Продоволствения проблем в света - Преки подоходни данъци

Преки подоходни данъци
Преките подоходни данъци са традиционна съставка на всяка финансова система. ТЕ ФОРМИРАТ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА.

Предпоставките за въвеждането на подоходното облагане са:

  • превръщането на дохода в главен белег на икономическа мощ и платежоспособност.

  • Създаване на техника за обхващане и облагане на дохода

Подоходното облагане се класифицира като справедлив данък, понеже отчита по-точното платежоспособността на данъкоплатеца и смекчава неправомерността при пазарно разпределение на доходите,

Тези данъци са неутрални по отношение на цените, понеже променят тяхното равнище не непосреддствено, а косвено чрез търсенето и предлагането.

Преките подоходни данъци вкючват:

  • подоходен данък в/у ЮЛ – данък в/у корпорациите или данък в/у печалбата

  • подоходен данък в/у ФЛ /личен подоходен данък – данък в/у общия доход

  • данъци в/у разходите за представителни нужди, социални разходи и др.

ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЮЛ

Облагането на ЮЛ и техните доходи се извършва с отделен самостоятелен данък, наречен данък в/у печалбата. Наречен е корпоративен подоходен данък.

С него се облага фин. Рез. От стопанската дейност перспективно печалбата която се коригира т.е увеличава се или се намалява, като на облагане подлежи коригираната (облагаема) печалба.

Най- разпространени системи на данъчно облагане на корпоративните доходи са:

  • Класическа система - най- разпространена. При нея отделно се облага дохода на корпорацията като ЮЛ и дохода на акционерите като ФЛ. Корпоративния данък се облага 2 пъти с независими един от друг данъци-данък в/у печалбата и данък в/у дивидентите .

  • При интегрираща система. Тази система е в хармония с глобалното облагане на дохода.

  • Система на поделното данъчно задължение – е построена по начин който да избегне данъчното облагане на дивидентите. Ако дивидента на акционерите се облага с данък в/у дохода то той следва да ползва опредлен данъчен кредит за платения вече от корпорацията данък в/у печалбата.

  • Система на поделната данъчна ставка – комбинация на принципите на класическата и интеграциона система.Облагаемата печалба се облага с по – висок данък в сравнение с данъка в/у дивидентите.

В нашата страна е утвърдена класическата систем, която включва облагане веднъж на неразпределената печаалба и втори път на разпред. печалба под форма на дивиденти.

Обект на облагане на печалбата са доходите на местните и чуждестраните ЮЛ вкючително и организациите на бюджетна издръжка .

Субекти на данъчно задължение са местните и чуждестранните лица и местните и чуждестраните неперсонифицирани дружества.

Данъяна основа е облагаема печалба която се получава чрез редуциране на фин.рез.със суми за прибавяни и суми за приспадане регламентирани в ЗКПО.

ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ФЛ

Личния подоходен данък е парично плащане със задължителен характер, което ФЛ правят в бюджета на държавата в съответствие с доходите които получават за определен период от време.

На облагане подлежи или съвкупният годишен доход на семейството или индивидуалния доход на индивидите.

Обект на прилагане е чистия нетен доход на физическата личност без направените разходи за неговото придобиване.

Облагаемият доход в нашата страна включва всички годишни доходи на трудови правоотношения и доходи от самостоятелна деиност като :ЕТ, извършване на услуги с личен труд и др.


Други реферати:
Раят за мен, това е природата, раят за природата-това е сцена без хора
Природата не търпи лъжи
Какво е Европа за мен
Има ли глобално затопляне
Можем ли да бъдем участници в намаляване изменението на климата


Изтегли рефератаМожем ли да бъдем участници в намаляване изменението на климата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия