Проектиране на стабилизатор на напрежение

I.УВОД


Стабилизаторите на напрежение са предназначени да поддържат неизменна стойността на напрежението при изменение на следните външни фактори:

А/напрежението на захранващата мрежа;

Б/товарното съпротивление;

В/честотата на захранващата мрежа;

Г/параметрите на околната среда – температура, влажност, атмосферно налягане и др.

Тези фактори често пъти се изменят едновременно и влияят комбинирано върху стабилизаторите на напрежение. Основните причини за нестабилност на изходното напрежение са промените на входното напрежение и на товарното съпротивление. Те могат да се променят не само бавно /в продължение на часове/, но и бързо /за части от секундата/, затова стабилизаторите трябва да действат бързо и непрекъснато.

За качеството на стабилизатора се съди по коефициента на стабилизация. Той е равен на отношението между относителното изменение на променливата величина към относителното изменение на стабилизираната величина:

K=(x/y). (y/x)

В тази формула с х е означена променливата величина, а с у – стабилизираната величина.

Понеже дестабилизиращите фактори са различни, за един и същи стабилизатор съществуват различни, т.нар. частни коефициенти на стабилизация. За стабилизатора на напрежение частните коефициенти на стабилизация са:

1.Коефициент на стабилизация по входно напрежение

ku=(Uвх./ Uизх.)/( Uизх /Uвх.)

където Uвх и Uизх са измененията на входното и изходното напрежение на стабилизатора при един и същи ток на консуматора, а Uизх и Uвх са номиналните стойности на същите напрежения.

2.Коефициент на стабилизация при изменение на товара

kiu=(Iизх/Uизх)/( Uизх/ Iизх)


Други реферати:
Професионално развитие
Състояние и тенденции
Отношение на вътрешната реч към външната.Теории, критики, съпоставка (Мислене и реч-Виготски)
Компютърна система за проблемно обучение
Логопедични знания


Изтегли рефератаЛогопедични знания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия