънта като професия
Планиране и развитие на кариерата
Основни правила за мотивация на персонала


Изтегли рефератаОсновни правила за мотивация на персонала - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия