Процесен (функционален) подход в управлението

Процесен /функционален/ подход в управлението. Планиране. Организационната функция на управлението. Мотивация.

Планирането като управленска функция е един своеобразен модел на обвързване на целите с ресурсите, които трябва да се реадлизира за различен период от време. Разработването на плана трябва да се основава на информацията от прогнозите. Последните обикновено се правят по – дълъг период от врезме и за разлика от плана са по – общи и нямат задължителен характер.

В съвременните условия на повишена неопределеност на външната снреда, резулатат на пазарната конкуренция, особено значение има разработването на стратегически планове за фирмите и организациите. Образно казано, успехът се предопределя от това, до каква степен и с каква точност може да се проникне в бъдещето. В съвременната литература по най – разпространените методи, осигуряващи висока степен на съгласуваност в процена на изпълнение на стратегическия план, се смятат бюджетирането и управлението по цели.

Бюджетирането е метод на разпределение на ресурсите за постигането на количествено определени цели. В развитието в парарно отношение икономика много фирми не разработват планове в писмен вид, но за сметка на това разполагат с бюджета на всеки продукт, услуга или дейност. На практика бюджетирането е една система, която детайлизира плана по отделни напрадвления на дейности във фирмата. Ако на практика се разработят бюджети, които да обхващат цялостната дейност на фирмата, може да се приеме, че е налице обвързаност между количествено формулираните цели и необходимите ресурси за тяхното постигане. Бюджетите са най – широко използваните елементи на формалното праниране в такива страни като Гермяния, Франция, Англия и др. Бюджетиранетои като система за обвързване на целите с ресурсите има следните по – важни характеристики: количествено (стойностно) определяне, коит трябва да се постигнат за определен планов период – например пранирани продажби по отделни продукти, правирани услуги и т.н; определяне на детайлна структура на разходите за всеки продукт или услуга, като това се разпределя за периоди, включващи времето за постигане на целите; определяне на планираната печалба за всеки продукт или услуга, които фирмата осигурява. При една по – детайлна разработка на бюджетната система може да се обхванат всички продукти и услуги.

Като по – съвършена форма на бюджетната система се смята бюджетирането, свързано с планирането на частните разходи. По – конкретно това означава: разпределяне на разходите, пряко свързани с продукта, като по този начин се формира за всеки един от тях оперативен бюджет. Планирането на оперативните бюджети означава да се даде точна количествена оценка на преките разходи за периода, в който трябва да се постигнат планираните цели на фирмата по продукти; разходите, които нямат пряко отношение към продукта или услугата, образуват функционалните бюджети. Те също се планират по продукти и услуги; разликата между планираните продужби по продукти и оперативните бюджети (взети общо за фирмата) образуват така наречената покриваща стойност. Планираният успех на фирмата е разлика между покриващата стойност и функционалните бюджети.

На практика с бюджетната система се осигурява ефективно разпределение на ресурсите, което е една от основните задачи на планирането.

Организирането е една от фунциите на управленския цикйл, която се свързва преди всичко със създаването на някаква подреденост. При това трябва да се разграничат организирането като процес и организацията. Процесът организиране се свързва с динамиката в поведението на елементите на системата и на самата система. Докато организацията има отношение към установен и относително постоянен ред на място и връзка между елементите на системата. В този смисъл в специалната литература се говори и за два аспекта на функцията организиране – системен и функционален.

Системният аспект на организирането е свързан със структурата на системата. Това означава, че в относително определени граници, които обединяват определен брой елементи и връзки между тях, е налице определено относително устойчиво взаимодействие.

Функционалният аспект на организирането има връзка с промяната – вътрешна или външна, т.е. за да се запазят в определените си граници, системата, респ. нейните елементи, трябва да се променят. Това може да стане в две направления – от една страна, да се въздейства върху


Други реферати:
Условия за паралена работа на С.Г
Индуциране на електродвижещо напрежение в прав проводник
Битови електроуреди с ограничени функции
Направа на LC филтър
Измерване на трифазна активна мощност


Изтегли рефератаИзмерване на трифазна активна мощност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия