Професионалната етика на юриста-изисквания и реалност

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА ЮРИСТА – ИЗИСКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ


Етиката се появява във времето, когато в трите велики цивилизации – Индия, Китай и Древна Гърция, философите разсъждават по един и същ въпрос – човекът и неговото битие. Целта на етиката като наука е да изследва, обобщава действащите нравствени норми и обичаи, като формулира общите принципи, на които се подчинява човешката дейност и поведение.

Етичните стандарти, включително и етичните принципи заемат твърде важно място в системата на етичните стандарти. Всяка професия поставя определени изисквания към подготовката на тези, които ще я упражняват, към личностните им качества и техния морал. Професионалната етика е насочена да съдейства за най-хуманно и правилно изпълнение на професионалната дейност в процеса на трудова реализация на специалистите. Професионализмът е доброволно приемане на професионални идеи като мотив на поведение и доброволно участие в морално допустима обществена практика.


Интересно е, че професионалната етика е тема, намерила място в много научни трудове. Някои учени (като В. В. Усов и Н. Н. Бергер) определят професионалната етика като “съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение, характерни за представителите на определени групи от обществото, обусловени от тяхната принадлежност към дадена професия”.


Други (като В. Момов и А. Н. Кочетов) тълкуват професионалната етика като “приложна наука, изучаваща нравствените ценности на човека в една или друга професионална област, където той изпълнява функциите на специалист, личност и обществен деятел. Тя изучава преди всичко професионалния морал, модификацията на общите нравствени принципи и специфичните, присъщи на даден вид труд изисквания, които създават нравствените рамки за творческото изпълнение на дадена професионална роля”.


Професионалната етика е теоретична и приложна дисциплина, която има за задача да изучава установения професионален морал, да изследва отношенията между хората, работещи в дадена професия, и между различните професионални групи. Тъй като професионалната етика е и нормативна наука, тя не се задоволява само с описанието на професионалния морал, а се стреми да направлява неговото развитие в желаната посока. Тя се стреми да открие нещо, което е и важно, и интересно, и практически полезно – правилността или неправилността на поведението в определена професионална област. Оценката на професионалното поведение се прави през призмата на категориите: “правилно-неправилно”, “добро-зло”, “полезно-вредно”, “справедливо-несправедливо” и т.н. Поведението, което в най-голяма степен допринася за постигане на общественозначимите цели на професията и съчетава интересите на всички страни, които имат отношение към нея, се оценява като морално положително поведение на професионалиста, или още


Други реферати:
Жизнен цикъл на продукта
Дистрибуция
Въведение в маркетинга
PR връзки с обществеността
Избор на доставчик


Изтегли рефератаИзбор на доставчик - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия