Проектиране

1.Проектиране- определяне състава, структърата на обекта и стойностите на неговите параметри. В процеса на проектиране се решават задачи, целта е да се създаде обект, който после да се изработи.

2.Жизнен цикъл – обхваща етапите от възникването на идеята за даден обект до неговата експлоатация.Създаване, изработване, обществена потребност, научни изследвания, проектиране, производство и експлоатация.

3.Структура на проектиране – задача->идеи за развитието на тази задача->моделиране кторси документи)

4. Проектиране на схеми - съставяне на структурна схема, съставя се принципна схема на всеки блок от структурната схема, избор на елемнти, компютърна симулация, по лог. уравнения се съставя цифровата схема.

5.Електрически схеми- класификация и дефиниране – четири основни групи: общо запознаване, детаилно изучаване, сведения за съединенията, сведения за разположението на съставните части. Структурна – определя основните съставни части на обекта, тяхното предназначение и взаимни връзки.Функционална – разеснява опр. Процеси които възникват в отделни части на обекта. Принципна – опр. Пълния състав от елементи, връзките м/у тях и дава пълна представа за принципа на работа на обекта. Еквивалентана – служи за анализ и пресмятане на параметрите и характеристиките на ТО. Схема на съединенията – Показва ел. Съединения на съставните части на ТО и опр. Проводниците с които се осъшествяват тези съединения и места на пеисъединяване. Обща схема на съединиенията – определя съставните части на системата и ел. Съединенията между тях на мястото на експлоатация(начина на свързване). Схема на включване – показва външното свързване на ТО, входно – изходни елементи. Сх. На разположение – опр. Отностителното разположение на съставните части на ТО.Сх. на електросъоръженията и инсталациите на проектите – изработва се върху строителните планове на сгради. Сх. На ел. Снабдяване и връзките – изработва се върху план на населено място.

6.Буквено- цифрови означения на съставните части в ел. схеми – Избира се буквен знак, който съответства на устройството.Пред него се поставя класификационен символ „-”, за означение на съставнат част – цифрата е пореден номер на зададения вид устройство, означението става отгоре надоло и отляво надясно.

7.Графични символи в ел. схеми, видове, правила за изпълнение – стандартизиране, нестандартизиране и външни очертания, които се използват в схема 401.графичните символи се чертаят по размери както е дадено в стандарта, пропорционално променяне на размерите, елементите могат да бъдат завъртани на ъгли кратни на 90 или огледално обърнати.

8. Логически схеми – са съставени от логически функции: и,или,не,и-не,или-не. Всяка функция може да бъде представена чрез логическо уравнение и чрез графически символи на съответния логически елемент. Лог. Схема бива структурна, функционална и принципна.

9. Изобразяване на технически обекти- изгледи – проекция на видимата част на изобразяваното тяло.Видове: основни, допълнителни, пълни, частични локални и ½ проекции.

10.Изобразяване на технически обекти- сечения и разрези. – Сечение – изобразяване на фигората, която секущата равнина пресича материала на изобразявания обект, за показване площа на сечението се прилага щтриховка. Видове: изнесени, наложени, пълна проекция, частична проекция и ½ проекция. Разрез – изображение , коеот основен сеч. Съдържа изгледи на часта от обекта които се намират зад секущата равнина. Видове: прост и сложен.

11.Оразмеряване, правила за нанасяне на размери. –С оразмеряването се определя количествено формата и взаимното разположение на елементите на детайл, грапавоста на равнините и точноста на размерите в границите на които те могата да бъдат реалезирани. Правила: елементите на размерите се чертаят с тънка линия, при оразмеряване на контури със закръгления изнасянето на спомагателните линии става от пресечната точна на продълженията на съседните части, размерната линия не трябва да съвпада с никоя друга линия в чертежа, размерната линия не терябва да се пресича от нито една друга линия, ако има скосен детаил размерната линия не се прекъсва.

12.Основни принципи за оразмеряване. – размерите на свеки елемент се слагат в чертежа само веднъж, размерите се дават бърху това изображение където оразмеряваната величина се вижда в реален размер, при оразмеряване се дават габаритните размери, на чертежа се посочват размерите който се използват директно, размерите в дадено направление не трябва да образуват затворена размерна верига, семетрично разположени и равномерно повтарящи се елементи се оразмеряват веднъж.

13.Резби - предназначение, видове, означение, изобразяване. – Предназначение – резбовата повърхнина служи за съединение на детаили, които са разглобяеми. Видове: метрични, цолови, едисонова, трапецовиднаи триоловидна. Резба, изработена върху външна цилиндрична повърхнина или отвор се изобразява условно с тънка и дебела линия(тънката линия е винаги в материала). Означението на стандартните резби се нанася на размерната линия на външния диаметър на резбата. То се състой от буквено означение, показващо вида на резбата след което се нанася стойноста на външния диаметър.

14.Точност на размерите, стандартизирани допускови зони.

17.Проектиране на електрически съединения за обемен монтаж.Електрически сноп се нарича изделие, състоящо се от поне 2 проводника, закрепени един към друг посредством свързване с лента, оплитане или по друг начин. Електрическия сноп служи да осъществи обемен монтаж на ел. Или електронни устроиства.

18.Документация на електрически съединения за обемен монтаж. Пример. Основните документи въз основа на които се изработва кабелния сноп са: сборен чертеж и списък на съставните части. На чертежа трябва да бъдат зададени всички размери, необходими за иработването на снопа. В списака на съставните части се записват всички копмоненти на снопа.

II група въпроси


19. АutoCAD - основни функции за създаване и редактиране на двумерни обекти. – Line, Polygon, окръжност, елипса, дъга, правоъгълник, пололиния(съвкупност от прави и криви). Основни функции за редактиране: Erase, Delete, Fillet, Chamfer, Trim, Extend, Move, Rotate, Scate.

20.AutoCAD - щриховане, оразмеряване, въвеждане на текст. – Hatch (щриховане), Text (въвеждане на текст), оразмеряване (Dimension) – Linear (линейно), anglear, dimelar, Radius.

21.Cadstar- основни функции за съставяне на електрическа схема. Add Part or Symbol, Add Connection, Add Connector, Add Text

22.Естествен интелект и евристични задачи. – Способноста на човек да мисли и творчески да изочава света. Еврестични задачи: нямат наличие на строг метод, имат неопределен брой решения, възможно е намирането на решение;има зависимост на решениоята от качеството на решаващия; няма повтаряемост на решенията.

23.10 евристични принципа на Рубенстейн. - положителен минал опит, които може да се използва във вид на имерични препоръки. Преди да вникнем в детаилите, опитаи се добре да си представиш проблема като цяло. Не взимай решение докато не разгледаш всички възможни варианти. Съмнявай се. Стараи се да разгледаш проблема от различни гледни точки, дори ако шансовете за успех са минимални. Търси модел или аналогия, която ще ти помогне да разбереш по добре същноста на решавания проблем. Задавай колкото се може повече въпроси. Не се задоволявай с едно прието решение, което ти хрумне. Преди да вземеш окончателно решение говори с някйого с твоите проблеми. Не пренебрегваи своите чуства. Помни, че всеки човек гледа на живота и на възникващите проблеми от своя гледан точка.

24Мозъчна атака. Групов метод. Същност – групата като единен мозък „щурмува” неизвесно техническо решение. Основна идея подсъзнанието на човек има добри идеи за решаване на технически обекти.

25.Фокусни обекти. – Основна идея – между всеки две думи може да се намери връзка, която да помогне за решение на проблема. Цел – да активизира творческия ппроцес чрез анализ на свързванията, на признаците, на случаино избрани обекти „фокуса”, в който условно е представен обекта за усъвършенстване. Избира се фокусен обект и признаци към него.

26.Емпатия. – Основна идея – отъждествяване на човек с проблеми, това осъществяване води до разбиране и решаване на проблема.

27.Морфологичен анализ и синтез. – Уточняване на проблема. Избор на наналог. Избор на аналог. Избор на обекти от Класа на аналога. Определяне на съставните части на аналога. Определяне на съществение класификационни признаци за всяка съставна част(основна функция) на аналога.Определяне на съществуващите решения по класификационни признаци за частите ( основните функции) на аналога и обектите от класа на аналога. Комбиниране на решенията. Избор на комбинация, явяващя се решение на проблема.

28.Отрицание на признаци. – Уточняване на проблема. Описание на обекта. Определяне на признаците. Отрицание на всеки признак. Търсене на решение по отречения признак.Други реферати:
Мотивът за спасението в разказа През чумавото
Изключителното в човешките характери в разказа През чумавото
Копнежът по родното в Да се завърнеш
Войната–заплаха за универсалните ценности
Герои в Илиада


Изтегли рефератаГерои в Илиада - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия